SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Literature European and the Czech Baroque 2 - KDKU282
Title in English: Literatura evropského a českého baroka 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KLIT016
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Incompatibility : KLIT016
Is incompatible with: KLIT016
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)
Pokračování čtyřsemstrální přednášky Literatura evropského a českého baroka 1. Hlavní pozornost je věnována renesančním a barokním literaturám španělské a francouzské. Akcentovány jsou počátky evropského sociálního románu (pikaresní román), dramatu, ale i poezii. Důraz je kladen na vazby směrem k bohemikální literární tvorbě.
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.

The lecture is a two-year, four-semester and acquaints with particularities of the Renaissance and Baroque literature in various European countries. There is insufficient time for a more detailed explanation of various national literatures within the review lectures. The base of the interpreted course consists of Italian, Spanish, French and German literature, but we also devote considerable attention to Polish literature and if possible, at least briefly we introduce as well examples from other Slavic literatures.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Cílem předmětu je poukázat na vazby mezi evropskou a českou raně novověkou literaturou. U renesanční a humanistické evropské literatury chceme přemýšlet o souvislostech mezi literaturou pozdního středověku, literaturou renesanční a literaturou barokní.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Základní literatura:
 
 
- J. Vašica, České literární baroko, Praha 1938. 
- B. Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum-Nástin humanitních disciplín (ed. B. Ryba), Praha 1969.
- L. Konečný, Mezi obrazem a textem. Miscellanea z historie emblematiky, Praha 2002.
- J. Kraus, Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998.
- R. Pavlíčková, Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008.
- A. Podlaha, Dějiny arcidiecéze pražské od konce stol. XVII. do počátku století XIX., díl I., Praha 1917.
- Staří slezští kazatelé (ed. M. Kopecký), Ostrava 1970.

-J. Hrabák, Lidové drama pobělohorské, Praha 1951.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

1. Renesanční španělská literatura, celkový stav společnosti. 2. - 3. Španělský pikareskní román. 4. Špnělská poezie humanismua  raného baroka. 5. - 6. Španělské drama raného novověku, Don Juan. 7. - 11. Francouzská literatura humanismu a raného baroka. 12. Závěrečné shrnutí, vazby mezi českou literatrou a Evropou. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Požadavky ke zkoušce:

1) Aktivní účast na přednáškách.

2) Úspěšné absolvování krátkého testu.

3) Znalosti základních děl evropských raně novověké literatury (na základě přednášek), každý si přečte minimálně tři tituly z těch, o kterých jsme mluvili v ZS nebo v LS. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html