SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Church History World History 1 - KHIS003
Title in English: Církevní dějiny světové 1
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 4/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
doc. David Vopřada, Dr.
Is interchangeable with: KHIS014
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (30.06.2015)
Dějiny křesťanství od jeho vzniku v prvním století až po vrcholný středověk včetně (konkrétně do viennského koncilu 1311/12). Sleduje proces christianizace Středomoří a Evropy v římském impériu a v nástupnických barbarských říších, později i u Slovanů. Zvláštní pozornost je věnována církevním strukturám, dějinám papežství, koncilů, řádů, dogmatu, spirituality a liturgie.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (29.06.2015)

 

Církevní dějiny světové 1

Povinná literatura:

-          Drahomír Suchánek - Václav Drška: Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013.

-          Alister E. McGrath: Dějiny křesťanství. Úvod, Praha 2014.

-          Klaus Schatz: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin, Brno 2014.

-          Hubert Jedin - K. S. Latourette  - Jochen Martin (eds.), Atlas zur Kirchengeschichte, Freiburg i. Br. 1987.

Doplňující literatura:  

-          August Franzen: Malé církevní dějiny, Praha 1992.

-          Jaroslav Kadlec: Dějiny katolické církve 1-3, Olomouc 1993.

-          Roland Fröhlich: Dva tisíce let dějin církve, Praha 1999.

-          Martin Marty: Křesťanský svět. Celosvětové dějiny křesťanství, Brno 2014.

-          Rudolf Říčan - Amedeo Molnár: Dvanáct století církevních dějin, Praha 1973.

-          Josef Šusta (ed.): Dějiny lidstva 1-6, Praha 1936-1942.

-          Marc Bloch: Obraha historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011.

-          Mayeur J. M. - Pietri Ch. et L. - Vauchez A. - Venard M. (eds.): Histoire du christianisme 1 - 14, Paris 1985-2000.

-          Margaret M. Mitchell (ed.): The Cambridge History of Christianity 1-9, Cambridge 2006.

-          Hubert Jedin H. (ed.): Handbuch der Kirchengeschichte 1-7, Freiburg i. Br. 1962-79.

-          Wolf-Dieter Hauschild: Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte 1 - Alte Kirche und Mittelalter, Gütersloh 2002.

-          Massimo Bray (ed.): Enciclopedia dei Papi 1-3, Roma 2000.

-          Klaus Schatz: Dějiny papežského primátu, Brno 2002.

-          Hugh Lawrence: Dějiny středověkého mnišství, Brno-Praha 2001.

-          Andrea Dué  - Juan Maria Laboa (eds.): Obrazový atlas dějin křesťanství, Praha 1998.

-          Václav Marek - Pavel Oliva - Petr Charvát: Encyklopedie dějin starověku, Praha 2008.

-          Vladimír Vavřínek - Petr Balcárek: Encyklopedie Byzance, Praha 2011.

-          Jacques Le Goff - Jean-Claude Schmitt (ed.): Encyklopedie středověku, Praha 2002.

 

 

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (30.06.2015)

Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá ústní formou. Student si vytáhne jednu z následujících otázek:  

 

1.      Římské impérium od Caesara po Diokleciána

2.      Historický Ježíš

3.      Počátky a rozvoj křesťanství do poloviny 2. století

4.      Církevní organizace, liturgie a teologie mezi léty (ca.) 150 - 313.

5.      Pronásledování křesťanů římským státem a kult mučedníků

6.      Církevní politika Konstantina Velikého

7.      Teologicko-politické zápasy na Východě ve 4. století (od I. nikájského k I. konstantinopolskému koncilu)

8.      Teologicko-politické zápasy na Východě v 5. století (efezský a chalkedonský koncil)    

9.      Teologicko-politické zápasy na Východě v 6. - 8. století (od II. konstantinopolského ke II. nikájskému  koncilu)

10.  Církevní politika a teologie velkých otců Západu 1 (Ambrož a Jeroným)

11.  Církevní politika a teologie velkých otců Západu 2 (Augustin a Řehoř Veliký)

12.   Proměny západní liturgie v raném středověku

13.  Počátky monasticismu na Východě (Antonín, Pachomios, Basil) a na Západě (Martin)

14.  Benediktini (sv. Benedikt a řehole)

15.  Křesťanství v Irsku a v Británii v raném středověku

16.  Křesťanství v merovejské říši, iroskotská a anglosaská misie

17.  Vzestup a krize papežství v 8. - 11. století

18.   Fotiovo schisma a byzantské misie

19.   Církevní politika Karlovců a franské misie

20.   Velké východní schisma (1054) a snahy o jeho překonání až do florentského koncilu

21.  Clunyjská a gorzská klášterní reforma

22.  Otonci a christianizace Slovanů

23.  Gregoriánská reforma a boj o investituru

24.  Anglická církev za Plantagenetů

25.  Křížové výpravy do Svaté země

26.  Rytířské řády

27.  Cisterciáci

28.  Premonstráti

29.  Papežství a lateránské koncily (1123-1215)

30.  Papežství a francouzské koncily (1245-1311/12)

31.  Minorité

32.  Dominikáni, karmelitáni, augustiniáni-eremité

33.  Středověké hereze a inkvizice

34.  Středověké učení o svátostech

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html