SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to State and Politics - JTB007
Title: Úvod do státu a politiky
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 160 / unknown (160)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Class: Courses not for incoming students
Incompatibility : JMB025
Is incompatible with: JMB025
Is pre-requisite for: JTB030, JTB031, JTB021, JTB016, JTB017, JTB019, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB287, JTB029, JTB018
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.02.2023)
Předmět Úvod do státu a politiky je uvedením do základních pojmů a koncepcí především z oblasti teorie politiky s přesahy do problematiky státu. V průběhu kursu budou posluchači seznámeni s takovými otázkami, jako jsou vymezení samotné politiky a jejího vývoje, fungování státu, teorie a praxe demokratických a nedemokratických politických systémů, teorie a praxe politických aktérů, politické důsledky voleb a volebních systémů, vymezení hlavních ideologických proudů, které determinují soudobou politiku apod. Metodologicky bude kurs vycházet z empiricko-analytických tradic soudobé politické vědy, a to zejména v její komparativní podobě.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.02.2023)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a koncepcemi teorie politiky a naučit je tyto koncepce používat v praxi, tj. aplikovat je na politickou praxi. Jde o to, aby studenti v budoucnu nesklouzávali pouze k deskriptivním postupům, ale dokázali politické jevy analyzovat právě s pomocí příslušných teorií. Cílem předmětu je dále naučit studenty kritického a nikoliv bezhlavého přístupu ke zkoumání a aplikování těchto teorií. Za tímto účelem budou seznámeni nikoliv pouze s koncepcemi jako takovými, ale rovněž s odbornou diskusí o nich.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (10.05.2023)

Zkouška v letním semestru akademického roku 2022/2023 proběhne distančně, a to prostřednictvím moodle2 (https://dl2.cuni.cz). Zkouška se bude skládat z testu s otevřenými otázkami ("open questions"). Moodle bude otevřen za účelem vyplnění testu 1 hodinu. Studenti mohou během vyplňování testů používat zadanou literaturu ("open book test"). Zkouškové termíny budou standardně vypsány v SISu. O případných změnách budou studenti informováni hromadným e-mailem, generovaným prostřednictvím SiSu. 

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.02.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura k tomuto předmětu v SISu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Zadaná literatura bude pro letní semestr akademického roku 2022/2023 přístupna v e-zdrojích nebo v podobě skenu.

 

Pavla Dočekalová, Kamil Švec a kol.: Úvod do politologie. Grada, Praha 2010. - dostupná online na adrese www.bookport.cz přes doménu UK (příhlašení přes CAS)

Andrew Heywood: Politologie. Eurolex Bohemia, Praha 2004.

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo: Politické systémy. Barrister & Principal, Brno 2011.

Roman Chytilek et al.: Volební systémy. Portál, Praha 2009. - dostupná online na adrese www.bookport.cz přes doménu UK (příhlašení přes CAS)

Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Dokořán, Praha 2010.

Miroslav Novák: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Sociologické nakladatelství, Praha 1997. - dostupná online na adrese www.ukaz.cuni.cz přes doménu UK (přihlášení přes CAS)

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky. Sociologické nakladatelství, Praha 2019.

Maxmilián Strmiska et al.: Politické strany moderní Evropy. Portál, Praha 2005. - dostupná online na adrese www.bookport.cz přes doménu UK (příhlašení přes CAS)

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.02.2023)

Předmět bude vyučován formou prezenčních přednášek s aplikačními ukázkami. 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (10.05.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou ve formě znalostního testu s otevřenými otázkami ("open questions"), který vychází z přednesené látky a zadané literatury. Zkouška proběhne online, a to prostřednictvím moodle2 (https://dl2.cuni.cz).

 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.02.2023)

Orientační přehled témat:

1) Úvodní hodina, představení sylabu, diskuse o organizaci kursu a požadavcích na jeho asbolvování

2) Co je politika a jak ji chápat

3) Klasické a moderní politické myšlení

4) Stát a jeho formy

5) Demokracie

6) Nedemokratické režimy

7) Politické režimy v demokracii a jejich typy

8) Političtí aktéři (politické strany a zájmové skupiny)

9) Stranické systémy a jejich typy

10) Volby, volební systémy, jejich typy a politické důsledky

11) Politická opozice a politické vládnutí

12) Politické ideologie a programy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html