SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gender and Society - JSB563
Title: Gender a společnost
Czech title: Gender and Society
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 29 / 29 (29)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Incompatibility : JSB365, JSB594
Is incompatible with: JSB365, JSB594
Annotation - Czech
Kurz představuje základy sociálně vědního studia genderu a hlavní teoretické přístupy, které se v této oblasti výzkumu prosazují jak na mezinárodním, tak domácím poli. Studující se seznámí s klíčovými koncepty uchopujícími genderové aspekty sociálních procesů na různých rovinách analýzy: 1) na mikro-úrovni jde především o procesy, které činí lidské bytosti genderované. Studující se obeznámí s koncepty jako genderová identita, genderová socializace, genderové role a s genderovými aspekty sociálních interakcí. 2) Na další úrovni se kurz soustředí na stěžejní sociální instituce v lidském životním cyklu, jako je například rodina, škola, trh práce, zdravotnictví či politika.
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit studující se základními koncepty studia genderu a představit gender jako komplexní kategorii, která prochází všemi rovinami života ve společnosti a protíná se s dalšími rovinami z(ne)výhodnění. 

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Course completion requirements - Czech

kurz má své aktivní stránky v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9111#section-0 

organizace kurzu v LS 2024

Čas: čtvrtek 9:30-10:50, C117 (U Kříže 8, Jinonice)

Vyučující: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D., Mgr. Nina Fárová, Ph.D.

Emailjaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz, nina.farova@soc.cas.cz

Organizace kurzu v LS 2024

Výuka kurzu Gender a společnost probíhá prezenčně. 

 Do Moodle mohou být průběžně přidávány další studijní materiály.  O vložení takovýchto materiálů vás budeme vždy dopředu informovat emailem.

Informujte nás ihned o jakýchkoliv nenadálých či očekávaných komplikací, které by mohly ovlivnit vaši schopnost práce v kurzu a dodržení zadaných termínů. Naše včasná informovanost (a zdůvodnění těchto problémů) je základním předpokladem toho, abychom je spolu mohli řešit a případně našli oboustranně uspokojivé řešení.

Využití nástrojů AI je možné jen v rámci editace textu či počáteční rešerši. Využívání celého textu generované AI bez vlastního autorského přínosu je  považování za porušení akademické integrity. 

Anotace kurzu

Kurz představuje základy sociálně vědního studia genderu a hlavní teoretické přístupy, které se v této oblasti výzkumu prosazují jak na mezinárodním, tak domácím poli. Studující se seznámí s klíčovými koncepty uchopujícími genderové aspekty sociálních procesů na různých rovinách analýzy: 1) na mikro-úrovni jde především o procesy, které činí lidské bytosti genderované. Seznámíme se s koncepty jako genderová identita, genderová socializace, genderové role a budeme se též zabývat genderovými aspekty sociálních interakcí. 2) Na další úrovni se soustředíme na stěžejní sociální instituce v lidském životním cyklu, jako je například rodina, škola, trh práce, zdravotnictví či politika. 

Podmínky absolvování:

1)      Aktivní příprava, účast a práce na hodinách

Studující jsou povinny/i si přečíst a detailně prostudovat povinnou literaturu na setkání, připravit si v návaznosti na ni otázky k diskuzi a na diskuzích během setkání aktivně participovat. Veškerá povinná literatura je  k dispozici v Moodle

2)      2 průběžné písemné úkoly v rámci semestr

            1) úkol č. 1.: proměny společenského vnímání sexuality: úkol se vztahuje k povinné literatuře na setkání 29/2. Z následujících dvou otázek si vyberte jednu, na kterou v plynulém textu v rozsahu 2-2,5 NS odpovíte. Úkol se odevzdává do složky v Moodle, kde také bude k dispozici hodnocení a zpětná vazba. 

termín pro odevzdání: 28.3.2024

počet bodů: max. 25

1. Příklad vnímání ženské cyklistiky a studia ženského orgasmu představují dílčí příklady proměn pohledu na mužskou a ženskou sexualitu. V čem tyto dva příklady ilustrují dopad konkrétní společenské situace na pohled na sexualitu (jinými slovy, proč byl podle vás v dané době pohled na tyto aspekty právě takový a jakým způsobem odrážel dobové představy o genderových vztazích)?

2. Najděte a detailněji popište jiný příklad z nedávné historie (19. až do současnosti), který podobně jako příklady bicyklu a studia orgasmu ilustrují proměnlivost pohledu na lidskou sexualitu. Při popisu je potřeba odkazovat na další zdroje mimo povinnou literaturu.


           2) úkol č. 2: genderové vztahy v rodině v průběhu času: úkol se vztahuje k dokumentům Manželské etudy. Studující shlednout dokumenty (viz. odkazy na streamy u hodiny 9/5). Z následujících dvou otázek si vyberou jednu, kterou rozpracují v textu o rozsahu 2-2,5 NS. V textu je potřeba se explicitně vztáhnout k příkladům ze zadaného filmu. Úkol se odevzdává do složky v Moodle, kde také bude k dispozici hodnocení a zpětná vazba. 

1. Vyberte si jeden konkrétní moment/zkušenost (např. narození dítěte, rozvod, vztah k práci apod.) z biografických drah manželů prožívajících své životy v různých obdobích (Zuzana a Stanislav / Zuzana a Lukáš). V čem je u těchto párů/jednotlivců prožívání těchto momentů či zkušeností odlišné? Co konkrétně podle vás tuto odlišnost způsobilo?

2. V případě obou párů lze pozorovat genderové odlišnosti v biografiích (tj. příběhy sledovaných žen se v mnohém liší od příběhů jejich partnerů, ačkoliv zažívají stejné události). Zaměřte se na diskuzi odlišnosti této genderovanosti v příbězích různých generací (tj. v jakých aspektech je rozdíl ve zkušenosti manželství, narození dítěte, rozvodu….Zuzany a Zuzany; a Vladimíra a Lukáše a podobný anebo odlišný)?

termín pro odevzdání: 2.5.2024

počet bodů: max. 25

3)      Písemný test mapující znalost základních pojmů z přednášek a povinné literatury (max 50 bodů)

Písemný test bude prověřovat obeznámenost s klíčovými pojmy souvisejícími s probranými tématy. Test bude pokrývat látku diskutovanou v rámci setkání a předepsanou povinnou literaturu.

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018): 

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.02.2024)
Literature - Czech

Základní literatura ke kurzu:

Baron, B. a H. Kotthoff (eds). 2001. Gender in Interaction. Perspectives on femininity and masculinity in ethnography and discourse. Amsterdam/ Philadephia: John Benjamins Publishing Co.

Holmes, M. 2009. Gender and Everyday Life. London: Routledge.

Renzetti, C. a D. Curran. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Saini, A. 2018. Od přírody podřadné. Jak s věda mýlila v ženách. Praha: Academia.

Wharton, A. 2005. The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research. London: Blackwell Publishing.

 

Doporučená a doplňující literatura

ABC feminismu. 2004. Brno: Nesehnutí.

Fafejta, M. 2016. Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál.

Fausto-Sterling, Anne (2000): Sexing the Body. New York: Basic Books.

Jarkovská, L. 2014. Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Pascoe, C. J. 2011. Dude, you're a fag. University of California Press.

Meadová, M. 2010. Pohlaví a temperament ve třech primitivních společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Teaching methods - Czech

Přednáška (s důrazem na podněcování aktivního zapojování studujících do diskuze), seminář

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Requirements to the exam - Czech
Úspěšné zpracování průběžných úkolů. Znalost přednášené látky a povinné literatury uvedené k jednotlivým přednáškám a seminářům.
Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
Syllabus - Czech

Sylabus:

týden 1: Seznámení s průběhem kurzu. Úvod do sociálních studií genderu. Základní koncepty. Gender, pohlaví a sexualita v každodenním životě. Kulturní variabilita genderu.

týden 2: Teorie sociálního konstruktivismu. Gender a pohlaví v teoriích biologického determinismu.

týden3: Teorie genderové socializace

týden 4:  Koncept genderových rolí. Femininita. Maskulinita

týden 5: Gender a sexualita

týden 6: Genderové aspekty pandemie Covid-19

týden 7: Rodina jako genderovaná sociální instituce

týden 8: Gender a média

týden 9: Gender ve škole

týden 10: Gender na trhu práce. Genderová segregace. Nerovné odměňování.

týden 11: Gender a zdraví

týden 12: Gender/rasa/etnicita/vzdělání a další – propojení nerovností?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html