SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
View of the older Czech literature 2 - KDKU280
Title in English: Pohled na starší českou literaturu 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)
Přímá návaznost na Pohled na starší literaturu 1. Věnujeme se otázkám dějin oboru literární historie, různým pohledům na starší literaturu, společně čteme rukopisy pozdního středověku a raného novověku. V rámci tohoto semestru se pokusíme také edičně připravit úryvek z raně novověkého českého textu a připravit k němu vysvětlivky (typ čtenářské edice).
Možné konzultace česky, slovensky, polsky, rusky, německy.

The lectures discover changing attitudes to older Czech literature during the 19th and especially in the 20th century. Emphasis is placed on issues associated with different periodization of Czech literary history and the most important, in many ways pioneering studies and their authors (John Vilikovský, Josef Vašica, Zdenek Kalista etc.). An important part of the course is the practical part - shared reading of early modern manuscripts.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Základem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími osobnostmi dějin oboru literání historie, s různými názory a pohledy na starší českou literaturu, s nejrůznějšími možnostmi přístupů k pramenům a k jejich hodnocení. V neposlední řadě je zapotřebí umět se dívat na literáněhistorické a historické studie jako na svébytný literární žánr, který má svá pravidla, jež se ovšem v průběhu desetiletí pozoruhodně proměňovala.  Předmět by měl být také úvodem do ediční práce.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Základní literatura:
 
 
- J. Vašica, České literární baroko, Praha 1938.

-J. Vašiica, Literání památky epochy velkomoravské, Praha 1966.

-J. Vilikovský, Písemnictví českého středověku, Praha 1948.

- A. J. Gurevič, Kategorie středověké kultury, Praha 1978.  
- B. Balbín, Verisimilia humaniorum disciplinarum-Nástin humanitních disciplín (ed. B. Ryba), Praha 1969.
- E. R. Curtius, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998.
- L. Konečný, Mezi obrazem a textem. Miscellanea z historie emblematiky, Praha 2002.
- J. Kraus, Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998.
- R. Pavlíčková, Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008.
- A. Podlaha, Dějiny arcidiecéze pražské od konce stol. XVII. do počátku století XIX., díl I., Praha 1917.
- Staří slezští kazatelé (ed. M. Kopecký), Ostrava 1970.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (13.01.2017)

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1) Praktická část: student spolehlivě a s porozuměním k obsahu přečte vybraný rukopisný text z pozdního středověku nebo z raného novověku.

2) Teoretická část: základní orientace v dějinách oboru literární historie, znalost rozdílného přístupu k periodizaci literárních dějin, problematiky studia pramenů literární povahy atp.

Předpokladem ke zkoušce je úspěšná ediční příprava kratšího českého textu ze 17. nebo 18, století včetně vysvětlivek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html