SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
The key questions of sociological theory - JSM552
Title: Klíčové otázky sociologické teorie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=408
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Incompatibility : JSM002
Interchangeability : JSM002
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (04.02.2018)
Kurz seznamuje magisterské studenty s klíčovými a stále akutními otázkami sociologické teorie.
Výklad je založen na vybraných pojmech a sociolozích.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.09.2019)

V případě dobře provedeného referátu lze získat až 10 bodů.

Předmět je dále zakončen ústní zkouškou nebo seminární prací, podle volby.

Ústní zkouška: 3 otázky z probírané látky a povinné literatury, trvání cca 45 minut. Za každou otázku lze získat až 30 bodů. Termíny budou vypsány v SISu.

V seminární práci studenti zodpoví následující otázku: Proč sociologie potřebuje pracovat s pojmem X (doplňte podle vlastní volby), aby mohla zkoumat společnost? Instrukce: Vyberte tři sociology (jeden z doby před 1950, a dva po roce 1950), představte jejich zdůvodnění potřeby použití pojmu X v sociologii a jak se k sobě vztahují (rozvíjejí se, protiřečí si, nekomunikují spolu apod.) Za X můžete dosadit prakticky cokoliv (např. stratifikace, třída, norma, zákon, aktér, struktura, jazyk, anomie, krize, kapitalismus...). Konkrétní pojem X a tři sociologové budou diskutováni a schváleni vyučujícím nejpozději na poslední přednášce, která bude mít formu semináře.
Rozsah: 4-5 tis. slov.

Hodnocení:

  • relevance zvolené otázky pro sg. teorii (až 15 bodů);
  • relevance vybraných sociologů pro zvolenou otázku (až 15 bodů);
  • kvalita zdrojů (literatury) a práce s nimi (až 20 bodů)
  • nápaditost (až 20 bodů)
  • přesvědčivost argumentace (až 20 bodů).

Termín pro odevzdání první verze práce: do 7. ledna 2020. Práci odešlete emailem na adresu hajek.fsvcuni@analysis.urkund.com a současně na odevzdejte do moodlu.
Opravené práce (2. termín) odevzdejte do 20. ledna 2020. Druhou (poslední) opravu odevzdejte nejpozději 10. února 2020. Pozdní odevzdání znamená nevyužití termínu zkoušky.

Celkové hodnocení:

  • reférát 10%
  • ústní zkouška nebo písemná práce 90%

Známkování:
90 - 100 bodů = výborně (A)
81 - 90 bodů = velmi dobře (B)
71 - 80 bodů = dobře (C)
61 - 70 bodů = uspokojivě (D)
51 - 60 bodů = dostatečně (E)
méně než 51 bodů = nedostatečně (F)

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

1. přednáška (1.10.): Úvod – o potřebě sociologické teorie; sociologie jako věda o realitě společnosti (problém světa a reality). Prezentace

Povinná četba: L. Boltanski, The Power of Institutions. Soubor

2. přednáška: Struktura – systém – síť (8.10.). Prezentace

Referát: K čemu sociologové potřebují resp. nepotřebují sociologickou teorii?

3. přednáška: J. Coleman (15.10.) - síť jako sociální kapitál. Prezentace

Referát: Co je to "dilema jednání a struktury"?

Povinná četba: J. Coleman, Free Riders and Zealots. Soubor

4. přednáška: P. Bourdieu (22.10.) struktura sociálního vědění (doxa).

Referát: Co je to sociální kapitál a v čem se podobá resp. liší od kapitálu ekonomického?

Povinná četba: C. Deer, Doxa. Soubor

5. přednáška: Pravidla a normy (5.11.) čím se lidé ve společnosti řídí? Prezentace

Referát: Existují strategie jednání? Jaký mají vztah k pravidlům a normám?

6. přednáška: E. Goffman (12.11.) - pravidla interakcí– interaction order; rules of behaviour, face-work. Prezentace

Referát: Dvojí realita v Goffmanově dramaturgické analýze.

Povinná četba: E. Goffman, Fun in Games, 15-31. Soubor

7. přednáška: M. Foucault (19.11.) - norma a normalita; normální a patologické; zákon a pravidlo; adiaforizace; expertíza. Prezentace

Referát: Nenormální a patologické v pop-kultuře.

Povinná četba: M. Foucault, vybrané kapitoly z Dějin sexuality I Soubor

8. přednáška: Diskurz – jazyk – řeč (26.11.): mluvení jako zdroj sociálního řádu. Prezentace

Referát: Jak (sociologicky) interpretovat rčení Mlčeti zlato, mluviti stříbro?

9. přednáška: Diskurz (3.12.) (přehled významů a aplikací). Foucaultovo a Faircloughovo pojetí diskurzu. Prezentace.

Referát: Co jsou to řečové hry L. Wittgensteina?

Povinná četba: N. Fairclough, Social Theory of Discourse Soubor

11. přednáška: Problém subjektu, aktéra a druhého (10.12.) (např. R. K. Merton, T. Parsons, A. Schütz, J. Butler, B. Latour). Prezentace

Referát: Zvíře jako sociální aktér?

Povinná četba: S. Fuller, Fuller (1994) Making Agency Count. A Brief Foray Into the Foundations of Social Theory Soubor

12. přednáška: Čas, evoluce, vývoj, proměna, dynamika společnosti (17.12.) – možnosti a limity vysvětlení (např. K. Marx, evolucionismus a (neo)darwinismus, N. Elias, I. Wallerstein). Prezentace

Referát: Lze uvažovat o sociální (skupinové nebo společenské) prokrastinaci?

Povinná četba: N. Elias, Towards a Theory of Social Processes

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html