SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Public sector economics - JSM505
Title: Ekonomie veřejného sektoru
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: 30 / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Pre-requisite : JEB998
Annotation - Czech
Last update: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (06.03.2020)
V rámci kurzu je studován veřejný sektor a role státu v národním hospodářství, což je hlavní předmět zkoumání Veřejné ekonomie. Kurz je rozdělen do tří částí. V úvodní části je prezentován stát jako ekonomický subjekt, jsou studovány příčiny existence veřejného sektoru a jeho funkce. V druhé části předmětu je studován systém veřejných financí, jehož prostřednictvím jsou financována státní opatření a daňový systém ČR. V poslední části je pak představena veřejná volba jakožto způsob rozhodování ve veřejném sektoru a následně je zkoumána efektivnost veřejného sektoru. Součástí předmětu je také studium vybraných částí veřejného sektoru, jejich organizace a financování.
Kurz zahrnuje přednášky, semináře, individuální aktivity, studium odborných článků a studií, skupinové diskuse a prezentace. Studenti mohou zpracovat seminární práci a/anebo resumé z odborného cizojazyčného článku.

"Evidovaní studenti/ky se speciálními potřebami vyžadující v předmětu specifická (podpůrná) opatření, nechť se osobně či emailem obrátí na garanta/ku kurzu před první hodinou. Vyučující je připraven/a hledat vhodná řešení odpovídající funkční diagnostice studenta/ky."
Literature
Last update: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (15.11.2019)

ARROW, K.J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. Amer. Econ. Rev. 1963; 53(5): 941-973

BAILEY, S. J. : Local government Economics. MacMillan Press LTD, London 1999.

BARR, N.: The Economics of the Welfare State.Oxford University, Press, 1988.

BECKER, G.S., MURPHY, K.M. Social Economics. Market Behavior in a Social Environment. The Belknam Press of Harvard University Press, Cambridge 2000

BÉNARD, J.: Veřejná ekonomika. Ekonomický ústav ČSAV, Praha 1989

CONNOLLY, S., MUNRO, A. Economics of the Public Sector. Prentice Hall Europe. London 1999

CULLIS, J., JONES, P. Public Finance and Public Choice. Oxford University Press, Oxford 1998

DERYCKE, P.-H., GILBERT, G: Economie publique locale. Ed. ÉCONOMICA-PARIS, 1988.

ECHAUDEMASION, C. D., aj.: Slovník ekonomie a sociálních věd. Evaedition, Praha 1995.

FRANK, R.H., BERNANKE, B.S. Ekonomie. Grada Publishing, Praha 2003

FRIČ, P.-GOULLI, R.: Neziskový sektor v České Republice. Eurolex Bohemia, Praha 2001.

FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. Ekopress 2003

GOULLI, R.: Strukturalizace veřejného sektoru, dereglementace a efektivnost. Seminář o efektivnosti veřejného sektoru, Masarykova univerzita, Brno 1996

GOULLI, R.: Úvodní ekonomická analýza politického chování: Hospodářská politika a státní rozpočet. Ekonomický ústav ČSAV. Praha 1990

HAMERNÍKOVÁ, B.-KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Eurolex Bohemia, Praha 1999, 2004

HEAP, S.H., HOLLIS, M., LYONS, B., SUGDEN, R., WEALE, A. The Theory of Choice. Blackwell, Oxford 1997

HELD, D. A Globalizing World? Culture, Economics, Politics. Routledge, London 2000

HERTZOVÁ, N. Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie. Dokořán, Praha 2003

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Beckovy ekonomické učebnice, Praha 1999

JACKSON, P. M., BROWN, C. V.: Ekonomie veřejného sektoru. Eurolex Bohemia, Praha 2001.

KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Slon, Praha 2005

LANE, J.-E. Public Secotr Reform. Rationale, Trends and Probléms. SAGE, London 1997

LANE, J.-E. The Public Sector. Concepts, Models and Approaches. SAGE, London 1995

MaANKIW, N.G. Zásady ekonomie. Grada, Praha 1999

MEDVED, J., NEMEC, J. Mikroekonomické východiská veřejných financií. Sprint, Bratislava 2004

MEZŘICKÝ, V. a kol. Globalizace. Portál, Praha 2003

MISHRA, R. Globalization and the Welfare State. Edward Edgar, Chaltenham 1999

MLČOCH, L.: Zastřená vize ekonomické transformace. Nakladatelství University Karlovy, Praha 1997

MLČOCH, L., MACHONIN, P., SOJKA, M. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989(alternativní pohled). Karolinum, Praha 2000

MORAWSKI, W. Ekonomická sociologie. Problémy, teorie, empirie. Slon, Praha 2005

MUSGRAVE, R.A., MUSGRSVEOVÁ, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Management Press, Praha 1994

NOLAN, B.C. Public Secotr Reform. An International Perspective. Palgrave, Houndmills 2001

OCHRANA, F. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. ASPI, Praha 2001

OCHRANA, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Teorie, praxe a metodika uplatnění. Ekopress, Praha 2002

OCHRANA, F. Veřejné zakázky. Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru- Ekopress, Praha 2004

OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Management Press, Praha 2001

PEARCE, D.W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Victoria Publishing, Praha 1992

PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Úvod do problematiky. ASPI, Praha 2001

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. ASPI, Praha 2002

PIERSON, Ch. The Modern state. Routledge, London 1996

POTŮČEK, M.: Nejen trh. Sociologické nakladatelství, Praha 1997

PREKER, A., HARDING, A., TRAVIS, P. ?Make or buy" decisions in the production of health care goods and services: new insight from institutional economics and organizational Theory. Bulletin of the World Health Organization 2000, (78(6): 779-790

SALTMAN, R.B., BUSSE, R., MOSSIALOS, E. Regulating entrepreneurial behaviour in European health care systems. European Observatory on Health Care Systems Series. Open University Press, Buckingham 2002

SAMUELSON, P., NORDHAUS, W.D.: Ekonomie. Svoboda, Praha 1991

SEN, A. Inequality reexamined. SAGE, New York 1995

SEN, A. Development as freedom. Angor Books, New York 1999

SEN, A. Choice, Welfare and Measurement. Harvard University Press, Cambridge 1982

SEN, A. Resources, Values and Development. Harvard University Press, Cambridge 1997

SCHAAD, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii. Analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit. MU, Brno 1998

STIGLITZ, J. E.: Economics of the Public Sector, Princeton University 1988.

The State in a Changing World. World Development Report 1997. World Bank, Oxford University Press 1997

VEČERNÍK, J., MATĚJŮ, P. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Academia, Praha 1998

ZIMMER, A., PRILLER,, E. (eds) Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit-Organizations Work. VS Verlag fur Sozialwissenschaften 2004

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html