Contemporary Sociological Theories - JSB582
Title: Současné sociologické teorie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JSB010
Pre-requisite : JSB595
Is incompatible with: JSB010
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Aim of the course - Czech

Kurs se zaměřuje na klíčové práce současné sociologické teorie Studenti se seznámí jak s příspěvky jednotlivých autorů a autorek (od Meada, Schütze a Goffmana až po Patriciu Hill Collins, Andrew Abbotta nebo Edwarda Saida), tak s hlavními teoretickými přístupy (od intepretativismu až po postmodernismus nebo postkolonialismus). Mezi hlavní témata patří sociální interakce, sociální struktura, nerovnost, konflikt, změna, modernita reflexivita nebo intersekcionalita. Kurs je navržen tak, aby se systematicky zabýval vztahem mezi teorií a výzkumem. Spolu s tím budeme řešit provázanost sociologického výzkumu a sociologické teorie s různými politikami vědění a často konfliktními nároky souvisejícími s vědou a poznáním. Průběžně se budeme věnovat také historickému kontextu vzniku jednotlivých přístupů a provázanosti současných a klasických teorií. 

Cílem kursu je 

1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy současné sociologie a naučit se je používat jako zdroje a nástroje kritické analýzy; 
2. studovat současnou společnost a současné problémy prostřednictvím ucelených sociologických perspektiv;
3. identifikovat teoretické koncepce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s předpoklady diskutovaných myslitelů a myslitelek.

Last update: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (30.01.2022)
Requirements to the exam - Czech
Požadavky ke zkoušce:
 

Zkouška se skládá ze tří částí - anotace, recenze a písemného testu. Anotace je hodnocena na stupnici 0-15 bodů, recenze na stupnici 0-25 bodů a test na stupnici 0-60 bodů. Pro úspěšné zakončení potřebujete celkem alespoň 50 bodů. 

Anotace (v rozsahu 1800-2600 znaků) a recenze (v rozsahu 7200-8000 znaků) se píší na vybranou knihu relevantní pro obsah kursu. Přednášející konzultuje a schvaluje výběr vhodné literatury.

Písemná zkouška se skládá z 10 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů moderní sociologie. 

Deadline pro anotace: 31. květen

Deadline pro recenze: 30. červen

 

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)

50 - 0: F 

Last update: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (04.04.2024)