SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Monument Care - KDKU056
Title: Památková péče
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Incompatibility : KDKU096
Is incompatible with: KDKU096
Annotation -
Topics: - Basic terminology, Relationship to artistic monuments prior to monument care, History of monument care
in the 19th and 20th centuries, - Methods of monument care, - Methods of monument care in practice, -
Monuments legislation, - Architectural and historical research, - Restoration of movable cultural monuments, -
Current problems of monument care
Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.11.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou památkové péče, jak v historii, tak v současnosti.

Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Literature -

html>

[lexika - dictionaries]
HEROUT Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
HEROUT Jaroslav: Jak poznávat kulturní památky, Praha 1986
BLAŽÍČEK O. J.: Slovník památkové péče, Praha 1962
VINTER Vlastimil: Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983
KUBIČKA Roman / ZELINGER Jiří: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, Praha 2004

[historie, teorie - history, theory]
Péče o architektonické dědictví. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky. Praha 2008
PAVEL Jakub: K počátkům naší památkové péče, in: Acta regionalia 1966-67
PAVEL Jakub: Ochrana kulturních památek. Společenská nezbytnost památkové péče, Praha 1969
PAVEL Jakub: Dějiny památkové péče v českých zemích v 19. století. Od osvícenství do první světové války, in: Sborník archivních prací XXV, 1975, 143-293
WIRTH Zdeněk: Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800?1950, in: Umění V, 1950, 105sqq.
Památková péče 1945?1970, Sborník statí, Praha 1973
VINTER Vlastimil: Vývoj organizace státní památkové péče v Československu v letech 1945?1960, in: Zprávy památkové péče 20, 1960, 53-57
VINTER Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče I?II, Praha 1971, 1982
NESVADBÍKOVÁ Jiřina / WIRTH Zdeněk / VINTER Vlastimil: K vývoji památkové péče na území Československa I?III, Praha 1983
HLOBIL Ivo: K teorii interiérové instalace české památkové péče, in: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji V, 1982, 9-30
HLOBIL Ivo: Teorie městských památkových rezervací, Praha 1985
HLOBIL Ivo: Městské památkové rezervace v padesátých letech, in: Dějiny českého výtvarného umění V, 1939/1958, Rostislav ŠVÁCHA / Marie PLATOVSKÁ (ed.), Praha 2005, 329-339
HLOBIL Ivo: Česká památková péče po 17. listopadu 1989. Stručně o dosavadním vývoji, in: Historia artium 2, 1998, 173-176
PAVLÍK Milan et al.: Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek, Praha 1998
NEJEDLÝ V.: K organizaci památkové péče na Moravě v letech 1850?1918, in: Umělecko-historický sborník 1985, 51-66
KOTRBA V.: Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní, in: Staletá Praha II, Praha 1966, 22-36
KROUPA Petr: Základní principy památkové péče? (Detektivní pátrání), in: Zprávy památkové péče 61, 2001
HÁJEK Tomáš: Zánik a vznik památkových péčí. Filozofie památkové péče, Praha 2005
ŠKABRADA, J.: Konstrukce historických staveb, Praha 2000
ŠTORM B.: Základy péče o stavební památky, Praha 1965
RICHTER V.: Památka a péče, Praha 1993
Rekonstrukce historických měst, Praha 1956
HLOBIL Ivo: Samostatná teorie památkové péče-neuralgický bod dějin umění, in: M. BARTLOVÁ (ed.): Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, 242-247


[speciální metodika - special methodology]
HOŠEK Jiří / MUK Jan: Omítky historických staveb, Praha 1989
KUČOVÁ Věra / BUREŠ Pavel: Principy péče o lidové stavby, Praha 1999
ŠEFCŮ Ondřej / VINAŘ Jan / PACÁKOVÁ Marie: Metodika ochrany dřeva, Praha 2000
LÁSKA Vojtěch / SCHUBERT Alfréd / SOLAŘ Miloš / ŠTULC Josef: Péče o střechy historických budov, Praha 20032
MACEK Petr: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha 20012
KAŠIČKA František: Stavebně historický průzkum, Praha 2002
Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005


[restaurování - restoration]
SLÁNSKÝ B. et al.: Výstava tří obrazů (kat. výst.), Praha 1946
SLÁNSKÝ B.: Technika malby I. + II., Praha 1953-1956, Praha 20032
PEŠINA Jaroslav: Bohuslav Slánský. Výstava restaurátorských prací 1930?1970 (kat. výst.), Praha 1971
HOMOLKA Jaromír et al.: Věra Frömlová. Restaurátorské dílo (kat. výst.), Praha 1980
KESNER Ladislav et al.: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze (kat. výst.), Praha 1985
HLOBIL Ivo: K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy, in: Zborník OSPS OP Rožňav

böhmischen Madonnenbilder um 1350?1360, in: Umění, 26, 1978, 529-533
HAMSÍK Mojmír / TOMEK Jindřich: Malířská technika Mistra Theodorika, in: Umění 32, 1984, 377-387
SUCHOMEL M.: Záchrana kamenných soch, Praha 1988?1990
ŠTULC J. / SUCHOMEL M. / MAXOVÁ I.: Péče o kamenné sochařské a stavební památky, Praha 1998
NEJEDLÝ V.: Reflexe názorů na restaurování uměleckých památek v odborné literatuře v období 50.?70. let 20. století, in: Památky a příroda 12, 1987, 513-521
ĎUROVIČ Michal: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Praha 2002
LOSOS Ludvík: Pozlacování a polychromie, Praha 2005
BRANDI Cesare: Teorie restaurování , Praha 2000
HLOBIL Ivo: Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování, in: V. LAHODA / O. UHROVÁ (ed.): Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000, 173-174[klasici památkové péče - monument care classics]
RIEGL Alois: Moderní památková péče, Hlobil Ivo / Kruis Ivan (ed.), Praha 2003
HLOBIL Ivo / ŠVÁCHA Rostislav: Alois Riegl, konzervace památek a rozklad ideje stylové jednoty, in: Umění 42, 1994, 239-244
DVOŘÁK Max: Katechismus památkové péče, Praha 2004
KOTRBA V.: Max Dvořák a ochrana památek v českých zemích, in: Umění IX, 1961, 625-640
PAVEL Jakub: Max Dvořák ? ochránce památek, in: Monumentorum tutela 10, 1973, 223-402
WAGNER Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1946, 20052 (doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti)
Kapitoly z českého dějepisu umění I-II, Praha 1987


[periodika - periodicals]
Zprávy památkové péče (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha)
Památky středních Čech (časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze)
Průzkumy památek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče)
Památková péče na Moravě (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Památky archeologické (dnes Archeologický ústav Akademie věd České republiky)

Pamiatky a múzeá (Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR v Bratislave)
Ochrona zabytków (Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa)
Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege (Bundesdenkmalamt Wien)


[internetové zdroje]
http://www.npu.cz/
http://www.npu.cz/prur/odkazy/
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
http://www.pruzkumypamatek.cz/
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/default.htm
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=776 (zákon o státní památkové péči ad. dokumenty)
http://www.denkmalpflege-forum.de/
http://www.icomos.org/
http://whc.unesco.org/

http://www.technologiaartis.org/
http://www.restauro.cz/

Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.11.2019)
Requirements to the exam -

Při zkoušce je přihlédnutu k aktivní účsti na přednáškách.

The exam has an oral form and consists of two parts: 1) Historical case (historical / actual) based on home preparation. 2) supplementary questions from the subject matter (eg history of care, historical materials and constructions, legislation). Active participation in lectures is taken into account during the exam.

Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (04.11.2019)
Syllabus - Czech
  • Základní terminologie
  • Vztah k uměleckým památkám před vznikem památkové péče
  • Dějiny památkové péče v 19. a 20. století
  • Metody památkové péče
  • Metody památkové péče v praxi
  • Památková legislativa
  • Stavebně-historický průzkum
  • Restaurování movitých kulturních památek
  • Současné problémy památkové péče

Last update: Jansová Jana, PhDr., Ph.D. (09.12.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html