SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Economic Anthropology and Theory of Political Systems - JSB568
Title: Antropologie ekonomických a politických systémů
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3787
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Files Comments Added by
download sylabus 121005.docx PODROBNÝ SYLABUS KURSU doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Jana Vojanová (05.06.2019)
Cílem kursu je poskytnout studentům základní přehled o klíčových problémech a tématech v ekonomické a politické antropologii. Studenti by si měli osvojit antropologický přístup ke zkoumání ekonomických a politických jevů a jejich vzájemnou provázanost a seznámit se s klíčovými antropologickými texty v této oblasti. Kurs vyžaduje aktivní přípravu na každou hodinu a zapojení studentů v hodině. Výuka probíraných témat probíhá ve značném rozsahu formou samostudia. Důraz je kladen jak na rozvoj individuálních schopností kritického čtení a interpretace probíraných témat (kontrolováno v jednotlivých hodinách a v průběžně vypracovávaných úkolech), tak i na osvojení si faktických znalostí obsažených v textech označených jako Základní literatura k celému kursu a schopnosti jejich aplikace (kontrolováno v závěrečné rozpravě).
Aim of the course - Czech
Last update: Jana Vojanová (05.06.2019)

Cílem kursu je naučit studující rozpoznat a interpretovat ekonomické a politické jevy ve vzájemné provázanosti a socikulturní podmíněnosti.

Literature - Czech
Last update: Jana Vojanová (05.06.2019)

Základní literatura
GLEDHILL, JOHN. 2000. Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto Press. Str. 127 - 242
HANN, CHRIS - HART, KEITH. 2011. Economic Anthropology. History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity. Str. 55 - 162 

Doporučená literatura
WILK, RICHARD R. - CLIGGETT, LISA. 2007. Economies and Cultures. Foundations of Economic Anthropology. Westview Press
LEWELLEN, TED C. 2003. Political Anthropology: An Introduction. Praeger Publishers

Teaching methods - Czech
Last update: Jana Vojanová (05.06.2019)

Kurs probíhá formou přednášek a seminářů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jana Vojanová (05.06.2019)

Studující mají povinnost se na každou hodinu seznámit se zadanou literaturou a v zadaných termínech odevzdávat průběžně vypracovávané úkoly.

Podrobné informace a požadavky k ukončení kursu jsou uvedeny na stránkách kursu v Moodle.

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html