Kolokvium - JSM556
Title: Výzkumné kolokvium
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. et Mgr. Daniel Prokop, Ph.D.
Incompatibility : JSM566
Is incompatible with: JSM566
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem kolokvia je rozvinutí znalostí posluchačů v otázkách chudoby a sociálního vyloučení zaměřovat se, a to se
zaměřením na: a) znalost základních teoretických přístupů k chudobě a sociálnímu vyloučení a vývoje jejich
chápání v sociologii, b) detailní a kritické porozumění způsobům měření chudoby, jejich vzájemného vztahu a
interpretačních úskalí a schopností je uplatnit analýze dat, c) znalost intenzity výskytu různých forem chudoby a
sociálního vyloučení v ČR, d) schopnost analyzovat a kriticky posuzovat přítomnost tématu chudoby a vyloučení v
mediálním a veřejném diskursu.
Last update: Tuček Milan, doc., prom. mat., CSc. (04.02.2016)
Syllabus - Czech
I. CÍL KOLOKVIA
Cílem kolokvia je rozvinutí znalostí posluchačů v otázkách chudoby a sociálního vyloučení zaměřovat se, a to se zaměřením na: a) znalost základních teoretických přístupů k chudobě a sociálnímu vyloučení a vývoje jejich chápání v sociologii, b) detailní a kritické porozumění způsobům měření chudoby, jejich vzájemného vztahu a interpretačních úskalí a schopností je uplatnit analýze dat, c) znalost intenzity výskytu různých forem chudoby a sociálního vyloučení v ČR, d) schopnost analyzovat a kriticky posuzovat přítomnost tématu chudoby a vyloučení v mediálním a veřejném diskursu.

II. METODY VÝUKY
Kolokvium bude probíhat kombinovanou formou přednášek (vysvětlení teoretických přístupů a metod měření) a seminářů (ukázky analýz na datech v SPSS - data EU SILC 2009 - 2014, Roma Survey 2011, aj.) a samostatné práce na seminární práci (skupinky studentů).

V rámci seminářů budou na datech EU SILC a Roma Survey 2011 apod. přímo kalkulovány ukazatele z kapitol 3 - 5,7 uvedených v sekci III. níže, tak aby studenti poznali strukturu těchto dat a v praxi si vyzkoušeli konstrukci ukazatelů chudoby a práci s nimi.

III. OBSAH PŘEDNÁŠEK / SEMINÁŘŮ

1. teoretické přístupy týkající se chudoby a sociálního vyloučení, jejich vzniku a možností sociální inkluze

2. základní vysvětlení jednotlivých koncepčních přístupů k měření chudoby

a. absolutní/relativní ukazatele, objektivní/subjektivní chudoba, jednoduché/kombinované ukazatele.

b. představení hlavních ukazatelů (relativní příjmová chudoba, materiální deprivace, subjektivní ukazatele), jejich významu a využitelnosti

3. relativní příjmová chudoba

a. způsob výpočtu, využití různých tresholdů (50/60/70) a definic spotřební jednotky domácnosti

b. možnosti různé referenční skupiny mediánových příjmů (krajské, EU) a využití jiných typů příjmů (čisté, po uhrazení mandatorních výdajů, apod.)

c. nevýhody ukazatele a otázka mezinárodní a regionální srovnatelnosti

4. materiální deprivace

a. koncept ukazatele, vysvětlení položek a jejich využívání různými výzkumy

b. přínosy a úskalí ukazatele, otázka mezinárodní srovnatelnosti

c. statistická souvislost s relativní příjmovou chudobou

5. subjektivní chudoba

a. různé přístupy k jejímu měření / dotazování, otázka mezinárodní srovnatelnosti

b. statistická souvislost s objektivními ukazateli chudoby (viz výše) a validace objektivních ukazatelů

c. kombinované ukazatele subjektivní a objektivní chudoby (Whelan)

6. empirický popis chudoby v ČR a ve světě - s důrazem na vysvětlení metodických a substantivních zdrojů rozdílů v ukazatelích napříč státy

7. popis stavu materiální chudoby různých segmentů obyvatel - pracující chudoba, zasažení různých typů domácností, závislost materiální chudoby na pracovní aktivitě, atd.

8. dynamika a temporální aspekty chudoby - kolik lidí a jaké části populace se s materiální chudobou potýká dlouhodobě, kolik nárazově a kolik s ní nemá vůbec zkušenost (analýza longitudinálních dat EU-SILC)

9. popis dalších dimenzí sociálního vyloučení - sociálně prostorové vyloučení, vyloučení z trhu práce, omezený přístup k veřejným službám atd.

10. determinanty dlouhodobého vyloučení z trhu práce jako zdroje materiální chudoby - sociálně-prostorové, vzdělanostní, aj. faktory (na datech EU-SILC, Roma Survey 2011. aj.)

11. veřejná politika, strategie boje proti sociálnímu vyloučení a možnosti sociální inkluze

12. narativy týkající se chudoby a sociálního vyloučení v mediálním a veřejném diskursu. Souvislost konceptů měření chudoby a reprezentaci problému chudoby a sociálního vyloučení ve veřejném prostoru.

IV. POŽADAVKY NA UKONČENÍ KOLOKVIA
Požadavky na ukončení kurzu vycházejí z toho, že cílem kolokvia není jen frontální výuka, ale zejména snaha naučit studenty výzkumně pracovat s koncepty měření chudoby, pochopit jejich přínosy a problémy v analýzách a inspirovat je k vlastní analytické a výzkumné práci. Proto předpokládáme strukturu hodnocených výstupů:

seminární práce - zpracování vlastního (50 %)

aktivní účast na přednáškách a seminářích (30 % )

test - ze znalostí získaných v kurzu (20 %)

Seminární práce budou moci studenti zpracovat samostatně či ve skupinách / výzkumných týmech (3-4 studenti). Předpokládáme, že seminární práce se bude skládat z kombinace analýzy existujících kvantitativních dat, vlastních kvalitativních hloubkových rozhovorů, popř. analýzy mediálních obsahů. Příklady témata jsou:

Souvislost mezi materiální deprivací a subjektivní/pociťovanou chudobou - analýza data hloubkové rozhovory

Rámcování článků textů o chudobě v mediálním a politickém diskursu (obsahová analýza) a způsoby využívání různých ukazatelů chudoby v těchto textech

Zadlužení jako důvod i důsledek materiální chudoby - analýza dat EU-SILC, Roma Survey 2011 a hloubkové rozhovory

V. STUDIJNÍ A DOPORUČENÁ LITERATURA

Bates, R. F., Greif, A., Levi, M., Rosenthal, J.-L., Weingast, B. R. (1998). Analytical Narratives. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Bonoli, G. (2005). The Politics of the New Social Policies, Policy and Politics, 33(3), 431-49.

Brož, M., Klntlová, P., Toušek, L. 2007. Kdo drží Černého Petra: Sociální vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem. Praha: Člověk v tísni, o.p.s.

Callens, M., Croux, C. (2009). Poverty Dynamics in Europe. International Sociology, 24(3), 368-396.

Carter, M. R., Barett, C. B. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. Journal of Development Studies, 42(2), 178-199.

Cerami, A. (2008). New social risks in Central and Eastern Europe: the need for a new empowering politics of the welfare state. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44 (6), 1089-1110.

Duffy, K. (1995). Social Exclusion and Human Dignity in Europe. Council of Europe.

Foster, J.E. (2007). A Class of Chronic Poverty Measures . Working Paper No. 07-W01, Department of Economics, Vanderbilt University.

Gabal, I., Čada K. (2010). Romské děti v českém vzdělávacím system. In Matějů, P., Straková, J., Veselý A. (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON.

GAC. (2006). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. GAC. Praha: MPSV.

Hora, O., Kofroň, P., Sirovátka, S. 2008. Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Jenkins, S., van Kerm, P. (2014). The Relationship Between EU Indicators of Persistent and Current Poverty. Social Indicators Research, 116(2), 611-638

Layete, R., Fourage, D. (2004). The Dynamics Of Income Poverty. In Berthoud, R., Iakōvou, M.: Social Europe: Living Standards and Welfare States. Cheltenham: Edward Elgar Pub.

Levitas, R. (2005). The Inclusive Society? Social Exclusion and New Labour. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Mareš, P. (2006). Faktory sociálního vyloučení. VUPSV Praha.

Mareš, P., Sirovátka, T. (2008). Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 44(2), 271-294.

Musil, J., Muller. J. (2008). Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44(2), 321-348.

Nolan, B., Whelan, Ch. T. (2007). On the Multidimensionality of Poverty and Social Exclusion. In Jenkins, S. P., Micklewright, J. (eds.): Inequality and Poverty Re-Examined. Oxford: Oxford University Press.

O’Connor, A. (2001). Poverty Knowledge: Social Science, Social Policy, and the Poor in the Twentieth-Century U.S. History. Princeton, Oxford: Oxford University Press.

Peace, R. (2001). Social Exclusion: A Concept in Need Of Definition? Social Policy Journal of New Zealand, 22 (16), 17-36.

Percy-Smith, J. (ed.). (2000). Policy Responses to Social Exclusion. Towards Inclusion? Buckingham: Open University Press.

Ringen, S. (1988). Direct and Indirect Measures of Poverty. Journal of Social Policy, 17, 351-365.

Rose, M., Baumgartner, F. R. (2013). Framing the poor: Media coverage and US Poverty Policy, 1960-2008. Policy Studies Journal, 41(1), 22-53.

Sirovátka, T. (eds.). (2006). Sociální vyloučení a sociální politika. MU, VUPSV, Brno, 2006

Sirovátka, T., Kofroň, P., Jahoda, R. (2011). Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v ČR. VÚPSV

Sirovátka, T., Mareš, P., Večerník, J., Zelený, M. (2002). Monitorování chudoby v České republice. VÚPSV Praha, Výzkumné centrum Brno.

Sirovátka, T., Mareš, P. (2006). Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 42(4), 627-655.

Whelan, Ch., Layte, R., Maitre, B. (2002). Multiple deprivation and persistent poverty in the European Union. Journal of European Social Policy, 12(2), 91-105.

Last update: Tuček Milan, doc., prom. mat., CSc. (04.02.2016)