SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to the Scriptures 2 - KBIB023
Title: Úvod do Písma 2
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Teacher(s): doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Co-requisite : KBIB022
P//Is pre-requisite for: KBIB025, KBIB024
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
The subject reflects the Bible as a literary work that has origin in an unique cooperation of the divine Author and of human authors (explanation of the concept and teaching on the biblical inspiration) and that is from the really begining deeply rooted in the Sacred Tradition of the Church. The Tradition has a decisive authority for a determination of the contents of the Scripture (Biblical Canon) and only in its context the Scripture can be interpreted in a right way (hermeneutics and fundamentals of exegetical methodology).
Aim of the course - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Cílem kursu je získání základní znalosti o teologické a eklesiologické stránce Bible, jakož i o zásadách jejího správného výkladu.

Literature - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Duka, D., Úvod do Písma sv., Praha 1990.

Egger, W., Methodenlehre zum Neuen Testament, Leipzig 1989.

Enchiridion biblicum, Bologna 1993.

Fabris, R. e coll. (ed.), Introduzione generale alla Bibbia, Leumann (TO) 1994.

Kaiser, W.C. - Silva, M., An Introduction to Biblical Hermeneutics, Grand Rapids, MI 1994.

Krejčí, J., Slovo Boží, Řím 1971.

Manucci, V., Bibbia come Parola di Dio, Brescia 1992.

Metzger, B.M., The Canon of the New Testament, Oxford 1987.

Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Praha 2001.

Papežská biblická komise, Výklad Bible v církvi, Kostelní Vydří 2007.

Steck, O.H., Exegese des Alten Testaments, Neukirchen - Vluyn 1993.

Vlková, I.G., Slovo Boží a slovo lidské, Olomouc 2007.

Zimmermann, H., Neutestamentliche Methodenlehre, Stuttgart 1982.

Hřebík, J., Studijní materiály,

Teaching methods - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Přednáška

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (19.02.2018)

Písemná zkouška, jejímž obsahem bude:

1) látka probraná na přednáškách (okruhy viz sylabus)

2) Dogmatická konstituce II. vat. koncilu "Dei verbum"

3) Dokumentu PBK "Výklad Bible v církvi", zejména oddíly I, II, a III.A (v českém překladu strany 33-78)

4) Každý student při zkoušce předloží písemně vypracované cvičení z textové kritiky: vyloží tři místa z Nového zákona podle své volby, kde se nacházají textově-kritické varianty.

Při zkoušce je možno užívat vydání Písma sv. v originálních jazycích, Septuagintu, Vulgátu, Neovulgátu a jakýkoli český překlad.

Syllabus - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

 

1. Biblické jazyky (hebrejština, aramejština, řečtina), písmo a psací materiál (kámen, hliněné tabulky, ostraka, papyrus, pergamen, forma svitku a kodexu)
2. Dějiny hebrejského textu Starého zákona (činnost sóferím a masoretů) a příslušné rukopisy (podrobněji Kumrán)
3. Starověké překlady Starého zákona (řecké, latinské, syrské, koptské, aramejské targumy) a nejvýznamnější rukopisy
4. Typy novozákonního textu a jeho rukopisy, hlavní zásady textové kritiky

5. Bůh, hlavní autor Písma sv. (svědectví samotné Bible, církevních otců, magisteria)
6. Bohem inspirovaní svatopisci - skuteční autoři posvátných textů (specifický charakter charismatu inspirace, její kolektivní dimenze)
7. Inspirace posvátných knih (prvek sakrální a profánní, formální a materiální, inspirace vnitřní a vnější)
8. Nadpřirozený obsah a zaměření Písma sv. ke spáse
9. Vlastnosti posvátných knih (jednota, pravdivost, svatost, neměnnost)
10. Kánon Písma sv. - základní pojmy (kánon, kanonicita, knihy proto- a deuterokanonické, apokryfy, agrafa)
11. Historie kánonu Starého zákona v prostředí židovském, křesťanském
12. Rozhodnutí církve ohledně kánonu, kánon v jiných křesťanských církvích
13. Historie novozákonního kánonu a jeho kritéria
14. Hermeneutika - základní pojmy (předporozumění, hermeneutický kruh, sounáležitost, slití horizontů, demytologizace)
15. Noematika (literní, duchovní a plnější smysl)
16. Heuristika - důsledky lidského způsobu Boží řeči: hlavní exegetické metody a přístupy, podrobněji historicko-kritická metoda, zvláště textová kritika (dějiny předávání textu, materiál a forma, způsob psaní, klasifikace svědků textu, pravidla pro vyhodnocování variantního čtení)

17. Heuristika - důsledky biblické inspirace (interpretace v Duchu sv., jednota Písma, Tradice, analogie víry)
18. Proforistika (odborné a populární formy výkladu)

Entry requirements - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2016)

Žádné specifické

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html