Research Colloquium SAQ I - JSM568
Title: Výzkumné kolokvium SAQ I
Czech title: Výzkumné kolokvium SAQ I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2017
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Incompatibility : JSM561
Is incompatible with: JSM561
Is pre-requisite for: JSM569
Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.
Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (16.09.2016)
Course completion requirements - Czech

Průběžné plnění povinností dle rozvrhu práce v týmu. Aktivní účast na  pravidelných schůzkách výzkumného týmu. Členové týmu mohou získat zápočet za kurz až v okamžiku, kdy výsledky výzkumu (alespoň částečně) prezentovali odborné veřejnosti (uspořádání konference, článek v recenzním řízení, prezentovaný příspěvek na konferenci, workshopu atp.).

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (10.02.2022)
Literature - Czech

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Syllabus - Czech

Nabídka výzkumných projektů pro LS 2024

Multidimenzionální vztahy a podmíněnosti české diaspory v cílových destinacích

Možnost participace na projektu GA ČR, který je zaměřen na problematiku Čechů v zahraničí. Konkrétní práce by zpočívala ve spolupráci na úpravě a  vyhodnocování kvantitativních a kvalitativních dat směřujících k publikačním výstupům, přepis rozhovorů, případně uskutečnění vlastních rozhovorů. 

Bližší informace: zdenek.uherek@fsv.cuni.cz

The role of religion in the integration of Ukrainian immigrants in Czechia and related changes in the religious landscape
Multidisciplinary project led by dr. Tomáš Havlíček (Faculty of Sciences). Work depending on language skills: literature review, field observations, interviews, media analysis, coding the material.
Contact: barbora.spalova@fsv.cuni.cz  

 

Monasticism "old and new": longing for community, order and transcendence
My personal long- term research. Avalaible work: desk research, literature review, fieldwork, analysis, representation. Very flexible, you can choose your own subfield.
Contact: barbora.spalova@fsv.cuni.cz  

Post-secular approach to memory processes in Central and Eastern Europe
Nabízíme možnost spolupráce v rámci višegrádského projektu. Možnost zapojení se do zpracování výzkumu a kapitoly k tématu Paměť perzekuce náboženských řádů v Československu nebo příprava prezentace k vlastnímu tématu a zapojení se do mezinárodního studentského workshopu v červnu 2024 ve Varšavě. Bližší info zde: http://iaepan.edu.pl/post-secular-approach-to-memory-processes-in-central-eastern-europe/
Kontakt: barbora.spalova@fsv.cuni.cz 

Role školního prostředí v utváření sociálních postojů středoškoláků


Projekt Grantové agentury České republiky Dynamika postojů adolescentů k cizincům zkoumá pomocí dat Českého panelového šetření středoškoláků souvislosti mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu jsou analyzovány změny u žáků/žákyň, které proběhnou během doby jejich středoškolského studia a jakou roli v tom hraje skutečnost, kterou školu navštěvují a s kým sdílí třídní prostředí. Na podzim roku 2023 proběhla první vlna dotazování. Dotázáno bylo přes 23 tisíc žáků a žákyň prvních ročníků z 249 středních škol, přičemž dotazování stejných žáků a žákyň se bude každoročně opakovat až do roku 2026.

Studenti a studentky, kteří si toto výzkumné kolokvium zapíší, se budou v průběhu letního semestru podílet na interpretaci výsledků z dotazníkového šetření a psaní výzkumných zpráv. Dále bude možné se podílet i na analýze dat z první vlny panelového šetření.
Kolokvium je otevřené primárně pro studenty/studentky magisterského studia, ale hlásit se mohou také studenti a studentky vyšších ročníků bakalářského studia. Výzkumné kolokvium bude probíhat pod vedením Ivana Petrúška a Aleše Kudrnáče. Hlavním řešitelem projektu je Dr. Aleš Kudrnáč.


Kontakt: Ivan Petrúšek (ivan.petrusek@fsv.cuni.cz)
Web projektu: https://czeps.soc.cas.cz/cs


Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností
Vítáni jsou zájemci o vedení rozhovorů se zástupci čtyř oblastí: start-upy (zakladatelé, 
zaměstnanci, investoři), platformní pracovníci/nice (řidiči, hlídačky apod.), 
pracovníci/nice v environmentálním vzdělávání a rozvojových projektech 
(neziskovkách/ministerstvech/donorech). Pokud znáte někoho pracujícího v některé z 
uvedených oblastí a máte možnost s ním nebo ní provést výzkumný rozhovor (podklady 
dodáme), rádi vás v týmu přivítáme. Selhání se nebojte :-)

Případní zájemci nebo jen zvědavci pište na martin.hajek@fsv.cuni.cz.

 

Last update: Grygar Jakub, doc. Mgr., Ph.D. (02.02.2024)