SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Synoptic History of Ancient and Medieval Art 2 - KDKU030
Title: Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Co-requisite : KDKU018
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Jansová (12.02.2019)
The course of ancient and medieval art conveys the audience a comprehensive image of the basic outlines of
ancient and medieval art, from its origins and foundations in Celtic and Egyptian civilization up to the Late Gothic.
Transformations of the individual fields of art (architecture, sculpture, painting and applied art) will be placed in
context of the specific historical situation and confronted with changes in contemporary philosophy, so that the style
and content correlation of the preserved monuments will unveil the nature of the observed epoch. The Czech
medieval art will be studied in the same method, with relationship with Europe-wide development. The winter
semester will be concluded by Romanesque art.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Jansová (30.10.2019)

The aim of the course is to provide students with a comprehensive image of the basic outlines of development of Ancient and Medieval art, from its origins and its foundations in Celtic and Egyptian civilization up to the Late Gothic Art.

Literature -
Last update: Mgr. Jana Jansová (30.10.2019)

Basic literature:

J.Beckwith: Early Medieval Art, London 1969 (repr.New York 1992)

S.Bettini: Il gotico internazionale, Vicenza 1996

G.Brucher ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, II.Band: Gotik, Muenchen - London - New York 2000

O.Demus: Byzantine Art and the West, New York 1970

J.Fajt ed: Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997

H.Fillitz ed: Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich, I.Band: Frueh - und Hochmittelalter, Muenchen - New York 1998

R.Chadraba - J.Krása ed: Dějiny českého výtvarného umění, I/1-2, Praha 1984

A.Martindale: Gothic Art, London 1967 (2.ed. New York 1994)

O.Paecht: Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting, London 1994

M.Puhle ed: Otto der Grosse. Magdeburg und Europa, II Bd., Mainz 2001

D.Strong: Antické umění, Praha 1970

R.Suckale: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, Muenchen 1993

R.Toman ed: Romanesque: Architecture, Sculpture, Peinture, Paris 1994

P.Williamson: Gothic sculpture 1140 - 1300, Yale 1995

Further literature will be supplied according to topics.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Jana Jansová (30.10.2019)

Exam will test knowledge of periodization orientation in developmental connections and the ability of attribution (author-provenance), dating and iconographic identification of works.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (01.04.2020)

UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU (Starokřesťanské umění, Byzanc a Karolínská renesance)

- stěhování národů a doba raného středověku (od 4. století do roku 1000), starokřesťanské malby v katakombách, význam císaře Konstantina, bazilika a její složení (nákres), sarkofágy

- význam císaře Justiniána, Konstantinopolis – chrám Boží moudrosti, typ pětikupolového chrámu, purpurové rukopisy a ravennské mozaiky (význam chrámu San Vitale), slonovinové řezby,… (rozdíl mezi 1., 2. a 3. zlatým věkem byzantského umění)

- význam císaře Karla Velikého, příčiny a charakter karolínské renesance, palácová Kaple v Cáchách, westwerk, krypta, plán Svatohavelského kláštera, nejstarší mariánské sochy relikviáře, knižní malířství: Cáchy-Trevír, Remeš, Tours; antické sklony středověkého umění a význam pozdně antického ilusionismu

- Ottonská renesance: vztahy ke karolínským a byzantským vzorům, význam Otty I., byzantské princezny Theofano, Otty III., Reichenau a Hildesheim, vývoj architektury, sochařství, malířství

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ

- příčiny vzniku a význam roku 1000, obecné charakteristické znaky architektury a sochařství a charakter jednotlivých škol ve Francii (Provence, Aquitanie, Normandie, Burgundsko) či v Itálii (Benátky, jižní Itálie, Lombardie, protorenesance v Toskánsku), malířství nástěnné (ikonografický program výzdoby chrámu) a knižní (atlasové Bible z Itálie, ottonské rkp), sochařství a užité umění

- porovnání románského umění s antikou a gotickým uměním

- Sálská renesance v německých zemích (pokračování ottonské renesance)

VELKÁ MORAVA A ČESKÉ ROMÁNSKÉ UMĚNÍ

- význam Velké Moravy: vznik státnosti, kulturní a církevní autonomie, bazilika v Mikulčicích, rotundy, hradiště, gombíky a užité umění

- český stát, význam velkomoravské tradice a svatováclavského kultu: rotunda svatého Víta, Gumpoldova legenda o svatém Václavu, české denáry 10. století

- význam umění doby Vratislava II. a Vladislava II.: porovnat, stylová závislost a ikonografické zvláštnosti, Pražský hrad, Juditin most, románské měšťanské domy v Praze a biskupský palác v Olomouci, Kodex vyšehradský, malby ve znojemské rotundě

GOTICKÉ UMĚNÍ

- okolnosti vzniku (význam opata Sugera a vzestupu královské moci), rozdílný charakter gotického umění ve Francii a Záalpí oproti Itálii, gotická architektura: znaky, původ konstrukčních prostředků, obory: sakrální (katedrály, klášter, mendikantské stavby), světské (paláce, hrady, města,…) památky ve Francii či Itálii

- vývoj sochařství od pozdně románského stylu přes sochy – sloupy po klasické sochařství v Remeši ku poklasickému stylu 14. století, význam francouzské sklomalby a knižního malířství (Jean Pucelle), význam nástěnného a deskového malířství v Itálii (fresky v Assisi, Giotto, sienská škola: Duccio, S. Martini a benátská škola: Paolo veneziano)

- proměny ve vývoji gotického umění (mariánský kult, mystický naturalismus a devotio moderna konce 14. století, mezinárodní gotické umění kolem roku 1400: C. Sluter, bratři z Limburka, L. Monaco, krásný sloh)

UMĚNÍ POZDNÍ GOTIKY A POČÍNAJÍCÍ RENESANCE

- jde o dobu po mezinárodním gotickém slohu, kdy v Itálii vzniká a šíří se renesance a v Záalpí probíhá množství změn, jejichž výsledkem je vznik novověké civilisace

- vývoj umění sledovat po jednotlivých druzích umění a jednotlivých oblastech:

a)architektura ve srovnání s předešlými časy ztrácí vývojově progresivní potenciál – není tahounem nového slohu (srovn. vývoj Západu od střední Evropy, význam B.Rejta)

b)sochařství tahounem vývoje ve střední Evropě (dědictví C.Slutera, Mikuláš Gerhart z Leydenu a jeho žáci, po Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku a Mistra IP)

c)malířství tahounem vývoje nejdříve v západní Evropě (od Jana van Eycka, přes Rogiera van der Weyden, po Huga van der Goes a Jeana Fouqueta), pak (kolem r. 1500) vývojově nejprogresivnějším druhem umění i ve střední Evropě (A.Dürer, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Litoměřického graduálu a Podunajská škola).

- Neztrtit rámcový vývojový rytmus: od kocoviny husitských válek ve střední Evropě a stoleté války v západní Evropě, přes vznik národních škol pozdní gotiky k době kolem r. 1500 – době stylového obratu a počátku opětovného sbližování vývoje Itálie a Záalpí. 

ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ

- způsob pronikání gotiky (význam Přemysla Otakara II. a cisterciáků), charakter rané gotiky (Zvíkovsko-písecká královská huť, počátky síňového typu kostela, Zlatá Koruna)

- charakter lucemburské gotiky, význam Jana I. a Karla IV., Petr Parléř a jeho huť: katedrála svatého Víta, Nové Město, Karlův most, náhrobky a busty ve sv. Vítu, vznik krásnoslohé piety a madony

- české malířství: vývoj od Mistra Vyšebrodského oltáře  přes Theodorika ku Mistru Třeboňského oltáře, význam krásného slohu Václava IV.: iluminace, plaménkové kružby, madony a piety

- význam jagellonské gotiky a pronikání renesance: B.Rejt, jihočeské řezbářství, Mistr Litoměřického oltáře, kancionály

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html