SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Central European history seminar I - JTB009
Title: Seminář k dějinám střední Evropy I
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 192 (200)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Mgr. Ondřej Kukan
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Is pre-requisite for: JTB011
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (21.09.2023)
Předmět seminární formou probírá vybrané aspekty kurzu Dvě století střední Evropy I v období od přelomu 18. a 19. století do druhé světové války.
V zimním semestru 2022 jso vypsány tyto semináře:
Králová Kateřina: Židovská otázka do roku 1945 a holokaust ve střední Evropě
Jakimowicz-Pisarska Iwona: Refugees in East-Central Europe 1914-1950
Klípa Ondřej: Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945
Kocian Jiří: Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. století
Perutka Lukáš: Střední Evropa a transatlantické vazby do roku 1945
Šafařík Petr: Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945
Šafařík Petr: Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945

Aim of the course - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Cílem je naučit studenty ve vazbě na předmět Základy akademické práce procvičit znalosti i dovednosti, tj. rozvíjet prezentační schopnosti ústního i písemného projevu na konkrétní historické látce předmětu Dvě století střední Evropy I s přihlédnutím k pochopení významu zdrojů uz hlediska jejich primárního a sekundárního charakteru.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech a-c
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o oddělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového období stanoveného harmonogramem školního roku.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány do Moodle, případně také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB009 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB009_safarik_referat (měnit se tedy bude jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu obsažen text referátu.Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu, nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem. Přílohu vždy ukládejte a posílejte ve formátu doc nebo docx!!!

Literature - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Literatura je určena dle potřeby vedoucími příslušných seminářů - viz přílohy.

Teaching methods - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Všechny semináře probíhají v normálním prezenčním režimu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. (21.09.2023)

Témata seminářů:

Králová Kateřina: Židovská otázka do roku 1945 a holokaust ve střední Evropě
Jakimowicz-Pisarska Iwona: Refugees in East-Central Europe 1914-1950
Klípa Ondřej: Migrační problematika ve střední Evropě před rokem 1945
Kocian Jiří: Politická hnutí a programy ve střední Evropě 19. století
Perutka Lukáš: Střední Evropa a transatlantické vazby do roku 1945
Šafařík Petr: Fenomény modernizace a sekularismu ve střední Evropě do roku 1945
Šafařík Petr: Národní hnutí a nacionalismus ve střední Evropě do roku 1945

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html