Social Stratification and Inequalities - JSB567
Title: Sociální stratifikace a nerovnosti
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 30 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Incompatibility : JSB004
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit studující se základními formami sociálních nerovností a jejich sociologickými interpretacemi. Kurz mapuje klíčové debaty v rámci studia sociálních nerovností, se specifickým důrazem na kontext české společnosti. Zaměřuje se přitom na analýzu základů, reprodukce a dopadů sociální stratifikace a nerovností. V rámci kurzu si budeme klást otázky po tom, jakým způsobem jsou sociální nerovnosti utvářeny. Je nerovnost „přirozenou“ součástí společnosti? Jakou roli v systému stratifikace hrají kategorie genderu, etnicity, sexuální orientace, tělesného z(ne)výhodnění či věku? Jakým způsobem sociální nerovnosti dopadají na život jednotlivce i organizaci společnosti?
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.01.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit studující se základními formami sociálních nerovností a jejich sociologickými interpretacemi. Kurz mapuje klíčové debaty v rámci studia sociálních nerovností, se specifickým důrazem na kontext české společnosti. Zaměřuje se přitom na analýzu základů, reprodukce a dopadů sociální stratifikace a nerovností.

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Požadavky k úspěšnému zakončení kurzu

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je průběžná četba literatury zadané k jednotlivým setkáním, účast na přednáškách, zpracování dílčích esejí a složení závěrečné písemné zkoušky

 

Atestace

Závěrečné hodnocení kurzu je udělováno na základě zisku max 100 bodů z následujících úkolů:

1)      Zpracování 3 krátkých průběžných seminárních prací (odevzdání všech průběžných prací je nutnou podmínkou absolvování kurzu)

Studující v rámci kurzu zpracují 3 krátké eseje. U každého úkolu se předpokládá práce s odbornými zdroji (tj. studující se při své argumentaci opírají o konkrétní data, studie, teoretické práce…, které v textu náležitě citují). 

Celkový počet získaných bodů za průběžné úkoly je max. 50.  

 2)      Závěrečný písemný test (formou otevřených otázek) z probírané látky a povinné literatury

 Celkový počet získaných bodů za test je max. 50.

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018): 

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

 

 

 

 

 

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Literature - Czech

Základní literatura ke kurzu:

Bottero, W. (2004): Stratification: Social division and inequality. London: Routledge.

Nedbálková, K. (2021): Tichá dřina. Praha: Display.

Prokop, D. (2020): Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host. Pp.: 25-59.

 Doporučená literatura: 

Bourdieu, P. (1998): Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Lareau, A. (2002): „Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families.“ American Sociological Review 67(5): 747-776.

Šanderová, J. (2004): Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Teaching methods - Czech
Přednáška (s důrazem na podněcování aktivního zapojování studujících do diskuze)
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Requirements to the exam - Czech
Úspěšné splnění průběžných úkolů. Znalost přednášené látky a povinné literatury.
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Syllabus - Czech

1. Proměňující se diskurzy kořenů sociálních nerovností – od božího řádu k biologii 

2. Teorie sociální stratifikace – koncept třídy a jeho modifikace

3. Sociální stratifikace a životní styl. Tzv. kulturní obrat ve studiu sociálních nerovností 

4.  Individualismus, globalizace a význam třídního postavení 

5. Sociální mobilita a reprodukce nerovností

6. Význam vzdělávacího systému

7. Gender jako mechanismus sociální stratifikace 

8. Tělo, tělesnost a fyzický kapitál ve výzkumech sociální stratifikace

9 . Sociální stratifikace a kategorie rasy a etnicity 

10. Globalizace a sociální nerovnosti

11. Dopady sociálních nerovností

12. Struktura české společnosti

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.01.2024)