SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar on Modern Literature 1 - KDKU112
Title in English: Seminář moderní literatury 1
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (71)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Daniel Rejman
Teacher(s): Mgr. Daniel Rejman
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (14.11.2018)
Fenomén času na pozadí románového vyprávění

V zimním semestru bude pozornost věnována problematice toku času uvnitř literárního narativu. Frekventanti se mimo jiné zaměří na mapování kontinuit, časových trhlin či zlomů, simultánností časových rovin, revolt proti času či osudovosti. Pokusí se rozkrýt, jak pracoval autor s tempem nebo posloupností vyprávění. Diskutovány budou i příběhové postavy, které jsou doháněny minulostí, pohřbívány současností nebo se snaží zalíbit budoucnosti. Při výběru a přednesu jednotlivých referátů bude kladen zřetel právě na fenomén času v konkrétním kanonickém titulu světové literatury.

The phenomenon of time on the background of the novel narrative

In the winter semester, the attention will be paid to the flow of time within the literary narrative. Frequentants will focus on mapping continuity, time cracks or breaks, timelines simultaneity, revolt against time or fatality. They will try to unravel how the author worked with the pace or sequence of narratives. There will also be discussed the story characters which are catching up with the past, buried in the present, or trying to please the future. The selection and presentation of the individual papers will focus on the phenomenon of time in a particular canonical title of world literature.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Cílem semináře je na vybraných prozaických a básnických textech z novodobé české a světové literatury ukázat interpretační možnosti významové výstavby literárního díla.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (30.01.2013)

-         Červenka, M.: Fikční světy lyriky, Praha 2003

-         Červenka, M.: Významová výstavba literárního díla, Praha 1992

-         Hodrová, D. a kol.: … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20.století, Praha 2001

-         Ingarden, R.: Umělecké dílo literární, Praha 1989

-         Mukařovský, J.: Kapitoly z české poetiky I,II,III, Praha , 1941, 1941,1948

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (30.01.2013)

Pro udělení zápočtu  je nutná orientace v prostoru české a světové literatury; ta je ověřována formou otázek během přednášek k daným tematickým okruhům. Základem je pochopení literárních dějin jako inspirace ve spojitosti umění a křesťanské víry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html