SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
MA thesis seminar I - JTM066
Title: Diplomový seminář I
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)
Cílem předmětu je specifikace tématu, diskuze nad vznikajícími částmi diplomové práce a řešení z tohoto procesu vzniklých otázek a nejasností a příprava projektu diplomové práce.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Viz sylabus.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát akademickou práci.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)
Výuka proběhne po ZOOMu nebo MS Teams. Zapsaná studenti obdrží link před výukou na fakultní mail (bude rozesláno skrze SIS). 
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Pro splnění předmětu je nutné odevzdat v termínu projekt diplomové práce (včetně předchozí konzultace s vedoucím), odprezentovat téma diplomové práce, podílet se na práci v hodině (včetně aktivní docházky) a odevzdat čtyřstránkovou recenzi stěžejní knihy (250-400 tiskových stran) k tématu diplomové práce.

 

Studenti jsou hodnoceni ve vztahu k opatření děkanky 14/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Podmínkou pro zakončení předmětu je docházka a splnění výše uvedených úkolů.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Cílem předmětu je v zimním semestru seznámení studentů se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní diplomové práce. Budou zopakovány základní pojmy, termíny a formy psaní diplomové práce. Zároveň bude procvičeno používání databází a knihovních systémů. 

 

Na začátku semestru bude stanoven rozpis úkolů a data prezentací vznikajících částí práce.

Exposé - 10 minut + powerpoint

 

části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(součástí charakteristiky je stručné vylíčení kontextu tématu a relevance tématu, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, teritoriální apod. vymezení tématu, případně odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy.

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí totožná s členěním do kapitol, důraz na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(základní metoda práce, heuristická základna, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

 

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (20.09.2023)

Předložený projekt diplomové práce v souladu s vyhláškou ředitele IMS k danému akademickému roku. Zpravidla se projekt podává v průběhu druhého semestru studia, termín je většinou stanoven na konec června (každoroční specifikace viz vyhláška). 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html