SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Theses Writing - JSM508
Title: Psaní diplomové práce
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://Moodle http://dl1.cuni.cz/
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Pre-requisite : JSM502
Annotation -
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)
Kurz Psaní diplomové práce navazuje na kurz Diplomový seminář (I). Tento kurz nahrazuje původní kurz Diplomový seminář II.
Kurz probíhá převážně distanční formou. Je zde preferován individuální přístup ke studentům v závěrečné etapě studia s ohledem na jejich odborné zaměření. Komunikace s vyučujícím probíhá, až na úvodní přednášku a závěrečnou obhajobu nanečisto, převážně prostřednictvím aplikace Moodle. V rámci kurzu mohou studenti využívat také individuální osobní konzultace s vyučující, případně je jim doporučen další expert/i s ohledem na studovanou oblast. V aplikaci Moodle mají studenti k dispozici elektronickou knihovnu a mohou si v rámci kurzu zapůjčit diktafon.
Aim of the course
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)

Primárním cílem kurzu je, aby studenti napsali, odevzdali a obhájili diplomovou práci. Kurz je zároveň povede k tomu, aby si při zpracovávání diplomové práce prohloubili znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu a jako absolventi oboru byli v praxi (zejména ve veřejné správě a neziskovém sektoru) schopni samostatně realizovat své vlastní výzkumné projekty, navrhovat řešení problémů a prezentovat výsledky své práce. 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)

Student získá zápočet za odevzdání diplomové práce. 

Literature -
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)

Povinná studijní literatura je stanovena vedoucím práce dle zaměření diplomové práce.

Doporučená literatura: 

BUI, Y.N. How to Write a Master's Thesis. SAGE Publication, Inc., 2014, ISBN 978-1-4522-0351-5

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci [online]. V Olomouci: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

MAJCHRZAK, A., MARKUS, M.L.  Methods for Policy Research: Taking Socially Responsible Action. Applied Social Research Methods. SAGE Publications, Inc, 2014

OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Vyd. 1.: Karolinum, 2019. 146 s- ISBN 978-80-246-4200-0.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)

Zpracování a odevzdání diplomové práce. Student získá zápočet za odevzdání diplomové práce. 

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)

Obsah kurzu

Studenti pracují převážně individuálně. V rámci kurzu budou mít jedno společné setkání na počátku semestru a obhajobu "nanečisto" s vyučujícím a konzultantem ke konci semestru. V průběhu semestru budou v kontaktu s garantem kurzu  skrze elektronický systém Moodle, přes e-mail a případně mohou využít individuální konzultace.

V rámci kurzu si studenti na začátku stanoví harmonogram práce a v souladu s ním pak budou provádět rešerše a analýzy, realizovat empirické šetření, propracovávat strukturu kapitol diplomové práce na jejichž konci by měla být práce hotová. V rámci kurzu si studenti na konci semestru vytvoří ppt prezentaci výsledků diplomové práce k obhajobě. 

Pro zápočet v je podmínkou mít souhlas vedoucího práce s udělením zápočtu do termínu kontroly studijních povinností. Vedoucí práce svým souhlasem potvrzuje, že student na práci průběžně pracoval dle plánu, konzultoval a práci je schopen v termínu odevzdat. Pokud student nebude stíhat odevzdat diplomovou práci, musí mít pro splnění kurzu potvrzení vedoucího práce, že má napsánu její podstatnou část a stanoven časový plán dokončení.  Garant kurzu tedy uděluje zápočet na základě vyjádření vedoucího diplomové práce nejpozději do termínu splnění studijních povinností.

 

 

Registration requirements
Last update: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (07.01.2022)

Splnění kurzu Diplomový seminář I. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html