SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Modern world history seminar I - JTB013
Title: Seminář k moderním dějinám I
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 154 (170)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Teacher(s): Mgr. Jakub Andrle, Ph.D.
doc. Maria Alina Asavei, D.Phil.
Mgr. Jakub El-Ahmadieh
PhDr. Pavel Janeček
PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Incompatibility : JTB063, JTB064
Is incompatible with: JTB064, JTB063
Is pre-requisite for: JTB015
Annotation - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Předmět seminární formou rozebírá vybrané aspekty přednětu Přehled moderních světových dějin I v období od 18. století do druhé světové války.
Témata seminářů pro ZS 2022:
Andrle Jakub: Migrace v globálním kontextu po roce 1945
Asavei Maria: Global Perspectives of Cultural History before 1945
El-Ahmadieh Jakub: Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc I
Hofmeisterová Karin: On the road to the Holocaust: a history of mass violence up to 1945
Janeček Pavel: Vybrané problémy dějin do r. 1945
Szobi Pavel: Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru do roku 1945
Šafařík Petr: Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech do roku 1945
Aim of the course - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Cílem je naučit studenty ve vazbě na předmět Základy akademické práce procvičit znalosti i dovednosti, tj. rozvíjet prezentační schopnosti ústního i písemného projevu na konkrétní historické látce s přihlédnutím k pochopení významu zdrojů uz hlediska jejich primárního a sekundárního charakteru.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech a-c
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o oddělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového období stanoveného harmonogramem školního roku.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány do Moodle, případně také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB013 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB013_safarik_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu v příloze připojen text referátu. Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy ukládejte a posílejte ve formátu doc nebo docx!!!

Literature - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Viz dílčí semináře.

Teaching methods - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Výuka probíhá výlučně prezenční formou.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Témata seminářů:
Andrle Jakub: Migrace v globálním kontextu po roce 1945
Asavei Maria: Global Perspectives of Cultural History before 1945
El-Ahmadieh Jakub: Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc I
Hofmeisterová Karin: On the road to the Holocaust: a history of mass violence up to 1945
Janeček Pavel: Vybrané problémy dějin do r. 1945
Szobi Pavel: Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru do roku 1945
Šafařík Petr: Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech do roku 1945

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html