SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Stratification and Inequalities - JSB567
Title: Sociální stratifikace a nerovnosti
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 55 / unknown (55)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (24.10.2019)
Kurz seznamuje studující s klíčovými debatami v rámci studia sociání stratifikace. Představuje klíčové pojmy rezonující ve výzkumu sociálních nerovnosti a diskuze v rámci stratifikačnho výzkumu. V rámci kurzu si budeme klást otázky po tom, jakým způsobem jsou sociální nerovnosti utvářeny. Je nerovnost „přirozenou“ součástí společnosti? Jakou roli v systému stratifikace hrají kategorie genderu, etnicity, sexuální orientace, tělesného z(ne)výhodnění či věku? Jakým způsobem sociální nerovnosti dopadají na život jednotlivce i organizaci společnosti?

Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem kurzu je seznámit studující se základními formami sociálních nerovností a jejich sociologickými interpretacemi. Kurz mapuje klíčové debaty v rámci studia sociálních nerovností, se specifickým důrazem na kontext české společnosti. Zaměřuje se přitom na analýzu základů, reprodukce a dopadů sociální stratifikace a nerovností.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (19.09.2019)

Detailní informace ke kurzu (včetně harmonogramu setkání) naleznete v Moodle:

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7922

 

Požadavky k úspěšnému zakončení kurzu

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je průběžná četba literatury zadané k jednotlivým setkáním, účast na přednáškách, zpracování závěrečné seminární práce a složení závěrečné písemné zkoušky

 

Atestace

Závěrečné hodnocení kurzu je udělováno na základě zisku max 100 bodů z následujících úkolů:

1)      Zpracování seminární práce

Studující v rámci kurzu zpracují esej v rozsahu 5-6 normostran (cca 9-10 tis. znaků včetně mezer čistého textu – tj. bez hlavní stránky a seznamu literatury)

Esej by měla adresovat dílčí téma kurzu. Jako vodítko při jeho stanovení nabízím následující možné okruhy:

Do jaké míry mohou biologická vysvětlení poskytovat relevantní vodítka pro pochopení sociálních nerovností mezi lidmi?

Do jaké míry je koncept třídy relevantním nástrojem vysvětlení uspořádání společnosti?

Jakým způsobem vstupuje naše tělo do ustavování sociálních nerovností?

Jakou roli v ustavování či rekonstrukci sociálních nerovností hraje vzdělávací systém?

 

Konkrétní zaměření eseje prosím diskutujte s vyučující v dostatečném předstihu.

Práci odevzdávejte v elektronické formě do Moodle, kde také naleznete komentáře. Za pozdní odevzdání se studujícím strhává za každý den 2 body z hodnocení.

Celkový počet získaných bodů za práci je max. 30. Vyhrazuje si právo vrátit esej jedenkrát k přepracování v případě, že bude hodnocena jako nedostačující (v tomto případě je práce automaticky hodnocena sníženým hodnocením - 5bodů). Odevzdání eseje je nutnou podmínkou absolvování kurzu.

 V rámci eseje je hodnocen výběr relevantní literatury, její kritické zhodnocení a propojení s vlastními myšlenkami. Předpokládá se, že studující budou ve své práci pracovat s minimálně 5 relevantními (!) prameny.

  Jakákoliv forma plagiátorství je důvodem k neudělení zkoušky. Za formu plagiátorství v kurzu považuji i odevzdání práce či její části, která již byla odevzdána v jiném kurzu (pokud studující usilují o to zpracovávat téma, která již zpracovávali v jiném kurzu, jsou povinni toto vyučující sdělit a předložit ji k nahlédnutí práci se stejným tématem).

 

 2)      Závěrečný písemný test(formou otevřených otázek)z probírané látky a povinné literatury

 Celkový počet získaných bodů za test je max. 70.

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (24.10.2019)

Základní literatura ke kurzu:

Bottero, Wendy (2004): Stratification: Social division and inequality. London: Routledge.

Šanderová, Jadwiga (2004): Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

 

Zombie Categories: Interview with Ulrich Beck (1999)

Nedbálková, Kateřina (2012): „Tak daleko, tak blízko: Dělnická třída v České republice.“ Sociální studia 3: 85-100.

Lareau, Annette (2002): „Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in Black Families and White Families.“ American Sociological Review 67(5): 747-776.

Šmausová, Gerlinda (1999): „“Rasa“ jako rasistická konstrukce.“ Sociologický časopis 35(4): 443-446.

Shakespeare, Tom (2012): „Sexuální politika „postižení“ a maskulinita.“ Pp.:441-460 In K. Kolářová (ed.) Jinakost, postižení, kritika. Praha: Sociologické nakladatelství.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html