SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Methodologies - JTB035
Title: Metodologie sociálních věd
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: 135 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
In complex pre-requisite: JTB046, JTB047, JTB048, JTB061, JTB062, JTB063
Annotation - Czech
Kurs se zabývá základy metodologie sociálních věd. Jsou to především základní teoretická východiska sociálních věd jako institucionalismus, behavioralismus, teorie racionální volby (a další) a základní metody výzkumu ve společenských vědách (kvalitativní a kvantitativní). Velký důraz je kladen na komparatistiku a její obměny. Součástí výkladu komparatistiky je také otázka formování konceptů a práce s nimi včetně upozornění na hlavní chyby, které se v této souvislosti ve společenskovědním výzkumu vyskytují. Kurs je pojat jako obecný úvod do metodologie společenských věd, konkrétní metody výzkumu jsou probírány ve specializovaných kursech Metodologie soudobých dějin a Metodologie area studies.
Last update: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kursu je: 1) seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací, 2) vysvětlit základní aspekty metodologie společenských věd, 3) ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky.

Last update: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou ukončení kursu je splnění těchto studijních povinností: seminární práce.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

Gerring, John (1999). What Makes a Concept Good? A Critical Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences. Polity, 31(3): 357–393.

Hindmoor, Andrew (2010). Rational Choice. In: Marsh, David and Stokers, Gerry (eds.). Theory and Methods in Political Science. Houndmills, Basingstoke and Hampshire: Palgrave Macmillan, 42–59.

Jeřábek, Hynek (2019). Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. In: Novák, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířené a doplněné. Praha: Sociologické nakladatelství, 491–526.

John, Peter (2010). Quantitative Methods. In: Marsh, David and Stokers, Gerry (eds.). Theory and Methods in Political Science. Houndmills, Basingstoke and Hampshire: Palgrave Macmillan, 267–284.

Knapp, Viktor (2003). Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 65–89, 91–166.

Kouba, Karel (2019). Kvalitativní metody příčinného usuzování v politologii. In: Novák, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířené a doplněné. Praha: Sociologické nakladatelství, 452–490.

Lowndes Vivien (2010). The Institutional Approach. In: Marsh, David and Stokers, Gerry (eds.). Theory and Methods in Political Science. Houndmills, Basingstoke and Hampshire: Palgrave Macmillan, 60–79.

Mair, Peter (2014). Concepts and Concept Formation. In: Biezen van, Ingrid (ed.). On Parties, Party Systems and Democracy. Colchester: ECPR Press, 71–91.

Morlino, Leonardo (2018). Comparison. A Metodological Introduction for the Social Sciences. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 7–116.

Novák, Miroslav (2019). Pojmový úvod do komparativní politologie. In: Novák, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířené a doplněné. Praha: Sociologické nakladatelství, 316–374.

Ochrana, František (2013). Metodologie sociálních věd. Praha: Karolinum, 42–55.

Říchová, Blanka (2000). Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 29–44, 45– 60, 61–82, 83–94, 95–104, 105–118.

Sanders David (2010). Behavioural Analysis. In: Marsh, David and Stokers, Gerry (eds.). Theory and Methods in Political Science. Houndmills, Basingstoke and Hampshire: Palgrave Macmillan, 23–41.

Sartori, Giovanni (1984). Guidelines for Concept Analysis. In: Sartori, Giovanni (ed.). Social Science Concepts. A Systematic Analysis. Beverly Hills – London – New Dehli: Sage Publications, 15–85.

Vromen, Ariadne (2010). Debating Methods: Rediscovering Qualitative Approaches. In: Marsh, David and Stokers, Gerry (eds.). Theory and Methods in Political Science. Houndmills, Basingstoke and Hampshire: Palgrave Macmillan, 249–266.

 

Doporučená literatura:

Bankowicz, Marek a Kubát, Michal (2021). Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho. Brno: CDK.

Beneš, Vít a Drulák, Petr (eds.), (2019). Metodologie výzkumu politiky. Praga: Sociologické nakladatelství.

Collier, David and Gerring, John (eds.), (2009). Concepts and Method in Social Science. The Tradition of Giovanni Sartori. New York and London: Routledge.

 

Last update: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Teaching methods - Czech

Výuka je rozdělena do dvou typů: 1) dvě kontaktní přednášky a 2) samostudium.

Přednášky proběhnou v zimním semestru akademického roku 2023/2024 on-line prostřednictvím zoom:

Michal Kubát is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Metodologie sociálních věd
Time: Nov 3, 2023 02:00 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/98500128100

Meeting ID: 985 0012 8100

 

Last update: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (17.10.2023)
Requirements to the exam - Czech

Kombinovaná forma studia, celková hodinová dotace 24 hodin, z toho 4 hodiny přímá výuka, 20 hodin samostudium, 14 hodin kontrola samostudia a konzultace

Formy kontroly studia předmětu: klasifikovaný zápočet.

a) Studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech.
b) Studenti jsou povinni v rámci samostudia vypracovat komparativní studii na dohodnuté téma v rozsahu 10–15 normostran včetně vědeckého aparátu.
c) Práce bude odevzdána do 7. 1. 2024 24:00 hod. prostřednictvím moodle2 (dl2.cuni.cz; nedodržení termínu odevzdání práce bez řádné omluvy znamená jeho propadnutí) a oznámkována v souladu s klasifikačním systémem FSV UK. Písemná práce musí být odevzdána v jednom z následujících formátů: doc/docx nebo pdf. Jiné formáty nebudou přijaty.

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A–F, která vychází z Opatření děkanky FSV UK č. 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

 

Last update: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Syllabus - Czech

1) Co je metoda a metodologie společenských věd a jaké jsou její typy, logika jako základ metodologie sociálních věd

2) Institucionalismus a behavioralismus

3) Teorie racionální volby, systémová analýza, teorie komunikace, teorie racionální volby, teorie her

4) Kvalitativní metody výzkumu

5) Kvantitativní metody výzkumu

6) Komparatistika

7) Koncepty, jejich tvorba a zacházení s nimi

Last update: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html