SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar Art in the Early and Peak Middle Ages 1 - KDKU206
Title in English: Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KDKU024
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (25.08.2014)

Seminář středověkého umění je určen studentům, kteří prokazují hluboký zájem o středověké umění a disponují
potřebnými znalostmi. Účelem tohoto semináře je otevřenou seminární formou seznámit posluchače s
problematikou středověkého umění českého a evropského, a to v celém jeho spektru (architektura, malířství,
sochařství, umělecké řemeslo). Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně
a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění. Současně práce
semináře směřuje k řešení nejaktuálnějších problémů současného medievalistického výzkumu jak z oblasti
heuristické a znalecké, tak z hlediska konfrontace různých metodických přístupů (od problematiky zaměřené na
památkovou péči po teoretické otázky spojené se základním výzkumem či studiem hmotných i písemných
pramenů). Důležitou součástí činnosti semináře je též kritické hodnocení a diskuse o současné i starší odborné
literatuře, praktická cvičení (včetně studijních odborných exkursí) prohlubující analytické i syntetické schopnosti
studentů a všestranná příprava pro samostatnou odbornou práci, případně směřující k diplomové práci či přímé
účasti studentů v odborných výzkumných projektech. Tematicky činnost semináře objímá problematiku českého i
evropského středověkého umění v konkrétním historickém, kulturním i filosofickém kontextu studovaných děl z
jednotlivých oborů dobového umění. Velká pozornost je přitom věnována metodologii oboru. Studenti
zpracovávají v rámci semináře seminární práce na zadaná témata, případně se podílí na výstavních projektech,
na nichž se Ústav pro dějiny umění odborně podílí. Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání
seminární práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Cílem semináře středověkého umění je rozvíjení schopností studentů samostatně a kriticky řešit a zpracovávat odborné úkoly, které souvisí s problematikou středověkého umění.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

Beckwith, J.: Early Medieval Art, London 1969 (repr. New York 1992)

Belting, H.: Bild und Kunst. Eine Geschichte des Bildes vor den Zeitalter, Muenchen 1991

Homolka, J. - Krása, J. - Mencl,V. - Pešina, J. - Petráň, J.: Pozdně gotické umění v Čechách 1471 - 1526, Praha 1978

Chadraba, R. - Krása, J. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984

Krása, J.: České iluminované rukopisy 13.-16.století, Praha 1990

Kutal, A.: České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962

Kuthan, J.: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely, Vimperk 1994

Legner, A. (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400, Band I-IV, Koeln am Rhein 1978

Lexikon des Mittelalters, I.-X, Stuttgart - Weimar 1999

Martindalle, A.: Gothic Art, New York 1994

Müller, T.: Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain 1400 - 1500, 1966

Myslivec, J.: Dvě studie z dějin byzantského umění, Praha 1948

Paecht, O.: La miniatura medievale, una introduzione, Monaco in Baviera 1984

Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění, Praha 1987

Scheller, R.W: Exemplum: Model - Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (cca 900 - cca 1470), Amsterodam 1995

Schiller, G.: Ikonographie der christlichen Kunst, 1-5 Bd., Guetersloh 1971-1980

Sterling, Ch.: La Peinture medievale a Paris 1300 - 1500, Paris 1987

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Podmínkou zápočtu je aktivní účast v semináři a odevzdání seminární práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html