SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Pan-Humanism and Baroque phenomenon - their projections in the literature - KDKU064
Title in English: Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuře
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (20.10.2016)

A review course, based on new knowledge acquaints with Czech Renaissance and Baroque literature and its
specifics, it wants to highlight the problematic and obsolete approaches, which are the basis of the most earlier
studies and overviews of the history of Czech literature.
Aim of the course - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

Cílem předmětu je představit raně novověkou literaturu jako pozoruhodný pramen jak k dějinám literatury, tak k pochopení duchovního světa člověka raného novověku. Důraz je kladen na odlišnosti straší literatury od literatury 19. a 20. století, na jiné pojeté původnosti či originality díla, na specifika české literatury v potrovnání s jinými evropskými literaturami.

Literature - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (11.08.2015)

Základní přehled pro českou literaturu:

LEHÁR J., STICH A.: Česká literatura I. Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století), Praha 1997 (příslušná část, v knize jen základní přehled, nutno doplnit z přednášek a z četby edic)

Základní přehled pro Evropu:

HOFFMEISTER G.: Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987

povinná četba pramenů:

KALISTA Z.: České baroko, Praha 1941

JIRÁT V.: Růže ran. Antolologie z básní německého baroka, Praha 1943, případně Praha 1959

Requirements to the exam - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

kodikologie, kniha
abreviatura
antikva
bastarda
bordura
emendace
foliace
fraktura
frontispis
inkunábule
korektura
kurziva
kustod
kvart
marginálie
oktáv
paginace
paleotyp
redakce
sedes
signet
švabach
typ
unciála
vakát
živá hlavička

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

žaltář

Literární teorie, literární historie
akrostich
alamod
anagram
bohemikum
bohemismus
bukolika
časomíra
disticha
ekloga
elogium
emblematický
emblém
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
interludium
jokulátor
komedie dell´arte
konkluse
kritická edice
kvestie
labyrint
legenda
lejch
manýrismus
minnesang, -änger
nekrolog
opovědník
pastorela
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
synopse
trojdílná strofa
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
irénismus
jansenismus
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
novoutrakvista
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
piarista
pietismus
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
sufragán
utrakvista
valdenští
Vulgáta

Pedagogika
beánie
kolegiátní škola
partikulární škola
quadrivium
trivium

Obecně
cantio
carmen
collecta
dictum
klausule
miscellanea
opus
varia

 Požadavky: znalost výše uvedených termínů, četba minimálně deseti titulů (celé knihy, nikoliv deset ukázek z antologie, dva tituly jsou povinné, tj. Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1941, a Vojtěch Jirát, Růže ran, Praha 1943, případně 1959), dostatečný přehled v dějinách raně novověké literatury, dostatečný přehled ve vazbách mezi literárními díly raného novověku a Biblí. V závěru semestru krátký test, jehož úspěšné absolvování je předpokladem pro připuštění k ústní zkoušce. Ústní zkouška: studenti s sebou přinesou seznam četby, hlavní otázka nejčastěji v širší vazbě na některé z děl uvedené v serznamu četby. Doplňující otázky v širších, výše uvedených vazbách a souvislostech.

Syllabus - Czech
Last update: SLADEK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2014)

1. Úvod do světa starší literatury. Opakování základních pojmů. Specifika. Omezené možnosti dnešního hodnocení. Vazby a předěly mezi literaturou humanistickou a barokní na straně jedné a osvícenskou a raně obrozenskou na straně druhé. 2. - 5. Nábožensky povznášející literatura určená lidovému čtenáři v 16. - 18. století. Modlitební knížky. Knížky lidového čtení. Knihy o poutních místech. Postily.  6. -7. Literatura odborná, literatura určená vzdělanému čtenáři. Předbělohorská a pobělohorská historiografie. Raně novověký traktát. 8. Překlady Písma. 9. -10. Poezie. Kancionály.  11. - 12. Exilová a domácí literatura, rozdíly mezi jednotlivými konfesijními skupinami v exilu. 13. Vřazení české problematiky do širšího evropského kontextu, výměnné kontakty s jihoněmeckým prostředím. Dvorská literatura a žánry chybějící v Čechách. Kočovné divadelní společnosti, vliv románského světa. Každá přednáška zahájena krátkým představením cca 5-10 edic a studií ke starší české a evropské literatuře, knihy po dobu přednášky kolují mezi studenty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html