SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Holocaust and Its Attempted Revisionism - JTB055
Title: Holocaust a pokusy o jeho revizi
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, LS, spec. SD}
Aim of the course - Czech
Last update: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2022)
  • ponúknuť ucelený pohľad na Holokaust ako historickú udalosť 
  • prebrať hlavné interpretačné línie vo výskume Holokaustu
  • vysvetliť podobnosti a rozdiely medzi revizionizmom a popieraním
  • overiť znalosti prebratých okruhov (študijnej látky)
Course completion requirements - Czech
Last update: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2022)

Hodnotenie

10% účasť na blokovej výuke

30% interpretácie

50% záverečná práca

Bodové hodnotenie odpovedá škále danej OD 17/2018.

Literature - Czech
Last update: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2022)

Povinná literatúra:

Hilberg R., Pachatelé, oběti a diváci. Židovská katastrofa 1933 - 1945. Praha, Argo 2002. ISBN: 80-7203-472-3, celá kniha, 300 s.

Lipstadtová, D., Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť. Praha, Paseka 2006. 2. vydání. ISBN: 80-7185-652-5, celá kniha, 352 s.

 

Študijná literatúra:

Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust, New Haven and London: Yale University Press, 2000, s. 1-13, 39-67.

Omer Bartov, Wartime Lies and Other Testimonies, in East European Politics & Societies 25:3 (2011), s. 486-511.

Tony Judt, From the House of Dead: An Essay on Modern European Memory, in Postwar, New York: Penguin Books, 2006, s. 803-831.

Karen Auerbach, Review Essay: Holocaust Memory in Polish Scholarship, in AJS Review 35:1 (April 2011), s. 137-150.

Dovid Katz, The Extraordinary Recent History of Holocaust Studies in Lithuania, in Dapim: Studies on the Holocaust, 31:3 (Dec. 2017), s. 285-295.

Paolo Lobba, Holocaust Denial Before the European Court of Human Rights: Evolution of an Exceptional Regime. in European Journal of International Law, 26:1 (2015), s. 237-253.

Teaching methods - Czech
Last update: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2022)

1. výklad formou prednášky (formou blokovej výuky)

2. overenie analytických schopností (formou zaslaných interpretácií textov)

3. overenie znalosti problematiky a schopnosti s týmito znalosťami ďalej pracovať (formou záverečnej seminárnej práce)

 

Výuka prebieha na platforme ZOOM (https://cesnet.zoom.us/j/9804484899) a kurz má svoju Moodle stránku (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4115)

Syllabus - Czech
Last update: Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (17.02.2023)

Formy kontroly štúdia: malá seminárna práca, veľká seminárna práce

a)   bloková výuka (viz rozvrh, študenti si na hodinu prinesú abstrakt seminárnej práce)

b)    v rámci samoštúdia sú študenti povinní prečítať povinné texty (dostupné v SISe zapísaným študentom) a v písomnej podobe odovzdať tri interpretácie (každá 3NS plus poznámkový aparát) v termíne do 21. 4. 2023

c)    predmet je ukončený skúškou v podobe seminárnej práce (rozsah 15 strán plus prílohy, tzn. poznámkový aparát, zoznam literatúry apod.) na dohodnuté téma v termíne do 14. 5. 2023.

d)    v prípade krátkych prác i záverečnej práce platí princíp tzv. dvojitého čítania (druhá verzia sa hodnotí ako definitívna)

e)    všetky práce sú odovzdávané cez systém Moodle

f)    konečná známka z predmetu je stanovená na základe práce v celom kurze, tj. ako súhrn hodnotení malých písomných prác a záverečnej seminárnej práce, a to v pomere 1:1

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html