SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Qualitative Research - JSB575
Title: Kvalitativní výzkum
Czech title: Kvalitativní výzkum
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (30)
summer:unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10166
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JSB514
Interchangeability : JSB514
Annotation - Czech
Předmět se zaměří na specifika kvalitativního výzkumu, a to jak na sběr dat, tak na jejich vyhodnocení. Důraz bude s ohledem na zařazení předmětu v bakalářském studijním programu kladen na praktické využití těchto metod tak, aby studující byli schopni realizovat vlastní výzkum, ale i posoudit kvalitu výzkumu (např. v pozici úředníka zadávajícího výzkum či hodnotícího nabídky k výzkumu). Z metod sběru dat bude pozornost soustředěna zejména na rozhovor (prakticky) a dále na pozorování a výběr textů; z analytických metod bude probírána kvalitativní obsahová analýza, tematická analýza a interpretativní přístupy.
Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
Literature - Czech

Základní literatura  

Drulák, P. a kol. (2008) Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.  

Hendl, J. (2009) Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.  Ritchie, J., Lewis, J. (2003) Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers. London: SAGE.  

Švaříček, R., Šeďová, K. (2007) Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.  

 

Doplňková literatura  

Blaikie, N. (2007) Approaches to Social Enquiry. Polity Press.  

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Marshall, C. & Rossman, G. B. (1998). Designing Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.  

Schreier, M. (2012) Qualitative Content Analysis in Practice. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research. A practical handbook. Thousand Oaks, CA: Sage.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html