SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Monument Care - KDKU056
Title in English: Památková péče
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (28.08.2018)
Tématické okruhy:

- Základní terminologie
- Vztah k uměleckým památkám před vznikem památkové péče
- Dějiny památkové péče v 19. a 20. století
- Metody památkové péče
- Metody památkové péče v praxi
- Památková legislativa
- Stavebně-historický průzkum
- Restaurování movitých kulturních památek
- Současné problémy památkové péče
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (28.08.2018)

[lexika]
HEROUT Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
HEROUT Jaroslav: Jak poznávat kulturní památky, Praha 1986
BLAŽÍČEK O. J.: Slovník památkové péče, Praha 1962
VINTER Vlastimil: Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983
KUBIČKA Roman / ZELINGER Jiří: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Praha 2004

[historie, teorie]
Péče o architektonické dědictví. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky. Praha 2008
PAVEL Jakub: K počátkům naší památkové péče, in: Acta regionalia 1966-67
PAVEL Jakub: Ochrana kulturních památek. Společenská nezbytnost památkové péče, Praha 1969
PAVEL Jakub: Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století. Od osvícenství do první světové války, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, 143-293
WIRTH Zdeněk: Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800?1950, in: Umění V, 1950, 105sqq.
Památková péče 1945?1970, Sborník statí, Praha 1973
VINTER Vlastimil: Vývoj organizace státní památkové péče v Československu v letech 1945?1960, in: Zprávy památkové péče 20, 1960, 53-57
VINTER Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče I?II, Praha 1971, 1982
NESVADBÍKOVÁ Jiřina / WIRTH Zdeněk / VINTER Vlastimil: K vývoji památkové péče na území Československa I?III, Praha 1983
HLOBIL Ivo: K teorii interiérové instalace české památkové péče, in: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji V, 1982, 9-30
HLOBIL Ivo: Teorie městských památkových rezervací, Praha 1985
HLOBIL Ivo: Městské památkové rezervace v padesátých letech, in: Dějiny českého výtvarného umění V, 1939/1958, Rostislav ŠVÁCHA / Marie PLATOVSKÁ (ed.), Praha 2005, 329-339
HLOBIL Ivo: Česká památková péče po 17. listopadu 1989. Stručně o dosavadním vývoji, in: Historia artium 2, 1998, 173-176
PAVLÍK Milan et al.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, Praha 1998
NEJEDLÝ V.: K organizaci památkové péče na Moravě v letech 1850?1918, in: Umělecko-historický sborník 1985, 51-66
KOTRBA V.: Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní, in: Staletá Praha II, Praha 1966, 22-36
KROUPA Petr: Základní principy památkové péče? (Detektivní pátrání), in: Zprávy památkové péče 61, 2001
HÁJEK Tomáš: Zánik a vznik památkových péčí. Filozofie památkové péče, Praha 2005
ŠKABRADA, J.: Konstrukce historických staveb, Praha 2000
ŠTORM B.: Základy péče o stavební památky, Praha 1965
RICHTER V.: Památka a péče, Praha 1993
Rekonstrukce historických měst, Praha 1956
HLOBIL Ivo: Samostatná teorie památkové péče-neuralgický bod dějin umění, in: M. BARTLOVÁ (ed.): Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, 242-247


[speciální metodika]
HOŠEK Jiří / MUK Jan: Omítky historických staveb, Praha 1989
KUČOVÁ Věra / BUREŠ Pavel: Principy péče o lidové stavby, Praha 1999
ŠEFCŮ Ondřej / VINAŘ Jan / PACÁKOVÁ Marie: Metodika ochrany dřeva, Praha 2000
LÁSKA Vojtěch / SCHUBERT Alfréd / SOLAŘ Miloš / ŠTULC Josef: Péče o střechy historických budov, Praha 20032
MACEK Petr: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha 20012
KAŠIČKA František: Stavebně historický průzkum, Praha 2002
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005


[restaurování]
SLÁNSKÝ B. et al.: Výstava tří obrazů (kat. výst.), Praha 1946
SLÁNSKÝ B.: Technika malby I. + II., Praha 1953-1956, Praha 20032
PEŠINA Jaroslav: Bohuslav Slánský. Výstava restaurátorských prací 1930?1970 (kat. výst.), Praha 1971
HOMOLKA Jaromír et al.: Věra Frömlová. Restaurátorské dílo (kat. výst.), Praha 1980
KESNER Ladislav et al.: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze (kat. výst.), Praha 1985
HLOBIL Ivo: K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy, in: Zborník OSPS OP Rožňava II, 1982, 119-132
O problémech ochrany užitého umění a uměleckého řemesla, Praha 1971
HAMSÍK Mojmír: Technika české malby po Třeboňském mistru. Epitaf Jana z Jeřeně, deska z Dubečka, in: Umění 24, 1976, 436-444
HAMSÍK Mojmír: Die Technik der böhmischen Madonnenbilder um 1350?1360, in: Umění, 26, 1978, 529-533
HAMSÍK Mojmír / TOMEK Jindřich: Malířská technika Mistra Theodorika, in: Umění 32, 1984, 377-387
SUCHOMEL M.: Záchrana kamenných soch, Praha 1988?1990
ŠTULC J. / SUCHOMEL M. / MAXOVÁ I.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, Praha 1998
NEJEDLÝ V.: Reflexe názorů na restaurování uměleckých památek v odborné literatuře v období 50.?70. let 20. století, in: Památky a příroda 12, 1987, 513-521
ĎUROVIČ Michal: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha 2002
LOSOS Ludvík: Pozlacování a polychromie, Praha 2005
BRANDI Cesare: Teorie restaurování , Praha 2000
HLOBIL Ivo: Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování, in: V. LAHODA / O. UHROVÁ (ed.): Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000, 173-174[klasici památkové péče]
RIEGL Alois: Moderní památková péče, Hlobil Ivo / Kruis Ivan (ed.), Praha 2003
HLOBIL Ivo / ŠVÁCHA Rostislav: Alois Riegl, konzervace památek a rozklad ideje stylové jednoty, in: Umění 42, 1994, 239-244
DVOŘÁK Max: Katechismus památkové péče, Praha 2004
KOTRBA V.: Max Dvořák a ochrana památek v českých zemích, in: Umění IX, 1961, 625-640
PAVEL Jakub: Max Dvořák ? ochránce památek, in: Monumentorum tutela 10, 1973, 223-402
WAGNER Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1946, 20052 (doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti)
Kapitoly z českého dějepisu umění I-II, Praha 1987


[periodika]
Zprávy památkové péče (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha)
Památky středních Čech (časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze)
Průzkumy památek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče)
Památková péče na Moravě (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Památky archeologické (dnes Archeologický ústav Akademie věd České republiky)

Pamiatky a múzeá (Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave)
Ochrona zabytków (Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa)
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege (Bundesdenkmalamt Wien)


[internetové zdroje]
http://www.npu.cz/
http://www.npu.cz/prur/odkazy/
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
http://www.pruzkumypamatek.cz/
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/default.htm
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=776 (zákon o státní památkové péči ad. dokumenty)
http://www.denkmalpflege-forum.de/
http://www.icomos.org/
http://whc.unesco.org/

http://www.technologiaartis.org/
http://www.restauro.cz/

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (28.08.2018)

Zkouška má ústní formu a sestává ze dvou částí:
1) památková kauza (historická/aktuální) na základě domácí přípravy
2) doplňující otázky z probrané látky (např. dějiny pam.péče, historické materiály a konstrukce, legislativa)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html