SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Gender and Society - JSB563
Title: Gender a společnost
Czech title: Gender and Society
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 40 (70)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Romana Marková Volejníčková
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (02.02.2020)
Kurz představuje základy sociálně vědního studia genderu a hlavní teoretické přístupy, které se v této oblasti výzkumu prosazují jak na mezinárodním, tak domácím poli. Studující se seznámí s klíčovými koncepty uchopujícími genderové aspekty sociálních procesů na různých rovinách analýzy: 1) na mikro-úrovni jde především o procesy, které činí lidské bytosti genderované. Seznámíme se s koncepty jako genderová identita, genderová socializace, genderové role a budeme se též zabývat genderovými aspekty sociálních interakcí. 2) Na další úrovni se soustředíme na stěžejní sociální instituce v lidském životním cyklu, jako je například rodina, škola, trh práce, zdravotnictví či politika. 3) Nakonec se budeme věnovat také feministickým teoriím, které s genderovými teoriemi úzce souvisí a podíváme se na ně nejen v kontextu celého světa, ale také v kontextu ČR.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (13.02.2020)

1)      Aktivní příprava, účast a práce na hodinách

2)      2 průběžné písemné úkoly v rámci semestru

a.       Písemná reflexe části zadané knihy v rozsahu cca 2 NS (20%)

b.      Krátká esej diskutující zvolenou otázku adresovanou v kurzu (viz níže) v rozsahu 3 - 4NS (20%)

3)      Písemný test mapující znalost základních pojmů z přednášek a povinné literatury (60%)

+ v průběhu kurzu je možné absolvovat doplňující úkoly, které umožňují studujícím získat dodatečné body (tyto úkoly jsou dobrovolné a budou s dostatečným předstihem oznámeny na setkáních a v rámci Moodle)

 

Kurz má aktivní stránky v Moodle, (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9111)kde je možné nalézt veškeré informace ke kurzu, včetně povinné a doporučené literatury. Veškeré písemné úkoly nevzdávejte rovněž do aplikace Moodle.

 

Add 1)

Studující jsou povinny/i si přečíst a detailně prostudovat povinnou literaturu na setkání, připravit si v návaznosti na ni otázky k diskuzi a na diskuzích během setkání aktivně participovat. Veškerá povinná literatura je  k dispozic v Moodle. Pokud studující nenalezne zadanou povinnou literaturu,kontaktují některou z vyučující kurzu – omluva, že povinnou či volitelnou literaturu k prezentaci studující nenalezl/a, nebude tolerována.

 

Add 2)

Úkol č. 1 Písemná reflexe části zadané knihy

zadaná literatura:  Saini, Angela (2018): Od přírody podřadné. Jak s věda mýlila v ženách. Praha: Academia kapitoly 3, 4, 5, 6 (str. 63-150)  

Studující na základě četby zadaných kapitol zpracují text v rozsahu cca 2NS, na kterém prostřednictvím plynulého textu shrnou momenty/informace/údaje z knihy, které osobně považují na klíčové či nejzajímavější. Zároveň budou diskutovat, proč právě tyto části knihy považují za nejvíce zajímavé. Nejedná se o výpisky z knihy, ale reflexi textu (tj. úvahu nad jejím obsahem).

Rozsah textu: 2NS

Termín odevzdání: 22.3.2020, práce se odevzdávají do Moodle, za každý den pozdního odevzdání se strhává 2% z hodnocení

Hodnocení: max 20%

 

Úkol č. 2 Krátká esej diskutující zvolenou otázku adresovanou v kurzu

Studující si vyberou z následujících okruhů jednu oblast. Na základě položených otázek zpracují krátkou esej v rozsahu 3-4NS, ve které se pokusí na dané otázky prostřednictvím práce s relevantní odbornou literaturou odpovědět. Předpokládá se práce s min. 3 odbornými zdroji (odborné knihy, texty z odborných časopisů jako např. Sociologický časopis, Gender a výzkum, Biograf, Naše společnost, Gender and Society).

Okruhy pro esej:

1)      Vyberte si jednu oblast spojenou se socializací dětí (hračky, pohádky, mediální produkty, sportovní aktivity…). Jako roli v ní hrají genderová očekávání (jak/či zda vůbec se stávají součástí genderové socializace)?

2)      Jakým způsobem/či zda vůbec se genderové představy promítají do vnímání a prožívání rodičovství? Dopadá role rodiče odlišně na muže a ženy?

3)      Liší se nějak společenské vnímání sexuality mužů a žen? Jakým způsobem (pokud vůbec) se genderové představy promítají do vnímání „vhodného“ sexuálního chování mužů a žen?

4)      Je možné v současné české společnosti identifikovat genderové nerovnosti? Pokud ano, v jaké oblasti spatřujete nejpalčivější problém? Argumentujte na základě konkrétních dat či studií.

Rozsah textu: 3-4NS

Termín odevzdání: 10.5.2020, práce se odevzdávají do Moodle, za každý den pozdního odevzdání se strhává 2% z hodnocení

Hodnocení: max 20%

 

Studující jsou povinní se při zpracování veškerých úkolů držet standardů akademické práce – to se týká především práce s literaturou a odkazy. Při práci s literaturou doporučujeme řídit se citační normy Sociologického časopisu (http://sreview.soc.cas.cz/uploads/file_service/b93c01a31f8da94aff10fbe549818e0c/cs/Citacni_zasady_18072019.pdf) Jakákoliv forma plagiátorství je důvodem pro neudělení atestace. V případě, že jste si při práci se zdroji nejistí, obraťte se s předstihem na vyučující kurzu.

 

 Add 3)

Písemný test bude prověřovat obeznámenost s klíčovými pojmy souvisejícími s probranými tématy. Test bude pokrývat látku diskutovanou v rámci setkání a předepsanou povinnou literaturu.

Hodnocení: max 60%

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018):

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

 

 

Add 4)

Písemný test bude prověřovat obeznámenost s klíčovými pojmy souvisejícími s probranými tématy. Test bude pokrývat látku diskutovanou v rámci setkání a předepsanou povinnou literaturu.

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018):

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (02.02.2020)

Základní literatura ke kurzu:

Baron, B. a H. Kotthoff (eds). 2001. Gender in Interaction. Perspectives on femininity and masculinity in ethnography and discourse. Amsterdam/ Philadephia: John Benjamins Publishing Co.

Holmes, M. 2009. Gender and Everyday Life. London: Routledge.

Renzetti, C. a D. Curran. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Wharton, A. 2005. The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research. London: Blackwell Publishing.

 

Doporučená a doplňující literatura

ABC feminismu. 2004. Brno: Nesehnutí.

Beauvoir, S. 1967. Druhé pohlaví. Praha: Orbis.

Fafejta, M. 2004. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Piszkewwicz.

Friedan, B. 2002. Feminine Mystique. Praha: Pragma.

Heitlingerová, A., Z. Trnková. 1998. Životy mladých pražských žen. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Jarkovská, L. 2014. Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Kolářová, M. 2009. Protest proti globalizaci. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Meadová, M. 2010. Pohlaví a temperament ve třech primitivních společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html