SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Logic and Mathematics - JSB536
Title: Základy logiky a matematiky
Czech title: Základy logiky a matematiky
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016 to 2019
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 144 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Teacher(s): Mgr. Jakub Cieslar
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
Michal Kotík, prom. mat.
Peter Kravec
Matúš Porázik
Matěj Šarboch
Mgr. Josef Záhlava
Incompatibility : JSB035
Interchangeability : JSB035
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Žáček (07.11.2016)
Kurz je zaměřen na základní znalosti z matematiky, logiky a pravděpodobnosti, které tvoří východisko pro zvládnutí dalších kurzů statistiky, případně četby textů, které obsahují matematické pojmy a obsahy. Výuka se děje spíše na konceptuálním základě, než by šlo o zvládnutí množství výpočetních algoritmů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Žáček (07.11.2016)

Uvedení studentů do témat a konceptů z matematiky, logiky a pravděpodobnosti relevantních při studiu statistiky a sociologie.

Literature - Czech
Last update: HENDL/FTVS.CUNI.CZ (21.09.2019)

Povinná:

Hendl, J. Přehled statistických metod. Praha: Portál 2015.

Hendl, J., Remr, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál 2017.

Hendl, J. a kol. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii v příkladech. Praha: Karolinum 2019

Moučka, J., Rádl, P. Matematika pro studenty ekonomie. Grada 2014.

Peliš, M. Logika : učebnice pro přijímací zkoušky na právnické a humanitní fakulty. Amos - Jiří Kadlec 2002.

 

Doporučená:

Bonacich, P., Lu, L.: Introduction to mathematical sociology. Princeton University Press, 2012.

Teaching methods - Czech
Last update: HENDL/FTVS.CUNI.CZ (21.09.2019)

Metody výuky:

Na přednáškách jsou studenti seznamováni s teoretickými koncepty, které jsou dále demonstrovány a aplikovány na cvičení. Přednáška i cvičení probíhají na týdenní bázi.

 

Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří dvě složky s danými váhami – písemný test 70% a domácí úkoly 30%.
Jako dodatečná podmínky je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů (35) v písemném testu.
Písemná část je bodována takto:
Body za písemnou část jsou součtem bodů za vlastní test a body za cvičení: max. 100 b.
Písemný test: max. 70 bodů, ale pro úspěšné absolvování testu je nutné v něm získat minimálně 35 bodů.
Domácí úlohy jsou bodovány takto: za každý DÚ (celkem 10) je možné získat max. 3b, celkově tedy max. 30 bodů. K počtu bodů za DÚ lze ev. připočíst max. 5 b za mimořádnou aktivitu při cvičeních, a to do celkového počtu 30b.
Celkové hodnocení:
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají nejméně 71 % (i. e 71 bodů) jsou hodnoceni následujícím způsobem: 91 bodů a více - hodnocení A, 81 – 90 hodnocení B, 71 – 80 hodnocení C.
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají méně než 71% (i. e 51 - 70 bodů jdou ještě k ústnímu přezkoušení. Podle jeho výsledku pak bude stanovena výsledná známka D, resp. E, resp. F.
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají méně, než 51 bodů jsou hodnocení známkou F.

 

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (21.09.2016)

1.     Rozdělení matematiky, lineární funkce, lineární rovnice, soustava lineárních rovnic

2.     Vektory a vektorový prostor

3.     Matice a jejich aplikace

4.     Výroková logika

5.     Predikátová logika

6.     Množiny

7.     Booleova algebra a její podobnost s výrokovou logikou, nutné a postačující podmínky

8.     Kvalitativní komparativní analýza, Millova pravidla

9.     Pravděpodobnost

10.   Teorie grafů a sítě v sociologii

11.   Diferenciální a integrální počet

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html