Methodology of Contemporary History - JTB036
Title: Metodologie soudobých dějin
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: 135 / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Incompatibility : JTB004
In complex pre-requisite: JTB046, JTB047, JTB048, JTB061, JTB062, JTB063
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Anotace:
Kurz se zabývá soudobými dějinami jakožto specifickou subdisciplínou historiografie. Definuje klíčové objekty a instrumenty studia soudobých dějin, nastiňuje základní metodologické postupy a upozorňuje rovněž na závislost výzkumu soudobých dějin na politickém vývoji.
Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cíle:

1) Seznámit studenty se základními vývojovými trendy metodologie historiografie s důrazem na 20. století a vysvětlit pojem „soudobé dějiny“ jakožto specifický podobor historiografie.

2) Definovat objekty a instrumenty studia soudobých dějin, klasifikaci pramenů, rozdíly mezi prameny a odbornou literaturou a nastínit základní metody práce historiků a historiček soudobých dějin.

3) Na základě dvou písemných prací ověřit pochopení probírané látky a schopnost praktické aplikace nabytých znalostí a získaných dovedností.

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literature - Czech

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Literatura:

 

Povinná literatura:

CATTERALL, Peter: What (If Anything) Is Distinctive about Contemporary History? In: Journal of Contemporary History, Vol. 32, No. 4 (1997), pp. 441-452.

GADDIS, John Lewis: The Landscape of History. How Historians Map the Past, Oxford, Oxford University Press 2002, 150 s. textu + 40 s. vědeckého aparátu.

HROCH, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1985, kap. III. Práce s prameny (autoři Josef Petráň – Robert Kvaček), s. 118-176.

IGGERS, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002, 177 s.  AJ verze dostupná online přes www.ukaz.cuni.cz  http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=6017804e-d8bb-4cdb-b8c2-c423768436b6%40sdc-v-sessmgr02

PALMOWSKI, Jan – READMAN, Kristina Spohr: Speaking Truth to Power: Contemporary History in the Twenty-first Century, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 485-505.

SMETANA, Vít: Citlivá páteř. Politické dějiny v podmínkách společenských proměn a metodologických debat uplynulých desetiletí, In:  Kocian, Jiří – Otáhal, Milan – Vaněk, Miroslav (eds.): Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy, Praha, ÚSD AV ČR a IMS FSV UK 2010, s. 351-377.

THOMSON, David: The Writing of Contemporary History, In: Journal of Contemporary History, Vol. 2, No. 1 (1967), pp. 25-34.

VANĚK, Miroslav – MŰCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, Karolinum 2015, 326 s.  Dostupné online přes www.ukaz.cuni.cz  http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=b2617918-3981-4a61-bb49-19a1e11e2e52%40sdc-v-sessmgr01

 

Prameny a literatura pro zpracování písemné práce

Buď:

Rudé právo a jeden další deník z období 24. 6. – 16. 7. 1947

KAPLAN, Karel et al. (eds.): Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů, Praha, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV 1992, 131 s.

LOUŽEK, Marek (ed.): Marshallův plán: šedesát let poté, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2007, 187 s.

Nebo:

Rudé právo a jeden další deník z období 9. 1. – 28. 1. 1989

TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén, Praha, Maxdorf 1994, 84 s.

VLADISLAV, Jan – PREČAN, Vilém: Horký leden 1989 v Československu, Praha, Novinář 1990, 164 s.

 

Doporučená literatura:

APPLEBYOVÁ, Joyce – HUNTOVÁ, Lynn – JACOBOVÁ, Margaret: Jak říkat pravdu o dějinách: historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2002, 273 s.

CARR, Edward Hallett: Co je historie?, Praha, Svoboda 1967, 170 s.

DRAYTON, Richard: Where Does the World Historian Write From? Objectivity, Moral Conscience and the Past and Present of Imperialism, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 671-685.

ELEY, Geoff: The Past Under Erasure? History, Memory, and the Contemporary, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 555-573.

ELTON, Geoffrey – EVANS, Richard: The Practice of History, 2nd ed., Oxford, Blackwell 2002, 224 s.

EVANS, Richard: Na obranu historie, Praha, Argo 2019, 300 s.

PALMOWSKI, Jan: The Europeanization of the Nation-State, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 631-657.

READMAN, Kristina Spohr: Contemporary History in Europe: From Mastering National Pasts to the Future of Writing the World, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 506-530.

STELLNER, František a kol.: Úvod do studia historie, Praha, Karolinum 2023, 432 s.

VINEN, Richard: The Poisoned Madeleine: The Autobiographical Turn in Historical Writing, In: Journal of Contemporary History, Vol. 46, No. 3 (2011), pp. 531-554.

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (19.09.2023)
Teaching methods - Czech

Metody výuky:

1) Výklad klíčových problémů formou blokové přednášky online formou

2) Aktivní samostudium studentů založené jednak na využití studijní opory a jednak vlastním výzkumu tisku jakožto specifického pramene

3) Ověření pochopení látky předmětu formou dvou písemných prací

4) Závěrečné hodnocení (formou emailu nebo individuální konzultace)

 

Odkaz pro připojení přes MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI2YjM0NDctZTI2Yy00OTBkLTgwNzktODRiZDYwNTQxNGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2238881b6a-3215-4a21-ba89-56db830be505%22%7d

Last update: Šindelář Jakub, Mgr. (06.11.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce:

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Hodnocení kurzu zahrnuje recenzi (30 %) a velkou seminární práci (70%). Obě musí získat hodnocení minimálně E. Viz blíže sylabus.

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Syllabus - Czech

Metodologie soudobých dějin

 

Přednáška:

1. Soudobé dějiny jakožto specifický fenomén v rámci historiografie.

2. Novodobé trendy ve výzkumu soudobých dějin.

3. Základní metodické postupy v soudobých dějinách. Práce s prameny a literaturou.

4. Soudobé dějiny a soudobá politika.

 

Studijní povinnosti:

1. Písemná úvaha o VYUŽITELNOSTI denního tisku jako pramene pro soudobé dějiny na základě studia Rudého práva A JEDNOHO DALŠÍHO DENÍKU buď pro období 24.6.-16.7.1947 (jednání o československé účasti na Marshallově plánu), nebo pro období 9.1.-28.1.1989 (Palachův týden), v rozsahu 7-10 normostran. Pro první variantu je doporučena četba: Rudolf Jičín et al. (ed.): Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1992) a Marek Loužek (ed.): Marshallův plán. Šedesát let poté (Praha, CEP 2007), pro druhou: Oldřich Tůma: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994) a Jan Vladislav - Vilém Prečan: Horký leden 1989 v Československu (Praha, Novinář 1990). Doplnění případnými dalšími zdroji je samozřejmě vítáno.

Poznámky:

1) Text by měl být složen především z analýzy prostudovaných tiskovin, po níž bude teprve následovat závěrečná úvaha o využitelnosti denního tisku jakožto pramene pro soudobé dějiny.

2) Práce by měla obsahovat POZNÁMKOVÝ APARÁT s konkrétními odkazy na použité prameny a literaturu. Absence poznámkového aparátu bude "oceněna" snížením výsledné známky o jeden stupeň. 

3) Není radno pokoušet se nahradit studium byť jen jednoho z deníků pouhými odkazy na konkrétní novinové texty, jež jsou citované v doporučené literatuře. Takovéto obcházení zadání je snadno zjistitelné a znamená automaticky hodnocení "F".

 

2. Recenze v rozsahu 3-4 normostran na jednu z následujících knih:

a) Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002.

b) Richard Evans: Na obranu historie, Praha, Argo 2019.

 

Práce určené pro tento kurs odevzdávejte v následujících termínech: do 4. 1. 2024, do 18. 1. 2024, do 1. 2. 2024 (vždy do 23:59). Stručné hodnocení Vám bude zasláno emailem (do týdne - bude-li to zvládnutelné) a známka zadána do SISu. Případný opravný termín je stanoven na 15. 2. 2024 - ale podmínkou je neúspěch při některém z výše uvedených termínů (tj. s hodnocením "F" v SISu). Současně platí, že v případě neúspěchu u některého z řádných termínů může i kterýkoli z pozdějších řádných termínů sloužit jako termín opravný. Práce odevzdávejte prostřednictvím aplikace Moodle na následující adrese: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3004 . (V případě technických obtíží se prosím obracejte na pana Jakuba Šindeláře na adrese jakub.sindelar@fsv.cuni.cz .)

Poznámka: PRÁCE ODEVZDÁVEJTE V JEDNOM SOUBORU - A S UVEDENÍM JMÉNA NA 1. STRÁNCE!

Last update: Smetana Vít, doc. PhDr., Ph.D. (10.11.2023)