Pentateuch and the Historical Books 1 - KBIB024
Title: Pentateuch a dějepisné knihy 1
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Pre-requisite : KBIB023
K//Is co-requisite for: KBIB013
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.11.2018)
The course introduces the issue of the Torah or the Pentateuch (the five books of Moses).
The general part discusses basic questions of the literary history of this ensemble, ie its gradual formation and the corresponding shifts in style and in theological thinking from the stage of oral traditions to the final editorial.
Then follows the introduction into literary species (narrative, legislation) according to individual books (Gn, Ex, Lv, Nm, Dt) accompanied by brief exegesis of characteristic texts.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.11.2018)

The aim of the course is to gain basic knowledge of Pentateuch, both in introductory questions and in the exegesis of important passages.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

Prameny:

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří 2006. (s užitkem lze doporučit i porovnání s dalšími překlady i s hebrejským originálem textu).

Papežská biblická komise, Bible a morálka, Kostelní Vydří 2010.

Studijní texty (stěžejní texty pro možné prohloubení odpřednášené látky):

Hřebík, J., Studijní materiály, http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

Ska, J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco, Bologna: EDB 2002.

Větrovec, P, Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

Pomůcky:

další pomůcky nejsou předepsány, ale pohled do historických a archeologických map a atlasů a publikací může dobře ilustrovat dobové a kulturní pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura:

Alexandr, T.D., From Paradise to the Promised Land, Grand Rapids, MI 2002.
Blenkinsopp, J., The Pentateuch, New York, NY 1992.
Campbell, A.F. - O'Brien, M.A., Sources of the Pentateuch, Minneapolis, MN 1993.
Cazelles, H. (ed.), Introduction critique á l'Ancien Testament, Paris 1973.
Dillard, R.B. - Longman III, T., Úvod do Starého zákona, Praha 2003.
Heller, J. - Prudký, M., Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Kostelní Vydří 2006.
Mc Kenzie, S.L. - Graham, M.P., The Hebrew Bible Today, Louisville, KY 1998.
Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.
Schmidt, W.H., Einführung in das Alte Testament, Berlin 1995.
Zenger, E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 1998.
Komentáře, např.: Bič, M., a kol., Výklady ke Starému zákonu, I.-V., Praha - Kostelní Vydří 1991-1998; Anchor Bible, Garden City, NY; Word Biblical Commentary, Waco, TX; Biblischer Kommentar. Altes Testament, Neukirchen - Vluyn; Das Alte Testament Deutsch, Göttingen.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Přednáška kombinovaná s cvičením - četbou a interpretací textů.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (26.11.2019)
During the course, one to three times a partial test or a small independent work (in the range of about 3000 - 5000 characters, ie about 2-3 standard pages) can be included. that the outcome of the final test is not clear.

The end of the course: an examination based on a written test of the subject matter taught or indicated in the lectures over a period of 90 minutes. The candidate is supposed to answer 10 questions, each of which is evaluated by a maximum of 10 points. For the procedure it is necessary to get at least 60 points.
 
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

1. Název a obsah Pentateuchu (dva hlavní typy textů, tři hlavní fáze struktury).

2. Nesourodosti v textu Pentateuchu a hypotézy k jejich vysvětlení.

3. Stručné dějiny bádání o formaci Pentateuchu.

4. Pokus o rekonstrukci formace Pentateuchu.

5. Historické pozadí Pentateuchu (vyprávění o praotcích, exodus a putování pouští).

6. Teologické poselství Pentateuchu (hlavní body teologické zvěsti, aktuální podněty pro duchovní život).

7. Dějiny počátků v Gn 1-11: dva příběhy stvoření a příběh rozšíření zla.

8. Exegeze Gn 1-3 (Gn 1,1-2,4a; 2,4b-25; 3,1-24)

9. Dějiny patriarchů: Abrahámův cyklus a jeho teologie a exegeze stěžejních míst: Gn 12,1-9; 18,1-15; 22,1-19;

10. Dějiny patriarchů: Jákobův cyklus jeho průběh a exegeze stěžejních míst: Gn 25,19-34; 26,34-28,9; 32,23-33;

11. Dějiny patriarchů: příběh o Josefovi, struktura, analýza Gn 37 a 44,18-34.

12. Exodus (centrální postavení a význam knihy, narativní obsah, literární vrstvy, nový redakční rámec, vliv knihy).

13. Exegeze Ex 14 (přejití Rákosového moře): příklad diachronní exegeze.

14. Další narativní texty v knihách Ex, Nm, Dt a jejich charakteristika doplněná o exegezi míst: zlaté "tele": Ex 32-34; průzkum zaslíbené země Nm 13-14; prorok Bileám Nm 22-24 a další texty, exegeze Nm 24,15-17; závěr Mojžíšova života v Dt 31-34.

15. Legislativní texty - Hospodinův zákon v knihách  Mojžíšových: úvod, charakteristika knih u Dt doplněné o ukázky textů;

16. Kodex smlouvy v Ex 20-23.

17. Desatero v Ex 20 ve srovnání s Dt 5;

18. Zákoník svatosti v Lv 17-26.

19. Stručná exegeze Dt 8,7-18 (Mojžíšova vize zaslíbené země a života v ní).

20. Deuteronomický kodex v Dt 12-26: souborný pohled.

21. Nástin vztahu Nového zákona k Mojžíšovu zákonu. Tóra v židovské a křesťanské tradici.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Žádné specifické.