SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociology of Death - JSB590
Title: Sociologie smrti
Czech title: Sociologie smrti
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 25 / 25 (35)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Anna Tučková
Teacher(s): Mgr. Anna Tučková
Annotation - Czech
Last update: Jana Vojanová (19.02.2020)
Kurz seznamuje posluchače a posluchačky s různými sociologickými přístupy k tématu smrti a umírání, od kulturně-historických, přes interpretativní a sociálně-psychologické, až po kvantitativní a sociálně-politické. Studenti a studentky během kurzu nejen získají základní orientaci v tématu, ale jsou vedeni i k reflexi vlastního postoje ke smrti a umírání. Skrze rozhovor o smrti se svými blízkými a následnou diskuzi je jim umožněno zakusit a srovnat s jakými společenskými postoji se při zkoumání tohoto tématu setkáváme.
Aim of the course - Czech
Last update: Jana Vojanová (19.02.2020)

Cílem předmětu je vymezení základních témat, pojmů a perspektiv, se kterými se při sociologickém uvažování o smrti setkáváme.

 

Literature - Czech
Last update: Jana Vojanová (19.02.2020)

Povinná literatura:

Ariés, Phillip (2000): Ochočená smrt. In Dějiny smrti I. Praha: Argo. str. 17 – 47.

Tolstoj, L. N. (1959): Smrt Ivana Iljiče. Praha: Československý spisovatel.

Scherer, Georg (2005): Otázka po smrti ve věku moderní doby. In Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. str. 21 – 55.

Nešporová, Olga (2014): Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie. In O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén. str. 219 – 231.

Illich, Ivan (2012): Limity medicíny: Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. Praha: Emitos. (přesná kapitola bude doplněna)

Bindley, Kristin et al. (2019): Disadvantaged and disenfranchised in bereavement: A scoping review of social and structural inquality following expected death. In Social Science and Medicine. No. 242.

Leary, Timothy (1998): Umírání. In Plán umírání. Praha: Volvox Globator. str 95 – 125

Elias, Norbert (1998): O osamělosti umírajících. Praha: Nakladatelství Franze Kafky.

Améry, Jean (2010): Patřit sám sobě: Rozprava o dobrovolné smrti. In Vztáhnout na sebe ruku. Praha: Prostor.str. 114 – 146.

Černý, Davit et al. (2015): Eutanazie – ano či ne? Aktuální medicínské, filozofické a právní aspekty. Praha: AVČR.

 

Doporučená literatura:

Epos o Gilgamešovi

Ariés, Phillipe (2000): Dějiny smrti I.: Doba ležících. Praha: Argo.

Ariés, Phillipe (2000): Dějiny smrti II.: Zdivočelá smrt. Praha: Argo.

Améry, Jean (2010): Vztáhnout na sebe ruku. Praha: Prostor.

Bauman, Zygmund (1992): Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press.

Bradbury, Mary (1999): Representation of Death. A Social Psychological Perspective. London: Routledge.

Dasturová, Francoise (2017): Smrt. Esej o konečnosti. Praha: Karolinum.

Davies, Douglas (2007): Stručné dějiny smrti. Praha Volvox Globator.

Durnová, Anna (2018): The Politics of Intimacy. Rethinking the End-of-Life Controversy. University of Michigan Press.

Gorer, Goeffrey (1955): The pornography of death. In Encouter. No. 16(10).

Howarth, Glennys (2007): Death and Dying. A Sociological Introduction. Cambridge: Polity Press.

Illich, Ivan (2012): Limity medicíny: Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. Praha: Emitos.

Kübler-Rossová, Elizabeth (2015): O smrti a umírání. Praha: Portál.

Lorenzová, Helena; Petrasová, Taťána (eds.) (2001): Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha: KLP.

Nešporová, Olga (2013): O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Seale, Clive (1998): Constructiong Death. The Sociology of Dying and Bereavement. Cambridge: Cambridge University Press.

Scherer, Georg (2005): Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Šiklová, Jiřina (2013): Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich.

Špatenková, Naděžda et al. (2014): O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jana Vojanová (19.02.2020)

Podmínky zakončení kurzu:

Kurz je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – seminární práce (40 %), psaná reflexe četby (40 %) a aktivita v diskuzi na seminářích (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost odevzdat alespoň polovinu předepsané povinné četby ve formě psané reflexe dva dny před příslušným seminářem.

 

Seminární práce vychází ze dvou rozhovorů, které provedou studenti ve dvojici – jeden se svým vrstevníkem a s člověkem minimálně o generaci starším. Vytvoření scénáře rozhovoru, v případě potřeby i informovaného souhlasu, bude tématem 9. přednášky. Seminární práce se bude zabývat tématy, která se v rozhovoru objevila a reflexí vlastní situace výzkumníka a musí být konzultvány s vyučující. Rozsah seminární práce je min. 2 000 slov. Všechny prameny použité v seminární práci musí být řádně citovány a tyto citace musí být správně označeny.

 

Hodnocení kurzu:

·     91 % a více       =>          A

·     81-90 %             =>          B

·     71-80 %             =>          C

·     61-70 %             =>          D

·     51-60 %             =>          E

·     0-50 %                =>          F

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (19.02.2020)

Sylabus:

1.      Úvodní hodina – představení kurzu a základních témat. Co je to smrt, proč se jí zabývat a jak to sociologie dělá?

 

2.      Smrt v historické perspektivě, strukturování dějin podle přístupu ke smrti

·         Ariés, Phillip (2000): Ochočená smrt. In Dějiny smrti I. Praha: Argo. str. 17 – 47.

 

3.      Zobrazování smrti v umění, sociologická perspektiva

·         Tolstoj, L. N. (1959): Smrt Ivana Iljiče. Praha: Československý spisovatel.

 

4.      Vědomí smrti jako východisko pro lidské bytí ve světě, existenciální filosofie

·         Scherer, Georg (2005): Otázka po smrti ve věku moderní doby. In Smrt jako filosofický problém. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. str. 21 – 55.

 

5.      Ritualizace, sekularizace a tabuizace smrti a umírání – pohřbívání, kremace, pohřby bez obřadu

·         Nešporová, Olga (2014): Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie. In O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén. str. 219 – 231.

 

 

6.      Umírání a smrt jako sociálně-politický problém – vyjednávání mezi kulturními normami a demografií

 

7.      Příprava scénáře pro rozhovory.

·         mojesmrt.cz

·         Leary, Timothy (1998): Umírání. In Plán umírání. Praha: Volvox Globator. str 95 - 125

 

8.      Medikalizace, demedikalizace, remedikalizace? – smrt jako medicínský problém, hospicové hnutí a paliativní péče

·         Illich, Ivan (2012): Limity medicíny: Nemesis medicíny – zaprodané zdraví. Praha: Emitos. (přesná kapitola bude doplněna)

 

9.      Sociální nerovnosti ve vztahu k umírání, smrti a truchlení

·         Bindley, Kristin et al. (2019): Disadvantaged and disenfranchised in bereavement: A scoping review of social and structural inquality following expected death. In Social Science and Medicine. No. 242.

 

10.  Současný vztah společnosti ke smrti a umírání, vyhoštěná smrt – Elias, Šiklová, Bauman

·         Elias, Norbert (1998): O osamělosti umírajících. Praha: Nakladatelství Franze Kafky.

 

11.  Etické otázky spjaté se smrtí – sebevražda a sociologie – Durkheim, Masaryk, Améry

·         Améry, Jean (2010): Patřit sám sobě: Rozprava o dobrovolné smrti. In Vztáhnout na sebe ruku. Praha: Prostor. str. 114 – 146.

 

12.  Etické otázky spjaté se smrtí – problematika autonomie a eutanázie

·         Černý, Davit et al. (2015): Eutanazie – ano či ne? Aktuální medicínské, filozofické a právní aspekty. Praha: AVČR.

 

13.  Seminář: Co říká společnost o smrti? Co říká smrt o společnosti? Smrt v postmoderní době. Diskuze témat seminárních prací.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html