SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Policy in the Life Course Perspective - JSM516
Title: Sociální politika v perspektivě životního cyklu
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (16.08.2020)
V tomto kurzu bude sledována sociální politika z perspektivy jednotlivého člověka. Jednotlivec se během svého života dostává do různých životních situací, v nichž mu hrozí výskyt předvídatelných i nepředvídatelných sociálních událostí, na jejichž řešení (prevence, zmírňování důsledků a náprava) se sociální politika zaměřuje. Jedná se o období předproduktivní (důraz bude kladen především na děti a funkční, resp. dysfunkční rodinu, sytém sociálně právní ochrany dětí, sociální podpora rodinám s dětmi v krizi), období produktivní (vstup na trh práce, rodičovství a mateřství, zaměstnanost osob se zdravotním postižením), období poproduktivní (např. aktivní stárnutí, přechod mezi zaměstnáním a důchodem, stáří a systém dlouhodobé péče). V rámci přednášek vystoupí několik odborníků z praxe, kteří se přímo zabývají praktickým řešením různých sociálně-politických problémů, nebo odborníků (výzkumníků) na danou oblast.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (13.09.2020)

 

Cílem kurzu je umožnit pohled na sociální politiku z perspektivy jednotlivého člověka. Každý jedinec během svého života prochází jednotlivými etapami a dostává se do různých životních situací, v nichž mu hrozí výskyt předvídatelných i nepředvídatelných sociálních událostí, na jejichž řešení (prevence, zmírňování důsledků a náprava) se sociální politika zaměřuje. Jedná se o období předproduktivní (důraz bude kladen především na děti a funkční, resp. disfunkční rodinu, podporu rodinám s dětmi ve formě peněžních dávek nebo sociálních služeb), období produktivní (ekonomická aktivita, účast na trhu práce a politika zaměstnanosti, problematika gender), období poproduktivní (stáří a důchodová politika, sociální služby). Zároveň bude životní cyklus nahlížen z pohledu sociálního státu (jeho typů) s cílem poukázat na existující přístupy, které se mohou lišit v závislosti na obecnějších faktorech (tradice sociální politiky, hodnoty, politická kultura). V rámci přednášek, příp. seminářů je plánována účast několika odborníků z praxe, kteří se přímo zabývají praktickým řešením různých sociálně-politických problémů nebo odborníků (výzkumníků) na danou oblast.

Úspěšným absolvováním kurzu studenti dosáhnou:

1.       pochopení teoretického konceptu perspektivy životního cyklu;

2.       porozumění a znalosti současného systému sociální ochrany v České republice a jeho dopadů na jednotlivce, příp. rodiny, v perspektivě životního cyklu;

3.       porozumění a znalosti konkrétních problémů vybraných vulnerabilních skupin;

4.       pochopení, jak jednotlivé sociální politiky rozdílně ovlivňují různé populace v české společnosti;

5.       porozumění tvorbě a implementaci sociální politiky ve vztahu k jednotlivým populacím v praxi (prostřednictvím hostů z praxe);

6.       rozvinutí dovednosti analyzovat sociální problém v kontextu na tento problém zaměřené sociální politiky a s ohledem na cílové skupiny v jednotlivých fázích životního cyklu;

7.       rozvinutí schopnosti kritické diskuse a odborné argumentace v otázkách sociální politiky;

8.       rozvinutí dovednosti práce v týmu, psaní odborného textu a prezentace a obhajoby výsledků své práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)

Podmínky pro splnění studijních povinností

 

1.       Komentovaný překlad, resp. recenze aktuálního cizojazyčného textu (2018-2020), který se dotýká zvoleného tématu (datum odevzdání  13.11.2022) přes Moodle. V případě nedodržení termínu nebude komentovaný překlad hodnocen, tím pádem nebude možné kurz v tomto semestru ukončit.  Pro komentovaný překlad si studenti (každý zvlášť) zvolí jeden cizojazyčný odborný článek z recenzovaného nebo impaktovaného periodika nebo kapitolu z odborné monografie. Komentovaný překlad by měl obsahovat: shrnutí hlavních myšlenek, zjištění, argumentů a jejich reflexi studentem (např. v kontextu české sociální politiky/zvoleného tématu).

Rozsah min. 5 normostran (1800 znaků bez mezer na normostranu)

2.       Skupinová seminární práce (rozsah cca 20 normostran - 1 800 znaků bez mezer na normostranu) nebo individuální seminární práce formou policy brief (rozsah min. 5 normostran). Datum pro odevzdání seminární práce je do 24. 1. 2022 přes Moodle;

Studenti si mohou téma (politiku, fázi životního cyklu, cílovou skupinu) zvolit dle své preference.

 

Příklady možných témat z minulých let:

·         Fenomén mamahotelů z hlediska dospělých mužů a jeho vliv na zakládání vlastní rodiny.

·         Rodiny s třemi a více dětmi a kvalita jejich bydlení.

·         Studenti po dovršení 26 let a sociální politika

·         Absolvent školy (VŠ) a problémy přechodu ze vzdělávacího systému na trh práce

·         Rodiny s třemi a více dětmi a bytová politika

·         Otcové v péči o děti po rozvodu

·         Ženy 50 + a politika zaměstnanosti

·         Senioři a politika aktivního stárnutí

·         Mladí lidé opouštějící dětské domovy a sociální služby

·         Absolventi lékařských fakult a zdravotní politika se zaměřením na brain drain

 

 

3.       Prezentace výsledků kolektivní práce s využitím ppt prezentace na semináři č.1 (15.11. 2022) a formou eposteru na posledním 3. semináři 14.12. 2021.

Etika práce v kurzu

V případě prokázaného plagiátorství bude student/ka vyloučen/a z kurzu.

Závěrečné hodnocení

 

Hodnocení jednotlivých studijních povinností

 

Aktivity

Body (max)

Seminární (skupinová) práce

30 (minimum 15 bodů)

Semináře

25

Komentovaný překlad

15

Ústní zkouška (diskuse nad dvěma tématy)

30

Celkem (max)

100

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů. 

 

Celkové hodnocení: dle opatření děkanky č. 17/2018 

91 bodů a více = A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

81 - 90 bodů = B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami)

71 - 80 bodů = C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

61 - 70 bodů = D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

51 - 60 bodů = E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)

0 - 50 bodů =  F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce)

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.08.2020)

A Life-Course Approach to Social Policy Analysis. A Proposed Framework. Discussion Paper, Policy Research Initiative, 2004

Bovenberg, L. A. The Life-course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues, CESifo Economic Studies, Vol. 54, 4/2008, 593–641

The Olivia Framework: Concepts that support integrated finely-grained policy analysis. Integrating life-course perspectives to policy analysis, OECD seminar on life risks, life course and social policy, in Paris on May 31 and June 1, 2007

Hutchison, E. D. Dimensions of Human Behavior: The Changing Life Course, London: SAGE Publication, Inc., 2011, 1. kapitola

Mortimer, Jeylan T.; Shananan, Michael J. (eds.). Handbook of the life course. Springer Science & Business Media, 2007.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)

Součástí kurzu jsou přednášky a semináře. Přednášky budou probíhat blokově, každý blok se bude věnovat jednomu období v životě člověka. Přednášky budou zaměřeny na aktuální problémy jednotlivých oblastí (fází životního cyklu) v České republice s využitím poznatků a příkladů mezinárodního (zejména evropského) kontextu. Přednášky zajistí garantky kurzu s přizvanými hosty z praxe. U přednášek hostů může dojít ke změně termínu a je možné, že budou nahrány předem.

Semináře jsou povinné, celkově se jedná o dva semináře v průběhu celého semestru a jejich datum je vyhlášeno na začátku výuky. V jejich rámci budou studenti společně tvořit či prezentovat výsledky své práce na tématech, která si sami specifikují. Studenti budou pracovat v týmech (max 3 studenti/tým).  

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (25.10.2022)

Představení kurzu

 

V tomto kurzu se podíváme na sociální politiku z perspektivy jednotlivého člověka. Jednotlivec se během svého života dostává do různých životních situací, v nichž mu hrozí výskyt předvídatelných i nepředvídatelných sociálních událostí, na jejichž řešení (prevence, zmírňování důsledků a náprava) se sociální politika zaměřuje. Jedná se o období předproduktivní (důraz bude kladen především na děti a funkční, resp. disfunkční rodinu, sytém sociálně právní ochrany dětí, sociální podpora rodinám s dětmi v krizi), období produktivní (vstup na trh práce, rodičovství a mateřství, zaměstnanost osob se zdravotním postižením), období poproduktivní (např. aktivní stárnutí, přechod mezi zaměstnáním a důchodem, stáří a systém dlouhodobé péče). V rámci přednášek plánujeme účast několika odborníků z praxe, kteří se přímo zabývají praktickým řešením různých sociálně-politických problémů nebo odborníků (výzkumníků) na danou oblast.

Cíl kurzu:

 

Úspěšným absolvováním kurzu studenti dosáhnou:

1.      pochopení teoretického konceptu perspektivy životního cyklu;

2.      porozumění a znalosti současného systému sociální ochrany v České republice a jeho dopadů na jednotlivce, příp. rodiny, v perspektivě životního cyklu;

3.      porozumění a znalosti konkrétních problémů vybraných vulnerabilních skupin;

4.      pochopení, jak jednotlivé sociální politiky rozdílně ovlivňují různé populace v české společnosti;

5.      porozumění tvorbě a implementaci sociální politiky ve vztahu k jednotlivým populacím v praxi (prostřednictvím hostů z praxe);

6.      rozvinutí dovednosti analyzovat sociální problém v kontextu na tento problém zaměřené sociální politiky a s ohledem na cílové skupiny v jednotlivých fázích životního cyklu;

7.      rozvinutí schopnosti kritické diskuse a odborné argumentace v otázkách sociální politiky;

8.      rozvinutí dovednosti práce v týmu, psaní odborného textu a prezentace a obhajoby výsledků své práce.

Organizace kurzu

 

Součástí kurzu jsou přednášky a semináře. Přednášky budou probíhat blokově, každý blok se bude věnovat jednomu období v životě člověka. Přednášky budou zaměřeny na aktuální problémy jednotlivých oblastí (fází životního cyklu) v České republice s využitím poznatků a příkladů mezinárodního (zejména evropského) kontextu. Přednášky zajistí garantky kurzu s přizvanými hosty z praxe. U přednášek hostů může dojít ke změně termínu a je možné, že budou nahrány předem.

Semináře jsou povinné, celkově se jedná o dva semináře v průběhu celého semestru a jejich datum je vyhlášeno na začátku výuky. V jejich rámci budou studenti společně tvořit či prezentovat výsledky své práce na tématech, která si sami specifikují. Studenti budou pracovat v týmech (max 6 studentů/tým).  

Moodle

 

Všechny pokyny k úkolům, prezentace a studijní literatura ke kurzu budou v systému Moodle. Přes Moodle se budou rovněž odevzdávat všechny úkoly.

Harmonogram kurzu

Harmonogram kurzu může být změněn dle aktuální epidemiologické situace a časových možností hostů z praxe.

 

1. blok přednášek:

Jedinec v předproduktivním věku. Dětství a mládež. Přechod z dětství do dospělosti. Osoby se zdravotním postižením a sociální politika (sociální služby, trh práce). 

1. blok přednášek: Jedinec v předproduktivním věku. Dětství a mládež. Přechod z dětství do dospělosti. Osoby se zdravotním postižením a sociální politika (sociální služby, trh práce). 

•4.10. volno promoce

•11. 10. Seznámení s kurzem. Perspektiva životního cyklu v sociologii. Její možné využití v sociální politice. Skupinová hra na pochopení a procvičení perspektivy životního cyklu. Rozdělení do skupin. (Dobiášová)

•18.10. Disfunkční a problémová rodina a systém sociálních služeb. Systém sociálně právní ochrany dětí a systém náhradní rodinné péče o děti. (Angelovská + HOST: PhDr. Špeciánová) + diskuse k volbě tématu, formulaci výzkumného problému, výzkumných cílů, výzkumných otázek, cílové skupiny, předpokládaných metod výzkumu.

2. blok přednášek: Jedinec v produktivním věku. Rodina jako nositel životních šancí a příležitostí pro své děti. Rodina jako důležitá determinanta společenského postavení jednotlivce. Disfunkční rodina a sociální práce, resp. sociální služby.

•25.10. Dětství a mladí lidé. Sociální politika ve vztahu k dětem a rodině. Chudoba dětí a její měření (mezinárodní srovnání) a dětský wellbeing. Rizika spojená s dětmi a mladistvými; case study: alkoholová politika. (Dobiášová)

•1.11. Jednotlivec v přechodu ze vzdělávání na trh práce. Absolventi na trhu práce. (Angelovská +  HOST  z MŠMT)

•8.11. Migrace jako bod zlomu v životě rodin    (Dobiášová + HOST z neziskového sektoru)

15.11. Seminář č. 1 - První výsledky výzkumu - desk research (analýza dostupných výzkumných a odborných prací k tématu, příklady dobré praxe ze zahraničí).  Příprava výzkumného šetření, scénář rozhovorů, výběr respondentů. Sběr dat. Prezentace v rámci semináře. (Angelovská, Dobiášová)

3. blok přednášek: Jedinec v seniorském (postproduktivním) věku. Osoby vyššího věku a sociální politika (politika zaměstnanosti, sociální služby, systém dlouhodobé péče.)

22.11. Starší osoby na trhu práce: aktivní stáří a stárnutí. Přechod do starobního důchodu (z ekonomické aktivity do neaktivity) (Angelovská) + Stáří a stárnutí: Systémy dlouhodobé péče. Sociální služby pro seniory (Dobiášová) + záznam

29.11. Exkurze MPSV

6.12. Problémy rodičovství – rozvody, péče o děti po rozvodu. Jednotlivec v přechodu z dětství do dospělosti (partnerství, rodičovství). (Dobiášová a Host VÚPSV) 

Osoby se zdravotním postižením v systému sociální ochrany a na trhu práce. (Angelovská – přednáška ze záznamu). 

13.12. Seminář č. 2 - Prezentace výsledků výzkumného projektu formou diskuse nad vytvořeným e - posterem; diskuse. (Angelovská, Dobiášová)

20.12. Předtermín

Povinná literatura ke kurzu:

 

A Life-Course Approach to Social Policy Analysis. A Proposed Framework. Discussion Paper, Policy Research Initiative, 2004

Bovenberg, L. A. The Life-course Perspective and Social Policies: An Overview of the Issues, CESifo Economic Studies, Vol. 54, 4/2008, 593–641

The Olivia Framework: Concepts that support integrated finely-grained policy analysis. Integrating life-course perspectives to policy analysis, OECD seminar on life risks, life course and social policy, in Paris on May 31 and June 1, 2007

Hutchison, E.D. Dimensions of Human Behavior: The Changing Life Course, London: SAGE Publication, Inc., 2011, 1. kapitola

plus odborné články a analýzy k jednotlivým tématům probíraným na přednáškách – viz Moodle

Hodnocení kurzu

 

Práce studentů na seminářích 1. a 2. bude hodnocena auditoriem zúčastněných (skupiny studentů, vyučující). Kritéria hodnocení jsou v Příloze č. 1 Sylabu.

Komentovaný překlad a závěrečná práce bude hodnocena formou zpětné vazby od vyučujících. Kritéria hodnocení komentovaného překladu a seminární práce jsou v Příloze č. 2 Sylabu.

Na konci kurzu bude ústní závěrečná zkouška (v akademickém roce 20/21 zřejmě online), která bude probíhat formou odborné diskuse na 2 zvolená téma. Okruhy ke zkoušce jsou v Příloze č. 3 Sylabu

Podmínky pro splnění studijních povinností

 

1.      Komentovaný překlad, resp. recenze aktuálního cizojazyčného textu (2018-2020), který se dotýká zvoleného tématu (datum odevzdání  14.11.2021) přes Moodle. V případě nedodržení termínu nebude komentovaný překlad hodnocen, tím pádem nebude možné kurz v tomto semestru ukončit.  Pro komentovaný překlad si studenti (každý zvlášť) zvolí jeden cizojazyčný odborný článek z recenzovaného nebo impaktovaného periodika nebo kapitolu z odborné monografie. Komentovaný překlad by měl obsahovat: shrnutí hlavních myšlenek, zjištění, argumentů a jejich reflexi studentem (např. v kontextu české sociální politiky/zvoleného tématu).

Rozsah min. 5 normostran (1800 znaků bez mezer na normostranu)

2.      Skupinová seminární práce (rozsah cca 20 normostran - 1 800 znaků bez mezer na normostranu) nebo individuální seminární práce formou policy brief (rozsah min. 5 normostran). Datum pro odevzdání seminární práce je do 24. 1. 2022 přes Moodle;

Studenti si mohou téma (politiku, fázi životního cyklu, cílovou skupinu) zvolit dle své preference.

 

Příklady možných témat z minulých let:

·        Fenomén mamahotelů z hlediska dospělých mužů a jeho vliv na zakládání vlastní rodiny.

·        Rodiny s třemi a více dětmi a kvalita jejich bydlení.

·        Studenti po dovršení 26 let a sociální politika

·        Absolvent školy (VŠ) a problémy přechodu ze vzdělávacího systému na trh práce

·        Rodiny s třemi a více dětmi a bytová politika

·        Otcové v péči o děti po rozvodu

·        Ženy 50 + a politika zaměstnanosti

·        Senioři a politika aktivního stárnutí

·        Mladí lidé opouštějící dětské domovy a sociální služby

·        Absolventi lékařských fakult a zdravotní politika se zaměřením na brain drain

 

 

3.      Prezentace výsledků kolektivní práce s využitím ppt prezentace na semináři č.1 (15.11. 2022) a formou eposteru na posledním 3. semináři 13.12. 2022.

Etika práce v kurzu

V případě prokázaného plagiátorství bude student/ka vyloučen/a z kurzu.

Závěrečné hodnocení

 

Hodnocení jednotlivých studijních povinností

 

Aktivity

Body (max)

Seminární (skupinová) práce

30 (minimum 15 bodů)

Semináře

25

Komentovaný překlad

15

Ústní zkouška (diskuse nad dvěma tématy)

30

Celkem (max)

100

 

Výsledné hodnocení

 

 

Příloha č. 1

 

Způsob hodnocení studentů na seminářích – SP v perspektivě ŽC

 zimní semestr 2022/2023

 

Za semináře je možno získat maximálně 30 bodů následovně:

Seminář č.

Maximální počet bodů

1.

10

2.

15

Celkem

25

 

1.      seminář  Prezentace v ppt

   Obsah:  

Úvodní snímek – název prezentace (téma řešené skupinou), jména studentů, datum prezentace

Následující snímky:

 • Formulace výzkumného problému. Zpracování dostupných statistických dat k tématu, výsledky zjištění dostupných výzkumů k tématu včetně zahraničních (pokud jsou), analýza právních, popř. politických dokumentů, příklady dobré praxe ze zahraničí.
 • Formulace výzkumných cílů a výzkumných otázek – nakolik cíle a otázky odpovídají výzkumnému problému
 • Výzkumný design a metody – nakolik jsou metody provázány s  výzkumnými cíli a otázkami
 • Příprava výzkumného šetření v terénu (metoda sběru dat)
 • Výběr respondentů (zdůvodnění)
 • Výzkumný nástroj (např. scénář rozhovorů)- případně pilotáž
 • Použitá literatura

 

Prezentace by měla být na 15 minut.

 

Hodnoceno bude:

 • Struktura a design prezentace
 • Práce s literaturou a daty
 • Návaznost práce s literaturou a s daty na výzkumný problém
 • Strategie výběru respondentů a sběru dat, propracovanost scénáře rozhovoru v návaznosti na informace z „desk research“
 • Zajímavost a tvořivost

 

 

2.      seminář  e-poster (v Moodlu viz složka Jak na poster)

 

Prezentace by měla být na max. 20 minut.

 

Hodnoceno bude:

 • Struktura a design e-posteru
 • Kvalita zpracování výsledků terénního šetření v kontextu výzkumného problému
 • Argumentace v rámci závěrečné diskuse výsledků
 • Zajímavost a tvořivost

 

 

Příloha č. 2

 

Kritéria hodnocení komentovaného překladu

Maximální počet bodů … 15, minimální počet bodů… 7

Výběr článku ve vztahu ke zkoumanému tématu (problému)            3 body

Obsahová stránka komentovaného překladu (argumentace)            6 body

Reflexe, kritický náhled, příp. vztažení k situaci v ČR                          4 body

Formální úprava, stylistika                                                                       2 body

 

Kritéria hodnocení závěrečné seminární práce

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html