Research Colloquium SAQ II - JSM569
Title: Výzkumné kolokvium SAQ II
Czech title: Výzkumné kolokvium SAQ II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Pre-requisite : JSM568
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.
Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Průběžné plnění povinností dle rozvrhu práce v týmu. Aktivní účast na  pravidelných schůzkách výzkumného týmu. Členové týmu mohou získat zápočet za kurz až v okamžiku, kdy výsledky výzkumu (alespoň částečně) prezentovali odborné veřejnosti (uspořádání konference, článek v recenzním řízení, prezentovaný příspěvek na konferenci, workshopu atp.).

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Literature - Czech

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Syllabus - Czech

Nabídka výzkumných projektů pro ZS 2023

Post-secular approach to memory processes in Central and Eastern Europe
Nabízíme možnost spolupráce v rámci višegrádského projektu. Možnost zapojení se do zpracování výzkumu a kapitoly k tématu Paměť perzekuce náboženských řádů v Československu nebo příprava prezentace k vlastnímu tématu a zapojení se do mezinárodního studentského workshopu v červnu 2024 ve Varšavě. Bližší info zde: http://iaepan.edu.pl/post-secular-approach-to-memory-processes-in-central-eastern-europe/
Kontakt: bara.spalova@fsv.cuni.cz 

Kvalita vzdělávání a její zajišťování skrze rady vnitřního hodnocení

Kolokvium bude zaměřeno na problém kvality VŠ vzdělávání a její zajištění skrze Radu vnitřního hodnocení (RVH). V průběhu projektu budou využita data z dotazníkového šetření, dále budou realizovány individuální rozhovory s tajemníky RVH a skupinové diskuse s členy RVH jednotlivých českých univerzit. Všechna tato data bude třeba zpracovat pro Centrální rozvojový projekt zaměřený na kvalitu vzdělávání řízený odborem kvality na UK.

Kontakt: Petr Soukup, petr.soukup@fsv.cuni.cz

 

Česká společnost: od pandemie k válce na Ukrajině

Druhé kolokvium bude zaměřeno na českou společnost během pandemie a válečného konfliktu na Ukrajině. Kromě celkového pohledu na českou společnost a její proměny zprostředkovaný zejména panelovým šetřením Češi během pandemie, resp. Život k nezaplacení) bude zaměřena pozornost i na další studie zaměřené na specifické skupiny: děti na ZŠ, studenti SŠ a VŠ, matky malých dětí, pracující, a starší lidé. Budou realizovány kvantitativní i kvalitativní analýzy existujících dat, případně pro specifické skupiny bude realizován nový výzkum.

Kontakt: Petr Soukup, petr.soukup@fsv.cuni.cz


Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností

Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR. Vítáni jsou zájemci o terénní výzkum nebo desk research v oblasti vymezené projektem. Cílem projektu je porozumět sociální organizaci selhání v současné společnosti prostřednictvím identifikace sociálních infrastruktur selhání (procedur a narativů) a s nimi souvisejících subjektivních zkušeností. V klasické  sociologii hrál koncept selhání důležitou roli (např. anomie nebo protestantská obava z  ekonomického selhání), avšak v moderní sociologii byl redukován na pouhou dysfunkci nebo 
deviaci. Ve snaze o znovuustavení odborného zájmu o selhání jako normálního jevu se zaměříme na analýzu propojení sociální organizace a zkušenosti selhání ve čtyřech  oblastech lidské činnosti: podnikatelských inkubátorech, platformové práci, environmentálním vzdělávání a rozvojových projektech. V těchto oblastech provedeme  empirickým výzkum, ve kterém budeme kombinovat textovou, observační a institucionální  analýzu dat s důrazem na použití transparentních výzkumných postupů ke zvýšení 
reprodukovatelnosti výsledků.
https://iss.fsv.cuni.cz/sociologie-selhani-propojeni-socialnich-infrastruktur-osobnich-zkusenosti

Případní zájemci nebo jen zvědavci pište na martin.hajek@fsv.cuni.cz.


Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických zemích
středovýchodní Evropy (ExpertTurn)
Hledáme studující se zájmem zapojit se do práce na výzkumu o socialistickém Československu v projektu ExpertTurn. Vaším úkolem bude rešeršování odborné literatury,
pomoc s hledáním dobových dat jak textových, tak vizuálních a jejich interpretace. 

Výzkumné kroky budete mít možnost konzultovat s vedoucí projektu doc. Liškovou a, pokud budete chtít, i s členkami/i jejího mezinárodního týmu. Expertíza formuje podoby moderního vládnutí. Zatímco známe podrobnosti o tom, jak fungovala expertíza v západních poválečných společnostech, víme jen málo o vývoji za Železnou oponou. Náš výzkum staví expertízu za socialismu do centra pozornosti. Zaměřujeme se na zdraví žen a normalitu dětí, jak ji diskutovaly vědy o člověku, a analyzujeme, jak své poznatky vyjednávali experti: s dalšími experty, státem a s lidmi ve čtyřech sousedících zemích: Československu, Polsku, Maďarsku a Východním Německu. Tyto země sdílely cestu k socialismu, ale lišily se v  sociodemografické dynamice, náboženských tradicích nebo mírou institucionalizace expertízy.
Náš výzkum vychází z post-totalitárního paradigmatu, které odmítá vnímat socialistickou minulost jako monolit. Na rozdíl od převládajícího pohledu, podle kterého komunistická ideologie uzurpovala vědy o člověku a pokroutila jejich výsledky, naší hypotézou je, že to byla naopak expertíza, která formovala představy o zdraví a normalitě, jež socialistické státy následně uváděly do praxe. Navrhujeme „obrat k expertíze“, který přinese nové pojetí vládnutí v moderních, leč autoritářských společnostech.

Více na https://ExpertTurn.hiu.cas.cz Kontakt: liskova@hiu.cas.cz 

Last update: Grygar Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (03.10.2023)