SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Statistic - JSB535
Title: Úvod do statistiky
Czech title: Úvod do statistiky
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:3/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / 152 (155)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jakub Cieslar
Mgr. Johana Chylíková, Ph.D.
Michal Kotík, prom. mat.
Bc. Damián Kovanda
Bc. Jiří Nosek
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Mgr. Josef Záhlava
Incompatibility : JSB017
Interchangeability : JSB017
P//Is pre-requisite for: JSB573
Annotation - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (19.02.2020)
Jedná se o uvedení do statistické vědy, přičemž se klade důraz na osvětlení rozdílu popisné a induktivní statistiky. V kurzu se zmíní statistická grafika, míry polohy, rozptýlenosti a statistické asociace. Objasní se principy z-testu, t-testu, chi kvadrát testu a dalších jednoduchých statistických testů, včetně intervalů spolehlivosti a velikosti účinku. Poznámky se učiní k průběhu samotného statistického zpracování a k využití konceptů statistiky v praxi.

Metody výuky:
Na přednáškách jsou studenti seznamováni s teoretickými koncepty, které jsou dále demonstrovány a aplikovány na cvičení. Přednáška i cvičení probíhají na týdenní bázi.
První cvičení začínají ve druhém výukovém týdnu pro druhé přednášce.

Věnujte prosím pozornost i následujícímu odkazu, který Vás upozorní na zásady využívání cizích textů ve svých vlastních písemných pracích (semestrální a kvalifikační práce a vaše odborné texty) tak, abyste se nedopustili plagiátorství.
Odkaz: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi


Požadavky ke zkoušce:
Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří dvě složky s danými váhami – písemný test 70% a domácí úkoly 30%.
Jako dodatečná podmínky je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů (35) v písemném testu.
Písemná část je bodována takto:
Body za písemnou část jsou součtem bodů za vlastní test a body za cvičení: max. 100 b.
Písemný test: max. 70 bodů, ale pro úspěšné absolvování testu je nutné v něm získat minimálně 35 bodů.
Domácí úlohy jsou bodovány takto: za každý DÚ (celkem 10) je možné získat max. 3b, celkově tedy max. 30 bodů. K počtu bodů za DÚ lze ev. připočíst max. 5 b za mimořádnou aktivitu při cvičeních, a to do celkového počtu 30b.
Celkové hodnocení:
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají nejméně 71 % (i. e 71 bodů) jsou hodnoceni následujícím způsobem: 91 bodů a více - hodnocení A, 81 – 90 hodnocení B, 71 – 80 hodnocení C.
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají méně než 71% (i. e 51 - 70 bodů jdou ještě k ústnímu přezkoušení. Podle jeho výsledku pak bude stanovena výsledná známka D, resp. E, resp. F.
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají méně, než 51 bodů jsou hodnocení známkou F.


Literature - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (19.02.2020)

Hendl, J.: Přehled statistických metod. Praha: Portál, 2015

Hendl J., Siegl, J., Moldan, M. a kol.: Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. Praha: Karolinum 2019

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (30.10.2019)

Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří dvě složky s danými váhami – písemný test 70% a domácí úkoly 30%.
Jako dodatečná podmínky je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů (35) v písemném testu.
Písemná část je bodována takto:
Body za písemnou část jsou součtem bodů za vlastní test a body za cvičení: max. 100 b.
Písemný test: max. 70 bodů, ale pro úspěšné absolvování testu je nutné v něm získat minimálně 35 bodů.
Domácí úlohy jsou bodovány takto: za každý DÚ (celkem 10) je možné získat max. 3b, celkově tedy max. 30 bodů. K počtu bodů za DÚ lze ev. připočíst max. 5 b za mimořádnou aktivitu při cvičeních, a to do celkového počtu 30b.
Celkové hodnocení:
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají nejméně 71 % (i. e 71 bodů) jsou hodnoceni následujícím způsobem: 91 bodů a více - hodnocení A, 81 – 90 hodnocení B, 71 – 80 hodnocení C.
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají méně než 71% (i. e 51 - 70 bodů jdou ještě k ústnímu přezkoušení. Podle jeho výsledku pak bude stanovena výsledná známka D, resp. E, resp. F.
Studenti, kteří za písemný test a cvičení získají méně, než 51 bodů jsou hodnocení známkou F.

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (14.03.2017)
 1. Úvod do předmětu, grafické zpracování dat
 2. Míry střední polohy a rozptýlenosti
 3. Základy teorie pravděpodobnosti, binomické a normální rozdělení
 4. Výběrové rozdělení, standardní chyba, z-hodnoty, standardizace pozorování
 5. z-test, t-test pro jeden výběr
 6. Míry účinku ES, intervaly spolehlivost
 7. t-testy pro dvě skupiny pozorování
 8. Síla statistického testu
 9. Statistické testy pro procenta
 10. Korelační koefcient Pearsonův a Spearmanův
 11. Kontingenční tabulky a příslušné statistické koeficienty a statistické testy
 12. Základy regresní analýzy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html