SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Proseminar in History 2 - KHIS010
Title in English: Historický proseminář 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS034
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Co-requisite : KHIS009
Incompatibility : KHIS034
Is incompatible with: KHIS034
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (30.01.2013)
Proseminář absolvují povinně studenti prvního ročníku. V prosemináři se seznámují s předmětem a cílem historické vědy se zvláštním důrazem na církevní dějiny, dále se seznámují s naukou o pramenech (základní edice historických pramenů, archivní prameny) a s přehledem historické literatury. Pozornost je dále věnována postupu historické práce (heuristika, kritika, interpretace, syntéza) a různým metodám a školám v současné historiografii. Součástí prosemináře je také seznámení s historickými pracovišti, archivy a knihovnami, především formou exkurse. Zvláštní pozornost je věnována archivům s církevními fondy.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.12.2018)

Proseminář si klade za cíl seznámit posluchače s metodikou historické práce, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Ve své podstatě proseminář přímo navazuje na předmět „Úvod do studia dějepisu“, který rozvíjí praktickým směrem. V rámci prosemináře budou v praxi představeny základní historické přístupy, práce s historickými prameny a sekundární literaturou i specifika práce s prameny a texty zveřejňovanými na internetu. Posluchači se naučí základní žánry historické literatury a v praxi si vyzkouší elementární technické dovednosti při formulaci jednoduchých historických textů. Dalším z cílů prosemináře bude seznámení s chodem a organizací historické práce ve specializovaných institucích, jakými jsou zejména archivy a historická muzea.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (07.01.2019)

Josef Bartoš: Úvod do metodiky a techniky historické práce, Olomouc 1992.

Josef Bartoš: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999.

Marc Bloch: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Jana Čechurová – Jan Randák a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.

Hans-Werner Goetz: Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. überarbeitete Auflage, Stuttgart 1993.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Josef Petráň et al.: Úvod do studia dějepisu 3. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.

Lucie Storchová (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

Lucie Storchová – Jan Horský a kol.: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Jaroslav Vaculík: Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000.

 

Rozšiřující literatura:

 

Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Peter Burke: Co je kulturní historie, Praha 2011.

Edward H. Carr: Co je historie? Praha 1967.

Richard van Dülmen: Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Miloš Havelka (ed).: Spor o smysl českých dějin 1895 – 1938, Praha 1995.

Jan Havránek – Josef Petráň: Základy statistické metody pro historiky, Praha 1963.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt: Encyklopedie středověku, vyd. 3, Praha 2014.

Jacques Le Goff: Histoire et mémoire, Paris 1988.

Jacques Le Goff: Kultura středověké Evropy, vyd. 2., Praha 2005.

Josef Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury 1–4, Praha1985–1997.

Josef Petráň: Příběh Ouběnic: mikrohistorie české vesnice, 2. vyd. Praha 2001.

Willie Thompson: What happened to history, Pluto Press 2000.

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha 1999.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (26.03.2019)

18.2. Diplomatika

25.2. Sfragistika a heraldika

4.3. Genealogie

11.3. Paleografie I

18.3. Paleografie II

25.3. Chronologie

1.4. Epigrafika

8.4. Numizmatika

15.4. Kodikologie

22.4. výuka odpadá (velikonoční prázdniny)

29.4. Archivní exkurse

6.5. Metrologie

13.5. výuka odpadá (děkanské volno)

20.5. Závěrečná hodina semestru

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.12.2018)

Pro získání zápočtu je nutná účast min. 70 % účast a vypracování seminární práce podle zadání.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html