SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Germany after 1990 - JTB234
Title: Německo po roce 1990
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Ing. Pavla Kačmárová
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Incompatibility : JMB218
Files Comments Added by
download Nemeckopo1990_Zelena_pravo_2023.pptx Přednáška: Právo_Zelená PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download 00_Německo_po_roce_1990_kultura_Zelena.pptx Přednáška: Kultura_Zelená PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)
Přednáškový cyklus členů katedry NRS se věnuje vývoji ve Spolkové republice Německo po roce 1989/1990. Jednotlivé přednášky se zaměří například na vývoj politického systému SRN, zahraniční politiky
sjednoceného Německa či na změny mezinárodního postavení Rakouska po jeho vstupu do Evropské unie. Pozornost je věnována i klíčovým ekonomickým tématům a kulturním tendencím obou zemí v posledních letech.

Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

V rámci předmětu se studenti seznámí s politickým, hospodářským, sociálním a kulturním vývojem v Německu v období po roce 1989/1990.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (11.12.2023)

Povinná literatura:

Lizcová, Handl, Kunštát, Nigrin a kol.: Německo 1989-2021. Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země, Praha 2022.

Pro přednášku:

- Politický vývoj 1+2: Kapitola Tři kancléřy v čele sjednocené země.

- Česko-německé vztahy po roce 1989: Česko-německé vztahy na cestě z minulosti a Češi a Němci ve společné Evropě.

- Strukturální problémy tzv. nových spolkových zemí: Východní Německo mezi svobodou a závislostí.

- Německá společnost a média: Média ve víru změn.

- Německá kultura po roce 1990: Staré viny a nové provokace v souičasné německé kultuře.

- Hospodářský systém SRN: Proměny německého hospodářství.

- Zahraniční politika SRN: Německo a svět,

 

Doporučená literatura:

Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek. Brno: Barrister Principal, 2008. (Kapitoly zaměřené období po roce 1989.)

Müller, Helmut a kol.: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1999, s. 441-477

Pešek, J.; Filipová, L. a kol.: Věda a politika. Praha: Karolinum, 2013, s. 15-27, 43-52 (dostupná online přes elektronické portály na www.ukaz.cuni.cz)

Weber, Hermann: Dějiny NDR. Praha: Lidové noviny, 2003, s. 283-315

Pürer Heinz, Medien in Deutschland. Presse-Rundfunk-Online, Bonn 2015

Beck Klaus, Das Mediensystem Deutschlands. Strukturen, Märkte, Wiesbaden 2018

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

Přednáška v délce 80 minut. Standardní prezenční výuka. O případné změně formy výuky kvůli pandemické situaci budete informováni bezodkladně mailem.

POZNÁMKA PRO STUDENTY CNS NA ZAHRANIČNÍM VÝJEZDU:

Pro studenty CNS, kteří jsou na zahraničním výjezdu, budou přednášky dostupné online - o link pište T. Nigrinovi. Na kurz se hlaste standardně SISem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

Písemný test, v jehož rámci studenti musí prokázat základní znalost politického, hospodářského, sociálního a kulturního systému v německy mluvících zemích, a následná ústní zkouška v rozsahu výuky.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.09.2023)

Žádné vstupní požadavky nejsou nastaveny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html