Czech in Communication - JTB122
Title: Czech in Communication
Czech title: Jazyk v komunikaci
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (3)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Karolína Nováková
Teacher(s): Mgr. Karolína Nováková
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Karolína Nováková (27.09.2023)
Seminář navazuje na předměty Český jazyk 4 a jeho cílem je prohloubení jazykových znalostí,
řečových dovedností a komunikačních kompetencí na jazykovou úroveň B1/B2.
Nedílnou součástí je rozvoj sociokulturních kompetencí a interkulturní komunikace, jakož i reálií spojených s
Českou republikou. Posilují se jednotlivé kompetence v oblasti recepce, produkce a také interakce. Důraz se
vedle lingvistické a sociolingvistické kompetence klade i na kompetenci pragmatickou týkající se funkčního
využití jazykových prostředků v rámci interakčních výměn.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Karolína Nováková (27.09.2023)

Tematické zaměření:
- Cestování - nakupování - hledání zaměstnání - zdraví - charakteristika, vzhled člověka

- slovesný aspekt, časy, třídy – imperativ – kondicionál – přímá a nepřímá řeč – plurálová deklinace –
číslovky
- vyjádření prosby – přání – obavy – srovnání – rady

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Povolená absence: 2/semestr

Aktivní účast v semináři, domácí příprava

Závěrečný test na úrovni B1 - úspěšnost minim. 66%

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Karolína Nováková (13.10.2023)

Boccou Kestřáková, M., Šnaidaufová G., Kopicová K.: Čeština pro cizince úroveň B2. Albatros Media a.s., 2019.


Hradilová, D.: Czech it UP 4, UP Olomouc, 2020

Adamovičová, A., Ivanovová, D.: Basic Czech II. Praha Karolinum, 2007.

Herciková, B.: Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty, Karolinum 2009

Trnková, A.: Cvičení z české mluvnice, Praha ISV, 1998.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Karolína Nováková (27.09.2023)
Seminář využívá komunikativního přístupu, kdy jsou studenti zapojeni do skutečné komunikace, a to formou zvuku, videa, mini dialogů, čtení textů atd.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Karolína Nováková (22.09.2023)

lekce

kurzu

= 150 min

Kapitola učebnice

Téma

Gramatický cíl

Osvojení slovní zásoby

Komunikační cíle/jazykové funkce

1. týden

4. Dokončení L 4

 

Poslech – „Na nádraží“

Shoda podmětu s přísudkem, opakování lokálu

Cestování

Studenti si rozšíří slovní zásobu v tématu „Cestování“.

2. týden

 L 5 Móda

Poslech –

V obchodě

Pluralia tantum

Číslovky II

Slovní zásoba spojená s módou

Studenti si rozšíří fráze a slovní zásobu potřebnou při nakupování.

3. týden

 

Historie módy

Baťa, OP Prostějov

Opakování dativu a vokativu

 

práce s textem

4. týden

Dokončení L 5

 

 

 

 

5. týden

 L 6 Konkurz a zaměstnání

Poslech – Pracovní pohovor

 

Deklinace „turista“, „soudce“

Číslovky III

 

Konkurz

Studenti si rozšíří slovní zásobu ohledně hledání zaměstnání, pracovního pohovoru, motivačního dopisu atd.

 

 6. týden

 

Životopis

Opakování instr.

 

práce s textem

7. týden

Dokončení L 6

 

 

 

 

 8. týden

 L 7 Zdraví a nemoci

Poslech – U lékaře

Adjektiva, adverbia

Zdraví, nemoci, u lékaře

Studenti si rozšíří slovní zásobu ohledně zdraví, komunikace s lékařem, v lékárně atd.

9. týden

L 7

 

Poslech –

Co pro nás znamená pojem „zdraví“?

 

 

Práce s videem

 10. týden

 Dokončení L 7

 

 

 

 

 11. týden

L 8 Charakteristika

 

Komparace adjektiv

Posesivní adj. – sg.

Vzhled, charakter člověka

Studenti si rozšíří slovní zásobu ohledně vzhledu, povahových vlastností člověka, naučí se konverzační obraty k tomuto tématu

12. týden

L 8

Poslech – Jaký by měl být šéf?

Zájmeno „Který, která, které“

 

 

13. týden

Opakování + příprava na test