SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Analytical Research Methods - JSM031
Title: Analytické metody výzkumu pro mgr.
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016 to 2019
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: 25 / unlimited (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Mgr. Michaela Kudrnáčová, M.Soc.Sc.
P//Is pre-requisite for: JSM036
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (26.11.2019)
Kmenový kurz magisterské specializace "Aplikovaný sociologický výzkum". Alternativní kurz pro ostatní magisterské specializace. Seznamuje s vybranými pojmy, operacemi a analytickými metodami sociologického výzkumu formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou věnovány výkladu nejdůležitějších pojmů a postupů a jsou úvodem ke studiu předepsaných textů a praktických příkladů aplikace jednotlivých analytických metod. Výuka v seminářích probíhá na příkladech sociologických výzkumů. Studenti se podílejí samostatnými výpočty, cvičeními, referáty a dalšími výstupy zadávanými na seminářích i přednáškách. Kurz je zakončen hodnocením referátu, práce v semináři a zkouškou z odpřednášené látky (forma bude stanovena dodatečně).
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)Témata přednášek:
1. Lazarsfeldovská analytická metodologie (Chapter 1/ALM)
2. Typologické operace na prostoru znaků, tvorba typologií
3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum (společný workshop)
4. Metody seskupovací analýzy (Cluster Analysis)
5. Koncepce měření v sociologii.
6. Panelová metoda - její zavedení Paulem Lazarsfeldem
7. Analýza latentní struktury a "latent class analysis" (Häuberer Ch.4/ALM)
8. Reason analysis - analýza zdůvodnění
9. Kombinace kvalitativních a analytických metod (Chapter 5/ALM)
10. Měření názorového vůdcovství - PS - škála (personality strength scale) (Ch.7/ALM)
11. Příklad aplikace mnohorozměrné regresní analýzy "Media effects"
12. Strategie analytického využití nereprezentativních dat - 11th September - on-line (Ch.9/ALM)Téma Literatura:
1. Lazarsfeldovská analytická metodologie (ALM, Chapter 1) Jeřábek, Lazarsfeld
2. Typologické operace na prostoru znaků, tvorba typologií Schenk, Barton
3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum (společný workshop) bude zadána na semináři
4. Metody seskupovací analýzy (Cluster analysis) Jeřábek, Hendl, Everitt
5. Koncepce měření v sociologii Jeřábek 1992, 1988
6. Panelová anaýza - její zavedení Paulem Lazarsfeldem Jeřábek 2009
7. Analýza latentní struktury a latent class analysis Häuberer (ALM, Ch. 4)
8. Reason analysis - analýza zdůvodnění Jeřábek 2010, Zeisel, Lazarsfeld
9. Kombinace kvalitativních a analytických metod (ALM, Chapter 5) Jeřábek, Babbie, Jeřábek
10. Měření názorového vůdcovství - PS - škála Jeřábek (ALM, Ch. 7)
11. Příklad aplikace mnohorozměrné regresní analýzy "Media effects" Jeřábek 2001
12. Strategie analytického využití nereprezentativních dat -11th September-on-line Jeřábek (Ch.9)


Témata semínářů:
1. Transformace dat: principy trasformací dat v SPSS, základní příkazy, formáty dat
2. Transformace dat:algoritmy a funkce, specifické příkazy, stringové proměnné
3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum
4. Transformace dat: cykly a složitější konstrukce
5. Tvorba typologií, metoda hiearchické seskupovací analýzy
6. Konstruované znaky, indexy: příklad standardizovaných proměnných pro měření sociálního statusu
7. Analýza dat panelových šetření
8. Analýza latentních tříd
9. Úlohy na podobnost a nepodobnost objektů: principy, srovnání různých přístupů (faktorová analýza,
hiearchická seskupovací analýza, mnohorozměrné škálování)
10. Mnohorozměrné škálování: principy, metoda ALSCAL
11. Mnohorozměrné škálování: metoda PROXSCAL
12. Závěrečné testy


Zásady práce v kurzu:
Od posluchačů se očekává průběžné studium literatury k probíraným problémovým okruhům a systematická práce v seminářích. Posluchači se rozhodnou, zda přednesou krátký referát v rámci přednášky nebo v semináři. Literatura k referátům pro přednášky je uvedena níže. Referáty k seminárním vystoupením budou zadány na seminářích.
Každý referent předloží osnovu referátu tak, aby ji ostatní posluchači obdrželi vždy minimálně 7 dní před připravovaným vystoupením. Dále bude pozitivně hodnocena aktivní účast a průběžná práce v seminářích.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html