SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from the Medieval History of Visual Culture 2 - KDKU308
Title: Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Th.D., Ph.D.
Co-requisite : KDKU307
Incompatibility : KDKU302
Is incompatible with: KDKU302
Annotation -
The series of lectures in the summer semester will focus on pictorial themes of primarily Central European sculpture in the 14th and 15th centuries. Attention will be paid in particular to the study of those sculptural themes that became part of the exterior of the sacred spaces of the region. Emphasis will be placed on the interpretation of the iconography of portals of sacral buildings (e.g. St. Vitus Cathedral in Prague, Týn Cathedral, Panenský Týnec, the Cathedral in Košice, St. Benedict's Basilica in Hronskom Beňadik) and profane buildings (e.g. Old Town Bridge Tower, Brno Town Hall, Powder Tower) of the region. For a better understanding of the main iconographic themes, the first lectures will be complemented by a cultural, historical and theological definition of the chosen period and territory.
Last update: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.06.2024)
Aim of the course -

The aim of the course is to learn about the iconography of Central European sculpture with a special focus on the cultural and historical connections between the countries of the region.

Last update: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.06.2024)
Literature -

Přehledová literatura k celému přednáškovému cyklu (Review literature)


Bartlová, Milena – Charvát, Petr. Z počátků křesťanství v českých zemích: ikonografie románských tympanonů. In: Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2001, roč. 49, s. 384-397.

Barral, Xavier; Lővei, Pál/ Lucherini, Vinni/ Takács, Imre: The Art of Medieval Hungary, Roma, 2018Bartlová, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu, 2003. 150 s. 

Benešovská, Klára. Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, nakl. ÚDU AV ČR, 2002, s. 51-65. ISBN 80- 903230-1-4

Benešovská Kláře, Předrománská a románská architektura v západních Čechách, 1978

Dercsányi, Dezsö: Zur siebenhundertjährigen Feier der Kirche von Ják. In: Acta Historiae Artium IV. 1957, 173-202

Donin, Richard Kurt: Romanische Portale in Niederösterreich. In: Jahrbuch des kunsthistorischen Institutes der k.k. Zentralkommission für Denkmalpflege 9. Wien 1915

Fajt, Jiří (ed.), Karel IV. - císař z Boží milosti (kat. výst.), Praha 2006.

Dušan Foltýn – Jakub Izdný – Kornélia Kolářová Takácsová – Jiří Kuthan – Zdeněk Mužík – Michal Patrný – Petr Sommer – Marcin Szyma – Josef Šrámek: Monastikon, in: Dušan Foltýn – Jan Kremer – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Josef Žemlička (eds.): Benediktini a střed Evropy: křesťanství, kultura, společnost 800-1300, Praha 2021, s. 265-376

Chudárek, Zdeněk: Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál, pRAHA, 2022

Kolářová Takácsová, Kornélia: The Image of Christ between Divine Majesty and Human Humiliation, in: Pavol Bargár (ed.): Bible, Christianity, and Culture Essays in Honor of Professor Petr Pokorný, Karolinum Press, Praha, 2022, s. 336–347

Kolářová Takácsová, Kornélia: Founding Activities and Contacts of Constance of Hungary, 104-120 in: Michal Augustovič/David Raška (Eds), Gothic Route, Crossroad of Culture and Heritage, Gothoc Route Conference Proccedings, Rožňava, 2024

Kolářová Takácsová Kornélia: Ke vztahu západního portálu kláštera Porta Coeli v Tišnově k analogickým portálům v Uherském království, in: Nová M. – Opatrná M. (eds.): Obsah – forma, sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů, Praha, 2017, s. 32 -39

Kolářová Takácsová: Bazilika sv. Prokopa v Třebíči jako památka UNESCO. Několik poznámek k jejím souvislostem se sakrálními památkami 13. století v Uhrách, in: Jaromíra Hanáčková (ed): Třebíč - 15 let v elitní společnosti, Třebíč: 2018, s. 28-34

Kutal, Albert České gotické sochařství 1350 - 1450, Praha 1962

Kutal, Albert České gotické umění, Praha 1972

Kutal, Albert, Homolka, Jaromír in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, 2, Praha 1984

Kuthan, Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely. Vimperk 1994

Kuthan Jiří: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium XVIII). Praha 2014, s. 264-276;

Marosi, Ernö: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Budapest 1984

Merhautová, Anežka: K ikonografii českých raně středověkých portálů, Umění XXIV., 1976, s. 417 – 428.

Merhautová  Anežka: Románské portály v Čechách, FF UK Praha 1949.

Merhautová Anežka: Románská architektura v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, I/1, Praha 1984, s. 55 – 57.

Mudra, Aleš: K branám ráje a Jeruzaléma. Významy reliéfu na portálu klášterního kostela v Plasích, Umění 4/2020, 350–364

Pomfyová, Bibiana (kol): Streveký kostol, Bratislava, 2015

Soukupová, Helena: Zu Datierung und Interpretation des Westportals des Zisterzienserinnenklosters Porta Coeli in Tišnov (Tischnowitz), Umění, 52, č. 4, (2004,) s. 298-309

Schwarz, Mario: Romanische Architektur in Ni52, č. 4, (2004,) s. 298-309

Schwarz, Mario: Beiträge zur Kirchengeschichte Niederösterreichs. In: Thomas AIGNER (ed.): Kollegiatstift Ardagger. Beiträge zu Geschichte und Kunstgeschichte. St. Pölten 1999

Szentesi, Edit (ed.): A jáki apostolszobrok – Die Apostelfiguren von JákBudapest 1999

Valter, Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Eisenstadt 1985

Wenzel, Alfred: Die Baugeschichte der Klosterkirche zu Trebitsch. In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 5, 1929

 

Online zdroje:

Arslexicon

Královské dílo (cuni.cz)

 

Last update: Kolářová Takácsová Kornélia, Mgr. et Mgr., Th.D., Ph.D. (12.06.2024)
Syllabus -

Selected topics are tracked in chronological order in a wide range of current research approaches, which discuss order strategies monarch and court, contextual issues of function and acceptance of works of art

as well as traditional methods of style and iconography.

Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Course completion requirements -

written test and oral examination

Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html