SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Sociological Research - JSB789
Title: Základy sociologického výzkumu
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Incompatibility : JSB012, JSB999
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
An introductory course in the methodology of sociological research. Main topics of the course: Sociological theory and sociological research; History of sociological research and basic paradigms; Basics of social research: research problem, research question, hypothesis; Research design; Research ethics; Sampling; Data collection: observation and derived forms; Data collection: interviewing and derived forms; Qualitative data and their analysis; Quantitative data and their analysis; Preparation, implementation and publication of research.
The course is taught in Czech.
Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (08.02.2022)
Aim of the course - Czech

Cíle předmětu:
1. Osvojit si základní znalosti metodologie sociologického výzkumu.
2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, výzkumných otázek a výběru metod zkoumání.
3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (08.02.2022)
Course completion requirements - Czech
Ukončení předmětu:
Zkouška bude sestávat z hodnocení projektové seminární práce (50%) a závěrečného písemného testu z přednášené látky (50%).

Známkování:
91 - 100 bodů = výborně (A)
81 - 90 bodů = velmi dobře (B)
71 - 80 bodů = dobře (C)
61 - 70 bodů = uspokojivě (D)
51 - 60 bodů = dostatečně (E)
méně než 51 bodů = nedostatečně (F)
Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (08.02.2022)
Literature - Czech

Základní literatura:
Babbie, E.: The Practice of Social Research. Belmont,CA, Wadsworth Publ. 2020,

Jeřábek, H.: Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. In: Novák, M. a kol.: Úvod do studia politiky. 2.vyd. Praha, Slon 2019, str. 433-467.

Novotná, H., Špaček, O., & Jantulová, M. Š. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Doporučená literatura:

Becker, H. S. Tricks of the trade: How to think about your research while you're doing it. University of Chicago Press, 2008.

Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000.

Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005.

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (08.02.2022)
Syllabus - Czech

1. Úvod
2. Sociologická teorie a sociologický výzkum
3. Výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza
4. Výzkumný design
5. Výzkumná etika
6. Vzorkování
7. Získávání dat: dotazování a odvozené formy
8. Získávání dat: pozorování a odvozené formy
9. Kvantitativní data a jejich analýza
10. Kvalitativní data a jejich analýza
11. Standardní proces kvantitativního výzkumu
12. Standardní proces kvalitativního výzkumu

Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (12.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html