SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Methodology of Art History 2 - KDKU082
Title in English: Metodologie dějin umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Co-requisite : KDKU080
Interchangeability : KDKU029
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)
Tento cyklus přednášek poskytne studentům orientaci v dějinných proměnách oboru, od počátků dějin umění po
současnost, tak aby posluchačům byly osvětleny klíčové metodické přístupy, jejich genese, vývoj a hlavní přínos v
kulturním a historickém kontextu doby, v níž daná metoda vznikala. Současně budou sledovány i proměny její aplikace na
studovaném materiálu a historický přínos jednotlivých představitelů, kteří danou metodu rozvíjeli. Zvláštní důraz bude
kladen na provázání českých dějin umění do souvislosti s vývojem oboru v zahraničí. Sledován bude také význam dějin
umění v hierarchii historických věd a jejich úloha v poznávání kulturního bohatství naší civilizace.

This series of lectures will provide students with orientation in the historical transformations of art history, from the beginnings of art history to the present. The course will focus on key methodological approaches, their genesis, evolution and their major contribution to the cultural and historical context.. At the same time the modifications of application of the methods will be studied, as well as the historical contribution of individual representatives of the method. Special emphasis will be placed on linking the Czech art history with the development of the field abroad. We will also monitor the place of art history in the hierarchy of historical sciences and their role in exploring the cultural riches of our civilization.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Cílem předmětu je osvětlit studentům klíčové metodické přístupy, jejich genese, vývoj a hlavní přínos v kulturním a historickém kontextu doby, v níž daná metoda vznikala.

The course will focus on key methodological approaches, their genesis, evolution and their major contribution to the cultural and historical context.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

L.B.Alberti: O malbě, O soše, Praha 1947

týž: Deset knih o stavitelství, Praha 1956

H.Belting, Konec dějin umění, Praha 2000

C.Cenini: Kniha o umění středověku, Praha 1946

P.Francastel: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15.století, Praha 1984

E.H.Gombrich: Umění a iluse, Praha 1985

A.Palladio: Čtyři knihy o architektuře, Praha 1958

E.Panofsky: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981

O.Paecht: Questioni di metodo nella storia dell´arte, Milano 1995

C.Plinius st.: Kapitoly o přírodě, Praha 1974

D.Tatarkiewicz: Dějiny estetiky, I.-III., Bratislava 1985, 1988, 1991

G.Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, 1-2, Praha 1976-77

Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství, Praha 1994

M.Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře, Praha 2001.

J.J.Winckelmann: Dějiny umění starověku, Praha 1986

P.Wittlich: Literatura k dějinám umění - vývojový přehled, Praha 1992

Další část literatury bude dle konkrétních témat průběžně doplňována.

Further literature will be supplied akord to the studied topics.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Orientace v problematice dle četby - kromě základních skript (J.Kroupa + P.Wittlich) i se znalostí četby příslušných pramenů (upřesněno počátkem semestru).

Orientation according to the reading - in addition to the textbooks (J.Kroupa + P.Wittlich) knowledge of relevant sources (specified at the beginning of the semester).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (21.08.2016)

Tématické okruhy:
-Doba osvícenství a vznik základů pro obor dějin umění
-Doba romantismu a literatura k dějinám umění
-Positivismus a literatura k dějinám umění
-Vyhranění oboru dějin umění a vývoj metod do první světové války
-Meziválečný vývoj metod dějin umění
-Poválečný vývoj oboru dějin umění k současnosti

Topics:

The period of the Enlightenment and the emergence of the foundations for the field of art history

The period of Romanticism and the literature on the art history

-Positivisme and the literature on art history

-Specialization of  art history and development of methods to WWI

- Development of methods of art history between 1918-1945

- Postwar development of art history to the present day

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html