SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
New Testament Epistles 2 - KBIB016
Title: Novozákonní epištoly 2
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Teacher(s): doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Co-requisite : KBIB027
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (27.11.2018)
The subject is a continuation of KBIB027 New Testament Epistles 1. It offers an introduction into Pauline epistles that are by a majority of scholars considered as the legacy of Paul composed by his disciples and continuators. They include the Letter to the Colossians, and Ephesians, and so called Pastoral Epistles (1-2 Tim, Tit). Then follows an introduction into the Epistle to the Hebrews, an early Christian homily, which is in Christian tradition related to the letters of St. Paul. Then follows a presentation of the Catholic Epistles, namely the Epistle of James, the Epistle of Jude, and two Epistles of Peter (three Epistles of John are treated in the course on Johannine literature). Students will be introduced into literary, rhetorical, theological, and spiritual aspects of each of the epistles and led into reading and exegesis of selected texts.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)

Osvojit si porozumění teologickému slovníku a způsobu argumentace pavlovské školy, která navazuje na odkaz velkého "apoštola národů".  Zvládnout znalost základních christologických, ekleziologických, eschatologických, antropologických a parenetických pojmů a témat pavlovské literatury. Studiem listu Židům se seznámit s jedinečným dokladem raně křesťanské homilie, která je jediným přímým dokladem christologie vyjádřené v kněžské terminologii. Studovat postavení tzv. "katolických epištol" v rámci novozákonního kánonu (kromě janovských listů), okolností jejich vzniku a způsobu, jakým refluktují různé profilující se teologické a spirituální směry v raném křesťanství.

Literature - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Brož, J.,  Studijní materiály

Pokorný, P. - Heckel, U., Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha 2013.

Ryšková, M., Pavel z Tarsu a jeho svět, Praha 2014.

Tichý, L., Úvod do Nového zákona, Svitavy 2003.

 

Rozšiřující

Brož J., List Židům, Praha: Česká biblická společnost, 2014.

Broer I., Einleitung in das Neue Testament, II, Würzburg 2001.
Brown R.E., An Introduction to the New Testament, New York 1997.
Fitzmyer J.A., Pauline Theology, in: NJBC, s. 1382-1416.
Koester C.R, Hebrews, AB 36, New York 2001.
Sacchi A. e coll., Lettere paoline a altre lettere, Leumann (TO) 1996.
Sánchez Bosch J., Escritos paulinos Estella 1999.
Schnelle, U., Paulus. Leben und Denken, Berlin - New York 2003.
Vanhoye A., La Lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, médiateur d'une nouvelle alliance, Paris 2002.
Vanhoye A., Pr?tres anciens, Pr?tre nouveau selon le Nouveau Testament, Paris 1980 (též v angl., ital. a špan. překladu).
Vanhoye A., Struttura e teologia nell'Epistola agli Ebrei, Roma 1993.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Přednášky kombinované s cvičením (čtení vybraných řeckých textů a jejich exegeze).

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)

Tematické okruhy:
1. List Kolosanům: autorství, adresáti, literární charakteristiky, teologická témata a okolnosti, na něž reaguje
2. Exegeze Kol 1,15-20
3. List Efesanům: autorství, problematika adresátů, literární charakter a vztah k Kol, hlavní teologická témata - v souvislosti s výkladem Ef 1,20-23
4. Pastorální epištoly: autorství, okolnosti vzniku a scénář Pavlova života, o němž pojednávají, literární a teologický charakter, hlavní teologická témata; četba a krátký rozbor 1 Tim 3,16
5. List Židům: otázka autorství, adresátů, doby a místa vzniku, literární charakteristika - vztah struktury a obsahu podrobněji, podstata nauky o Kristově kněžství; struktura starozákonního a novozákonního kněžství.
6. List Jakubův a Judův: autorství, okolnosti vzniku, líterární charakteristiky, teologická témata
7. První a druhý list Petrův: autorství, okolnosti vzniku, literární charakteristiky, teologická témata; četba řec. textu a exegeze 1 Petr 2,1-10

Texty v řečtině: Kol 1,15-20; Ef 1,20-23; 1 Tim 3,16; Žid 2,17; 9,11-12; 1 Petr 2,1-10; preskripty Kol, Ef, 1-2 Tim, Tit, Jak, Jud, 1-2 Petr

Syllabus - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (06.08.2018)

1) List Kolosanům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

2) Četba a exegeze Kol 1,15-20

3) List Efesanům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

4) Tematický exkurz: Kristus jako hlava církve v kontextu parenetického poučení o křestanském manželství (Ef 5,21-33)

5) Pastorální epištoly (1-2 Tim, Tit): introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

6) Četba a exegeze: 1 Tim 3,16

7) List Židům: introdukční otázky, literární charakteristiky a teologická témata

8) Pojem novozákonního Kristova kněžství na pozadí starozákonního kultu a kněžské instituce

9) List Jakubův a Judův

10) První a druhý list Petrův

11) Novozákonní kněžství věřících: četba řec. textu a exegeze 1 Petr 2,1-10

Entry requirements - Czech
Last update: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (04.03.2015)

Viz nastavené rekvizity; dobrá znalost biblické řečtiny pro čtení epistolárních textů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html