SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Proseminar in History 1 - KHIS009
Title in English: Historický proseminář 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS031
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Incompatibility : KHIS031
Is co-requisite for: KHIS010
Is incompatible with: KHIS031
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (30.12.2018)
Proseminář absolvují povinně studenti prvního ročníku. V prosemináři se seznamují s předmětem a cílem historické vědy se zvláštním důrazem na církevní dějiny, dále se seznamují s naukou o pramenech (základní edice historických pramenů, archivní prameny) a s přehledem historické literatury. Pozornost je dále věnována postupu historické práce (heuristika, kritika, interpretace, syntéza) a různým metodám a školám v současné historiografii. Součástí prosemináře je také seznámení s historickými pracovišti, archivy a knihovnami, především formou exkurse. Zvláštní pozornost je věnována archivům s církevními fondy.
Aim of the course - Czech
Last update: UCDDOLEZ (27.06.2018)

Proseminář si klade za cíl seznámit posluchače s metodikou historické práce, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině. Ve své podstatě proseminář přímo navazuje na předmět „Úvod do studia dějepisu“, který rozvíjí praktickým směrem. V rámci prosemináře budou v praxi představeny základní historické přístupy, práce s historickými prameny a sekundární literaturou i specifika práce s prameny a texty zveřejňovanými na internetu. Posluchači se naučí základní žánry historické literatury a v praxi si vyzkouší elementární technické dovednosti při formulaci jednoduchých historických textů. Dalším z cílů prosemináře bude seznámení s chodem a organizací historické práce ve specializovaných institucích, jakými jsou zejména archivy a historická muzea.

Témata:

1.     Funkce a význam historické vědy

2.     Organizace moderního historického bádání (muzea, archivy a další vědecké instituce)

3.     Metody historického výzkumu v praxi

4.     Historická literatura a její žánry

5.     Heuristika

6.     Práce s prameny (typologie zdrojů, interpretace historických pramenů)

7.     Ediční praxe

8.     Informační technologie

9.     Úskalí práce s elektronickými / internetovými dokumenty

10.  Zásady historické práce

11.  Technika historické práce (formulace historického textu, zásady přípravy vědeckého textu, citace informačních zdrojů, bibliografie)

12.  Odborná exkurse (archiv, muzeum)

Literature - Czech
Last update: UCDDOLEZ (27.06.2018)

Josef Bartoš: Úvod do metodiky a techniky historické práce, Olomouc 1992.

Josef Bartoš: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999.

Marc Bloch: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Jana Čechurová – Jan Randák a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.

Hans-Werner Goetz: Proseminar Geschichte: Mittelalter, 3. überarbeitete Auflage, Stuttgart 1993.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Josef Petráň et al.: Úvod do studia dějepisu 3. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.

Lucie Storchová (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

Lucie Storchová – Jan Horský a kol.: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Jaroslav Vaculík: Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000.

 

Rozšiřující literatura:

 

Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Peter Burke: Co je kulturní historie, Praha 2011.

Edward H. Carr: Co je historie? Praha 1967.

Richard van Dülmen: Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Miloš Havelka (ed).: Spor o smysl českých dějin 1895 – 1938, Praha 1995.

Jan Havránek – Josef Petráň: Základy statistické metody pro historiky, Praha 1963.

Miroslav Hroch a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt: Encyklopedie středověku, vyd. 3, Praha 2014.

Jacques Le Goff: Histoire et mémoire, Paris 1988.

Jacques Le Goff: Kultura středověké Evropy, vyd. 2., Praha 2005.

Josef Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury 1–4, Praha1985–1997.

Josef Petráň: Příběh Ouběnic: mikrohistorie české vesnice, 2. vyd. Praha 2001.

Willie Thompson: What happened to history, Pluto Press 2000.

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha 1999.

Course completion requirements - Czech
Last update: UCDDOLEZ (27.06.2018)

Pro získání zápočtu je nutná minimálně 75% účast na výuce a vypracování písemné podoby referátu.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html