SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
"Between classicism and romanticism": a cultural and literary history between 1750-1820 - KDKU066
Title in English: "Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (20.10.2016)
The review lectures try to introduce the basic trends and features of the period approximately between the years
1740 and 1820. Our goal is to analyze this stage of Czech history not only as a time of revolutionary changes in
social, economic and political, but also as an epoch of transformation of religion, art, culture and literature.
Attention will be paid to the Czech lands. Enlightenment and revivalist literature and culture will be presented in a
certain contrast to contemporary in many aspects conservative literature and culture of the popular classes.
Aim of the course - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Představit počátky českého obrození v souvislostech s tradiční lidovou literaturou na straně jedné a v souvislosti s osvícenskou literaturou a myšlením na straně druhé. Představení nejvýznamnějších osobností, literárních děl, dobových názorů. Zdůraznit propojení otázek politických, náboženských a kulturních.

1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti

2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace

3. Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka

4. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, divadlo a literatura

5.  "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost 

6. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury, zejm. v "národních" jazycích podle zásady "imitatio bonorum")

7.  "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)

8. Význam osvícenství vůbec a v české společnosti a tradici. Tendence osvícenského klasicismu. "Druhý život českého osvícenství" v české kulturní paměti.

9. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Nové pojetí národnosti,   slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.

10. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.

11.-14.  Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".

Změna programu vyhrazena!

Literature - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Pramenné texty (závazná četba, tzv. kánon):

1.       František Josef Kinský: Připomenutí důležité věci od jednoho Čecha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 36-37.

2.       Josef Dobrovský, K současnému stavu české literatury, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 42-44.

3.       František Martin Pelcl, Z české kroniky za vlády římského císaře a českého krále Josefa II., in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 25-37.

4.       Jan Leopold Hay, Z cirkulačního spisu, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 37-44.

5.       Matěj Václav Kramerius, Z Knihy Josefovy, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 55-65.

6.       Kašpar Royko, Z předmluv k II. Dílu Historie velikého sněmu kostnického, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 65-69.

7.       Výbor z poezie Vojtěcha Nejedlého / Františka Vladislava Heka / Antonína Jaroslava Puchmajera / Šebestiána Hněvkovského / Josefa Jungmanna / Václava Stacha, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 59-75.

8.       Myšlení náboženských blouznivců, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 69-71.

9.   Lidové zvěsti a proroctví v Čechách z doby Francouzské revoluce a napoleonských válek, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 81-86.

10.   Aleš Pařízek, O svobodě a rovnosti městské, in:  Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 94-100.

11.   Šedivý, Prokop: Pražští sládci, in: Jaromír Plch (vyd.), Antologie literatury národního obrození, Praha 1978, s. 75-83.

13.   Manifest tajného národního konventu josefinských svobodných Čechů, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 100-101.

14.   Josef Jungmann, O jazyku českém, rozmlouvání druhé, in: Obrození národa, vyd. Jan Novotný, Praha 1979, s. 108-127 (a další vydání).

 

Dostupná odborná literatura (ve výběru, další, příp. alternativní tituly budou upřesňovány na přednášce, nebráním se i vaši vlastní iniciativě, jen ji prosím se mnou konzultujte):

Cerman, Ivo: Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha 2011.

Cermanová, Iveta - Marek, Jindřich: Na rozhraní křesťanského a židovského světa: příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844), Praha 2007.

Hojda, Zdeněk - Prahl, Roman (vyd.):  Mezi časy: kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 1999.

Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.

Lorman, Jaroslav - Tinková Daniela (vyd.): Post tenebras spero lucem: duchovní tvář českého osvícenství, Praha 2007.

Malíř, Jiří (vyd.): Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008.

Medek, Zdeněk Jan: Na slunce a do mrazu: první čas josefinské náboženské tolerance v Čechách a na Moravě, Praha 1982.

Mendelová, Jaroslava - Státníková, Pavla: Pražské rokoko: kulturní a společenský život v Praze 1740-1791, Praha 2011.

Nešpor, Zdeněk (vyd.): Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Ústí n. Labem 2007.

Petrbok, Václav: Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Praha 2012.

Preiss, Pavel: Pod Minerviným štítem: kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu kte Království českému, Praha 2007.

Svatošová, Hana (vyd.): Praha Mozartova: kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. Praha 2006.

Táborský,  Josef: Reformní katolík Josef Dobrovský, Brno 2007.

Tinková, Daniela: Jakobíni v sutaně: neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě, Praha 2011.

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Ke zkoušce prosím prostudujte VŠECHNY povinné texty (tzv. kánon, položky 1-14), vybraný jeden titul z nabídky sekundární literatury a další tři tituly z dobové literatury lidové a obrozenské (dle nabídky a upozornění na přednáškách).

Zkouška se skládá ze dvou částí:

a) písemný test

b) souvislý výklad daného problému na základě četby

Přineste, prosím, s sebou seznam četby! Bez něj Vás nemohu vyzkoušet.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti

2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace.Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka

3. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, literání činnost šlechticů

4.  "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost, rušení klášterů 

5. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury). "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)

6. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.

7.-9.  Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".

10. - 12. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Klasicismus a preromantismus. Nové pojetí národnosti,   slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.

13. Počátky českého obrozenského divadla.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html