Visual Methodologies - JSM130
Title: Vizuální metodologie
Czech title: Vizuální metodologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Andrea Hrůzová, Ph.D.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Okulocentrická, voyeristická, spektakulární, i taková přízviska se dostávají současné společnosti. Zdůrazňují přitom, nakolik je vidění pro jedince, schopnost orientace ve fyzickém a sociálním prostředí i dorozumění se s druhými klíčovou aktivitou. Tvorba vizuálních materiálů, na jejichž analýzu se kurz zaměřuje, navíc prošla výrazným procesem demokratizace, díky němuž fotografie a videa produkují lidé napříč kontinenty, generacemi a kulturami v dosud nevídaném množství a rychlosti. Díky rozšíření obrazových technických aparátů do sféry každodenního života a nástupu sociálních sítí má sociologie na počátku 21. století jedinečný přístup k významnému množství projevů amatérské každodenní, ale i profesní a profesionální vizuální komunikace.

Předmět je určen všem studujícím se zájmem o základní vhled do odborné práce s vizuálními daty v kontextu sociálněvědní analýzy. Nabízí přehled vizuálních metod, jež si zájemci osvojují pomocí přednášek a seminářů, během nichž pracují s vlastním, nalezeným i nově vytvořeným vizuálním materiálem. Předmět primárně vychází ze zkoumání média fotografie, ale dotýká se také audiovizuálního obsahu a částečně přesahuje ke komunitním a experimentálním výzkumným metodám.
Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (02.08.2023)
Course completion requirements - Czech

a/ závěrečná práce (na předem konzultované téma) (70 b.)

 • aplikace foto elicitace s alespoň dvěma respondenty (výsledný text 1.800 slov) 

 • vytvoření foto eseje o minimálním rozsahu 12 snímků (výsledný text 1.800 slov) 

 • vytvoření vizuální mapy (výsledný text 1.800 slov)

b/ sebereflexivní esej (15 b.)

 • zhodnocení vlastní práce v předmětu za použití textu a obrazových materiálů

 • zhodnocení vývoje vlastního vztahu k předmětu/jednotlivým metodám 

 • výsledný esej rozsahu 600 slov

c/ včasné splnění všech domácích příprav (15 b.)

 • odevzdání domácí přípravy (shrnutí četby, vizuální analýzy 24 hodin před konáním semináře prostřednictvím systému Moodle

Povinnost docházky: 85% (možnost omluvy předem ze dvou seminářů)

Hodnocení:

100 - 91 = A

90 - 81   = B

80 - 71   = C

70 - 61   = D

60 - 51   = E

50 - 0     = F

Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (03.10.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura ke kurzu (seminární četba):

BARTHES, Roland. 1964/2004. “Rétorika obrazu” in Císař, Karel: Co je to fotografie? Brno: Herrmann & synové. S. 51-62. 

BERGER, John. 1972/2016. Způsoby vidění, 5. kapitola. Praha: Labyrint. S. 74-100.

GOLDIN, Nan. 1984/2011. The Ballad of Sexual Dependency. New York City: Aperture.

HALBERSTAM, Jack. 2013. “Charming for the Revolution: A Gaga Manifesto“. In e-flux journal 44(April). S. 1-12.

MANOVICH, Lev. 2016. “Notes on Instagrammism and Mechanisms of Contemporary Cultural Identity.” (Book chapter draft available on: http://manovich.net/index.php/projects/notes-on-instagrammism-and-mechanisms-of-contemporary-cultural-identity)

SEYMOUR, David. 1949. Children of Europe. Paříž: UNESCO.

STOSKOPF, Alan & TSIRLYNA-SPADY, Tatiana. 2023. “Spanish Children Then, Ukrainian Children Now. What Do Their Drawings of War Tell Us?” In Consequence Forum 15(1) S. 1-12. 

 

Základní literatura ke kurzu:

BARTHES, Roland. 2009. Mytologie. Praha: Dokořán. 

BOURDIEU, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

CRENSHAW, Kimberle. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review 43(6). S. 1241-1299.

DEBORD, Guy. 1957. The Psychogeographic Guide of Paris. Copenhagen: Permild & Rosengreen.  

FRANK, Robert & KEROUACK, Jack. 1958/2008. The Americans. Göttingen: Steidl.

GOFFMAN, Erwing. 1976. Gender Advertisements. New York City: Harper & Row. 

HALL, Stuart (ed). 2007. Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE.

HARPER, Douglas. 2023. Visual Sociology. 2nd Edition. London, New York City: Routledge.

JEWITT, Carey & OYAMA, Rumiko. 2000. “Visual Meaning: A Social Semiotic Approach. In JEWITT, Carey & VAN LEEUWEN, Theo (eds.). The Handbook of Visual Analysis. London: Sage. S. 124-136. 

MANOVICH, Lev. 2017. Instagram and Contemporary Image. www.manovich.net

MIRZOEFF, Nicholas. 2011. The Right to Look. A Counterhistory of Visuality. Durham: Duke University Press.

MITCHELL, William John Thomas. 2017. Teorie obrazu. Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum.

MOHR, Jean & BERGER, John. 1975. A Seventh Man. Londýn: Pelican Books. 

MULVEY, Laura. 1975/2003. „Vizuální slast a narativní film“. In OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed). Dívčí válka s ideologií. Praha. SLON. S. 115-131.

PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Praha: Malvern.

POLLOCK, Griselda, 2013. “Modernity and the Spaces of Femininity.“ In Vision and Difference: Feminism, Femininity, and Histories of Art. London, New York: Routledge. s. 70-127.

PETŘÍČEK, Miroslav. 2009. Myslet obrazem: Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Brno: Herrmann & synové.

ROSE, Gillian. 2023. Visual Methodologie. 5th Edition. London: Sage.

ZELIZER, Barbie. 1998. Remembering to Forget. Chicago: Chicago University Press.

Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (02.08.2023)
Syllabus - Czech

1. Myslet společnost obrazem 

 • seznámení s obsahem a formátem předmětu

 • myšlení obrazem (M. Petříček, W. J. T. Mitchell)

 • vizuální sociologie (D. Harper)

 

2. Reprezentace společnosti: třída, rasa, gender

 • reprezentace jako politický aktér (S. Hall)

 • reprezentace třídy (J. Berger, P. Bourdieu) 

 • reprezentace rasy (S. Hall, N. Mirzoeff)

 • reprezentace genderu (E. Goffman, L. Mulvey, G. Pollock, J. Halberstam)

 

3. Seminář: Reprezentace společnosti

 • reprezentace třídy: diskuze k četbě 5. kapitoly J. Berger “Způsoby vidění” (1972/2016)

 • reprezentace třídy/genderu: diskuze k fotografickému albu N. Goldin “Balada o sexuální závislosti” (1986)  

 • reprezentace genderu: diskuze k četbě J. Halberstam “Gaga Manifesto” (2013)

 • domácí příprava: 

  • výběr jednoho z textů (Berger vs. Halberstam) a rozbor jeho uplatnění v rámci analýzy konkrétního kulturního nebo popkulturního fenoménu (např. Bergerova úvaha o vizuálních reprezentacích elit diskutována v kontextu komunikačních strategií současných celebrit, sportovců, politiků nebo byznysmenů) (rozsah 600 slov)  

 

4. Sociálně-sémiotická analýza

 • přístupy k analýze obrazu podle R. Barthesa (1957/2009) (1964/2004)

 • interpretace reklamních sdělení 

 • rozšířené přístupy k sémiotické analýze obrazu (Jewitt & Oyama 2001)

 

5. Seminář: Sociálně-sémiotická analýza

 • četba R. Barthes “Rétorika obrazu” (1964/2004)

 • domácí příprava: 

  • analýza jedné fotografické nebo jedné audiovizuální reklamy (max. délka 2 minuty) 

  • krátký rozbor možností uplatnění Barthesovy reklamní analýzy obsažené v četbě na oblast současné reklamní produkce (rozsah 300 slov)

 • prezentace domácí přípravy

 • práce ve skupinách: tvorba reklamy na studium sociologie na FSV UK

 

6. Tématická obsahová analýza

 • práce s rozsáhlými vizuálními korpusy
  (příklady online výstavy Rámování rekonstrukce a výzkumů fotožurnalistického pokrytí migrace) 

 • kulturální přístup k tématické analýze: intersekční interpretace (Crenshaw 1997) 

 • analýza sociálních sítí (Manovich 2017)

 

7. Seminář: Tématická obsahová analýza

 • četba: L. Manovich “Notes on Instagrammism and Mechanisms of Contemporary Cultural Identity” (2016)

 • domácí příprava: 

  • tématická analýza vlastního instagramového profilu či profilu veřejně známé osoby (politika/showbusiness) 

  • diskuze platnosti Manovichových postřehů o vizuálním jazyku tzv. “instagramismu” na současnou instagramovou produkci (rozsah 300 slov) 

 • prezentace domácí přípravy

 • práce ve skupinách: analýza novinářských fotografií k tématu migrace z Ukrajiny

 

8. Foto elicitace a photo-voice

 • seznámení s metodami foto elicitace a photo-voice

 • explikace rozdílů v metodách 

 • komunitní organizace a veřejná prezentace výzkumných snímků

 • žánr direct photography a New York Photo League

 

9. Přípravný týden k semináři (není seminář, práce z domova)

 • práce v předem stanovených dvojicích

 • tvorba vlastního fotografického materiálu

 • provedení výzkumného rozhovoru (následně přepis a analýza)

 

10. Seminář: Foto elicitace a photo-voice

 • vložení prezentace výstupů do systému Moodle

 • prezentace výstupů uplatnění metody foto elicitace 

 

11. Fotografická esej a vizuální mapy

 • fotografická esej: tvorba, využití, nástrahy 

 • příklady historicky známých foto esejí: P. Strand, R. Frank, N. Goldin, J. Mohr

 • psychogeografie podle G. Deborda (1957)

 • domácí příprava: 

  • shrnutí formálních, obsahových a afektivních komunikačních strategií ve fotografické eseji D. Seymoura “Children of Europe” (1949) (rozsah 600 slov)

 

12. Speciální výzkumné přístupy k vizuálním datům: dětská kresba, psychoanalýza a ikonografie

 • dětská kresba: diskuze článku “Spanish Children Then, Ukrainian Children Now. What Do Their Drawings of War Tell Us?” (A. Stoskopf & T. Tsirlyna-Spady, 2023)

 • psychoanalýza: protetická paměť fotografie, post-paměť a mnemonické figury (A. Landsberg, M. Hirsch, B. Zelizer, G. Rose)

 • ikonografická analýza obrazu podle E. Panofského (1955/2013)

 • domácí příprava: 

  • online vyhledání dvou příkladů dětské válečné kresby a pokus o jejich analýzu na základě článku Stoskopfa a Tsirlyny-Spady (rozsah 300 slov)

 

13. Konzultační týden

 • na základě předchozí domluvy studující mohou konzultovat zaměření a metodologické pojetí závěrečné práce

Last update: Hrůzová Andrea, Mgr., Ph.D. (02.08.2023)