SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ways of Knowing in Public Policy: Social Sciences Methodology - JSM724
Title: Způsoby poznání ve veřejné politice: metodologie společenských věd
Czech title: Způsoby poznání ve veřejné politice: metodologie společenských věd
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (30)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13142
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (11.01.2024)
Moderní společenskovědní výzkum čerpá ze dvou hlavních tradic – pozitivistické a konstruktivistické, které jsou založeny na rozdílném chápání podstaty sociálního světa a způsobech, jak jej poznávat. Obě tradice jsou natolik odlišné, že je někteří autoři přirovnávají ke kůži – jakmile ji jednou přijmete, už nelze měnit. Pokud tomu tak opravdu je, studenti by měli tuto volbu provést s hlubokým porozuměním oběma tradicím a s jasnou představou, jaké důsledky tato volba přináší pro jejich bádání. Pokud tomu tak není, dobrá znalost obou tradic rozšiřuje studentům jejich metodologický rejstřík a umožní jim zvolit vhodné metody pro daný výzkumný problém.

V tomto kurzu se proto studenti věnují nejen rozdílům mezi pozitivistickou a konstruktivistickou tradicí ve vztahu k různým „rodinám“ metod výzkumu, ale také možnostem, jak tyto metody kombinovat. Zároveň se zabývají propojováním teorie a metodologie v praxi veřejněpolitického výzkumu. Získané dovednosti tak využijí studenti nejen při psaní diplomové práce, ale i následně v zaměstnání na výzkumných či analytických pozicích.

Podklady ke kurzu a prostor pro odevzdávání průběžných prací budou k dispozici na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13142.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Michaela Čuprová (12.08.2020)

Hlavní text:

Moses, J. W., & Knutsen, T. L. (2012). Ways of knowing: Competing methodologies in social and political research (2nd ed). Houndmills, Basingstoke, Hampshire : New York: Palgrave Macmillan.

Vybrané kapitoly z:

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Maggetti, M., Radaelli, C. M., & Gilardi, F. (2013). Designing research in the social sciences. Los Angeles, Calif. ; London: SAGE.

Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (11.01.2024)

Absolventi kurzu by měli být schopni:

  • bezpečně se orientovat v klíčových oblastech výzkumu veřejných politik (a společenských vědách obecně);
  • správně používat terminologii společenskovědního výzkumu;
  • rozumět logice vztahu mezi ontologií, epistemologií a metodologií společenských věd;
  • volit vhodné metody výzkumu na základě zkoumaného tématu a výzkumných otázek;
  • diskutovat hodnotová východiska a limity zvoleného přístupu.

Struktura a náplň kurzu

Kurz je co do aktivit složen ze čtyř hlavních částí – a) účasti na přednáškách, b) domácí četby odborné literatury, c) diskuse/prezentace při hodinách, d) písemných výstupů týkajících se reflexe probíraných témat a vlastního výzkumného záměru. Důraz je kladen na obecnou uplatnitelnost probíraných přístupů a metod, jejichž aplikace bude ilustrována na zahraničních i tuzemských příkladech z různých oblastí veřejné politiky.

Forma kontroly studia (požadavky na ukončení předmětu)

Nezbytnými předpoklady pro absolvování předmětu jsou (1) domácí příprava a aktivní účast na seminářích. Studenti/ky musí mít shlédnuté přednášky a přečtené texty určené k diskusi, popř. také připravené otázky k diskusi. Mimo to jsou studenti/ky povinni (2) napsat vždy jeden text k oběma tradicím výzkumu shrnující a kriticky reflektující probíranou látku a příslušnou četbu (odevzdává se elektronicky) a (3) vypracovat individuální projekt výzkumu.

Bloková (nepravidelná) výuka - viz harmonogram v přiloženém sylabu (pdf).

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html