SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Cultural Management - KDKU065
Title in English: Kulturní management
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (04.02.2019)
Cultural Management course is focused on the basic national framework in the area of cultural heritage asset
care. The main topics are museum management, movable heritage objects, immovable heritage monuments,
system of contributions to maintain and restore cultural heritage asset, state administration system on this field and
international aspects of cultural heritage asset care.
Literature - Czech
Last update: VAJCNER (24.05.2012)

Almanach Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Dosud vydány svazky I, II, III, IV, V, VI, Praha 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002

 Bady J. P.: Les monuments historiques, 1985

 Baštová D., Krušinová L., Sklenářová Z., Volfík P.: Státní archeologický seznam ČR, Praha 1996

 Batková R. a kol.: Umělecké památky Prahy; Nové Město, Vyšehrad, Praha 2001

 Blažíček O. J., Kropáček J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

 Bureš P., Kučová V.: Principy péče o lidové stavby, Praha 1999

 Bureš P., Škabrada J., Šnajdrová H.: Památková ochrana historických vesnic v České republice, Praha 1996

Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflicts and its Protocol, Hague 1954

 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Hague 1999

 Deevy M. B.: Irish heritage & environment directory 1999,Dublin 1998

 Dehio G.: Denkmalschutz und Denkmalpflege im 19. Jahrhundert,  Straßburg 1905

 Doležal J., Mareček J., Vobořil O.: Stavební zákon v teorii a praxi, Praha 2003

 Durdík T., Sokol J., Štulc J.: Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů, Praha 1998

 Dutli M. T.: Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Geneva 2002

 Dvořák M.: Katechismus památkové péče, Praha 1991

 Frolec V., Vařeka J.: Lidová architektura, Praha 1983

 Grätz R., Lange H.: Beu Hermannjosef: Denkmalschutz und  Denkmalpflege, Köln 1991

 Hall J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991

 Herout J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978

 Herout J.: Staletí kolem nás, Praha 1981

 Heyer K.: Denkmalpflege und Heimatschutz im deutschen Recht, Berlin 1912

 Hlobil I.: Teorie městských památkových rezervací, Praha 1985

 Hoetzel J.: Československé správní právo - část všeobecná, Praha 1934

 Chatelail J., Beseler H., Ray L., Heckel M.: Denkmalpflege und Denkmalschutz an der Sakralbauten in der Deutschland und in Frankreich, Kehl am Rhein, Straßburg 1987

 Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005, Praha 1998

 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003 - 2008, Praha 2003

 Kopecká I. a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002

 K současným problémům péče o památky, Sborník příspěvků cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů, Praha 1997

 Kuča K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dosud vydány svazky I, II, III, IV, V, VI a VII (A-G, H-Kole, Kolí-Mi, Ml-Pan, Par-Pra, Pro-S a Str-U), Praha 1996, 1997, 1998, 2000, 2002,2004 a 2008

 Kuča K.: Atlas památek. I, II, Praha 2002

 Kuča K., Kučová V.: Principy památkového urbanismu, Praha 2000

 Kultura - sborník právních předpisů I. - III. svazek a Dodatky, Praha 1964

 Kulturní politika v České republice/Cultural Policy in the Czech Republic, Praha/Prague 2001

 Láska V., Schubert A., Štulc J.: Péče o střechy historických budov, Praha 1997

 Macek P.: Standardní nedestruktivní stavebně - historický průzkum, 2. (doplněné) vydání, Praha 2001

 Matoušková K.: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Praha 1994

 Maxová I., Suchomel M., Štulc J.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, Praha 1998

 Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví, Praha 2001

 Micewski E. R., Sladek G.: Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict - A Challenge in Peace Support Operations, Vienna 2002

 Norbert-Schulz Ch.: Genius loci, Praha 1994

 Oběžník o nutnosti a potřebnosti inventarizace a katalogizace církevních kulturních statků, Praha 2001

 Opatření Ministerstva kultury ze dne 14. 4. 1994, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty, OP 08/1994 Sb.

 Pacáková M., Šefců O., Vinař J.: Metodika ochrany dřeva, Praha 2000

 Pavel J.: Ochrana kulturních památek, Praha 1965

 Petráň J. a kol.: Dějiny hmotné kultury, 1/1-2, 11/1-2, Praha 1985, 1995,1997

 Pickard R., Lund C., Frier P. - L., Goblet M.: Guidance on the development of legislation and administration systems in the field of cultural heritage, Strasbourg 2000

 Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech. I, II, III, IV, Praha 1977, 1978, 1980, 1982

 Průvodce po hradech a zámcích, 2. (rozšířené) vydání, Praha 2001

 Průzkumy památek, Časopis vydávaný Národním památkovým ústavem ve spolupráci se Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče

 Příručka vlastníka kulturní památky, 2. (upravené) vydání, Praha 2002

 Riegl A.: Moderní památková péče, Praha 2003

 Richter V.: Památka a péče, Praha 1993

 Richter V.: Umění a svět, Praha 2001

 Samek B.: Umělecké památky Moravy a Slezska, Dosud vydány svazky I, II (A-I, J-N), Praha 1994, 1999

 Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, Praha (průběžně aktualizováno)

Sedlmayer H.: Demolovaná krása, Praha 1992

 Štorm B.: Základy péče o stavební památky, Praha 1965

 Svatoň J.: Srovnávací rešerše k problematice cestovního ruchu a kulturního dědictví, Praha 2000

 Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I.-IV., Praha 2001 - 2004

 The World Heritage List

 Ulbrichová P.: Vývoj právní úpravy ochrany kulturních památek, in: Památková péče na Moravě,Brno 2002

 Vajčner J.: Podmínky a předpoklady pro soupis, evidenci a zakládání ochrany věcí jako kulturních památek v České republice, Praha 2007 

 Vajčner J.: Úvod do památkové péče, Praha 2009 

 Vinter V.: Úvod do teorie a dějin památkové péče, Praha 1971

 Vinter V.: Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983

 Vlček P. a kol.: Umělecké památky Prahy; Staré Město, Josefov, Malá Strana, Pražský hrad a Hradčany, Praha 1996, 1999, 2000

 Wagner V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1946

 Zídek M.: Ochrana kulturního dědictví v členských státech Evropské unie, Praha 2000

 Zídek M.: Základní principy ochrany kulturních památek, Praha 2002

 Zídek M., Klusoň J.: Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem, Praha 2005

 Zprávy památkové péče, Časopis vydávaný Národním památkovým ústavem

 Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, Praha 1998

 Žalman J. a kol.: Příručka muzejníkova I, Praha - Brno 2002

Requirements to the exam - Czech
Last update: VAJCNER (30.01.2013)

 Předmět Kulturní management bude zakončen udělením zápočtu (bližší podrobnosti lze naléz v záložce "Podmínky zakončení předmětu").

 

Základními požadavky k zápočtu jsou znalosti o kulturním dědictví (kategorie a odlišnosti, vývoj ochrany, atp.), o systému státní a veřejné správy kulturního dědictví a o nástrojích správy a péče o kulturní dědictví.

 

Základních znalostí lze dosáhnout navštěvováním přednášek a studiem základních učebních pomůcek (volně ke stažení na www stránkách KTF v souborovém manageru).

 

 Vyšších znalostí lze dosáhnout studiem doporučené literatury a dalších materiálů.

 

 

 
 
 
Syllabus - Czech
Last update: VAJCNER (30.01.2013)

 

Management památkové péče

 

1) Od pamětihodnosti k předmětu ochrany (zejména kulturní památky, předměty muzejní povahy, archiválie a knihovní fondy)

Historický přehled vývoje úsilí o zachování kulturních statků, a to s důrazem na formování náhledu na předmět ochrany. Výklad jednotlivých komponentů národního kulturního pokladu, tedy věcí, které jsou vymezeny zvláštními právními předpisy jako kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, archiválie nebo předměty kulturní hodnoty.

 

2) Evidence kulturních památek a navazující problematika

Systém evidence kulturních památek, jeho právní a věcný rámec. Přehled kategorií památkového zájmu (kulturní památka, národní kulturní památka, ochranné pásmo, památková zóna a památková rezervace). Závaznost údajů evidence kulturních památek a její praktické dopady pro nakládání s předmětem ochrany.

 

3) Evidence sbírek muzejní povahy a navazující problematika

Systém evidence sbírek muzejní povahy, jeho právní a věcný rámec. Přehled dalších zákonem založených činností, nezbytných pro evidenci sbírkových předmětů.

 

4) Obnova věcí památkového zájmu I.

Obnova kulturního dědictví v sobě zahrnuje nejenom věcné či technologické postupy, kterými se autor nebude zabývat, ale je také výrazně determinována právními předpisy a metodickými materiály. Významnou částí obnovy kulturních památek je také restaurování.

 

5) Obnova věcí památkového zájmu II.

Obnova kulturního dědictví v ukázkách (prezentace fotografií z praxe).

 

6) Památková péče v ekonomických souvislostech

Přehled systému finančních mechanismů, v rámci nichž probíhá obnova kulturního dědictví. Jedná se především o programy obnovy památek Ministerstva kultury, ale také o mechanismy samosprávných celků. Samostatnou kapitolou jsou pak finanční mechanismy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

 

7) Orgány a organizace památkové péče

Přehled systému státní památkové péče, výklad o působnosti a pravomocech orgánů zodpovědných za ochranu kulturních statků, objasnění postavení a činnosti odborné organizace státní památkové péče.

  

8) Nakládání s památkovým fondem

Památkový fond spadá sice do tzv. neživého spektra kultury, nicméně je předmětem mnoha činností a procesů. Nejčastějšími úkony jsou přemísťování kulturních památek, prodej a koupě kulturních památek, zabezpečení ochrany kulturních památek při jejich ohrožení a vývozy kulturních památek do zahraničí.

 

9) Kulturní dědictví ve vztahu k zahraničí

Zde jsou nosné otázky nástrojů a principů mezinárodní spolupráce včetně významných mezinárodních úmluv, týkajících se ochrany kulturních statků za válečného konfliktu i v dobách míru, a některé podrobnosti právních předpisů evropských zemí a zemí Evropské unie.

 

10) Archeologický památkový fond jako specifický předmět ochrany

Archeologický památkový fond je velmi specifickým nositelem památkových hodnot, který výrazným způsobem zasahuje do běžných činností člověka, zejména pak činností spojených s výstavbou nebo prováděním zemních prací. Nakládání s tímto fondem je právně podchyceno zejména v zákoně o státní památkové péči a ve stavebním zákoně.

 

11) Opakování

Shrnutí problematiky, získání zpětné vazby

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: VAJCNER (30.01.2013)

Podmínky udělení zápočtu:

Zápočet z předmětu kulturní management bude udělen tomu, kdo získá minimálně 40 bodů (včetně), a to:

 
•Každý student bude přezkoušen v závěru semestru v rámci písemného testu - maximálně je možné získat 60 bodů
 
•Každý student může (nemusí) vypracovat semestrální práci - maximálně je možné získat 10 bodů
 
 
 
 
Základní materiály k předmětu Kulturní management jsou umístěny na www KTF (volně ke stažení v souborovém manageru), důležité je navštěvovat přednášky, dále je možné konzultovat ve stanovených termínech.
 
 
 
 
Požadavky na semestrální práci
 
 
•rozsah 2 normostrany textu včetně poznámek
 
•titulní list s uvedením názvu fakulty a ústavu, názvu práce, jména a příjmení autora, data vypracování textu a s podpisem autora
 
•semestrální práce bude celkem obsahovat 3 listy (titulní strana a 2 strany textu)
 
•možno odevzdat kdykoliv před vypracováním písemného testu (v listinné podobě)
 
 
 
Témata semestrální práce (po dohodě s přednášejícím lze zvolit jiné téma)
 
 
•Hmotné kulturní dědictví a život ve 21. století.
 
 
•Co chybí současné legislativě v oblasti hmotného kulturního dědictví?
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html