SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles 1 - KBIB026
Title in English: Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Teacher(s): doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Co-requisite : KJAZ022
Is co-requisite for: KBIB014
Annotation -
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
The subject introduces into studying the New Testament form "euaggelion" ("Gospel") in its literary and theological aspects (especially in relation to Helenistic biographies; "Synoptic Question"; Redaction Criticism). Together with the detailed overview of the Gospel of Mark and Matthew, students will be introduced into New Testament parables, miracle narratives and narratives on Jesus' childhood. Each theme is accompanied by reading of selected Greek texts of the Gospels and their exegesis.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Osvojit si teoretickou i praktickou znalost literárního druhu "evangelium" v kontextu helénistických biografických žánrů: studovat literární aspekty novozákonních evangelií ("synoptická otázka") a zvládnout orientaci v Markově a Matoušově evangeliu a porozumět jim coby teologickým spisům zvěstného rázu.

Literature - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Základní

Brož, J., Studijní materiály, na: http://ktf.cuni.cz/~brozj/

Carson D. A. - Moo - D. J., Úvod do Nového zákona, Praha 2008

Pokorný P. - Heckel, U.,Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha 2013

Tichý L., Úvod do Nového zákona, Svitavy 2003

 

Rozšiřující

Aguirre Monasterio R. - Rodríguez Carmona A., Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 1992, (též v italském překladu)
Broer I., Einleitung in das Neue Testament, I, Würzburg 1998
Brown R.E., An Introduction to the New Testament, New York 1997
Harrington D.J., Evangelium podle Matouše, Sacra Pagina 1, Kostelní Vydří 2003
Làconi M. e coll., Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Leumann (TO) 1994

Teaching methods - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Přednášky kombinované s cvičením (čtení vybraných řeckých textů evangelíí a jejich exegeze).

Syllabus - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

1. Pojem "evangelium": významy řeckého slova euaggelion a slovesné formy, teologický obsah ve Starém zákoně, v Ježíšově působení, apoštolském kázání a cesta k literárnímu druhu "evangelium".

2. Tři etapy vznikání novozákonních evangelií (viz Dei Verbum 19). Jak se při jejich studiu uplatňuje literární kritika, kritika forem a redakční kritika?

3. Synoptická otázka a její řešení.

4. Úvod do evangelia podle Marka: literární struktura, přehled o obsahu, literární a teologické charakteristiky ("mesiášské tajemství"), otázka závěru evangelia, údaje o autorovi, adresátech, místě a době vzniku.

5. Novozákonní podobenství: terminologie, princip jejich působení, jejich tématika, jejich funkce Ježíšově postavení, jejich úloha v rané církvi a v psané formě evangelií.

6. Četba a exegeze Mk 12,1-12.

7. Vyprávění o zázracích: terminologie a typologie, hlavní charakteristiky jednotlivých typů zázraků, kde se vyskytují v Novém zákoně.

8. Četba a exegeze Mk 10,46-52.

9. Matoušovo evangelium: literární struktura, přehled o obsahu, literární a teologické charakteristiky, údaje o autorovi, adresátech, místě a době vzniku.

10. Výklad a Mt 1 - 2 a význam pro celé evangelium; otázka historičnosti uvedených událostí.


Texty v řečtině

Mk 1,1; 1,14-15; 10,46-52; 12,1-12.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)

Viz nastavené rekvizity; dobrá znalost biblické řečtiny pro čtení narativních textů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html