SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Empirical Social Research for Sociologists - JSB529
Title: Úvod do empirického výzkumu pro sociology
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/1 Ex [hours/week]
Capacity: 150 / 120 (150)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Bc. Linda Coufalová
Teacher(s): Bc. Zuzana Beranová
Bc. Jakub Čapek
Bc. Kristýna Háčková
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Bc. Martin Hlávka
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Bc. Filip Rybín
Bc. Tereza Svobodová
Bc. Kristýna Syrovátková
Bc. Eva Ulrichová
Bc. Adéla Vlčková
Incompatibility : JSB012
N//Is incompatible with: JSB012
P//Is pre-requisite for: JSB131, JSB132
XP//In complex pre-requisite: JSB014, JSB015, JSB023, JSB066, JSB104, JSB133
XN//In complex incompatibility with: JSB998
Files Comments Added by
download prezentace prednaska 8B.pdf doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
download Syl_UEVSoc_SOSP-SOC_2019_ZS.docx Sylabus pro rok 2019 ZS JSB529 Úvod do emp. výzkumu ve spol. vědách pro sociology doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (30.09.2016)
Cíle předmětu:
1. Osvojit si základní znalosti metod a metodologie sociologického a sociálního výzkumu. Důraz je kladen na pochopení fází výzkumu, metod, technik a postupů v celku procesu výzkumu.
2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, stanovení hypotéz a výběru metod zkoumání. Vysvětlit význam přípravy výzkumného šetření a jeho projektu. Na příkladech ukázat podmíněnost výsledné kvality výzkumného šetření bezchybnou přípravou výzkumné akce.
3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Charakteristika studia:
Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně (od poloviny semestru čtyř hodin týdně), cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních. Na závěr semestru student/ka zpracuje s využitím opravených úkolů ze cvičení závěrečnou projektovou semestrální práci (cca 10-12 str.). Podle potřeby konzultuje student s asistentem a s přednášejícím.

Průběžné hodnocení: Odevzdávání úkolů na cvičeních, v polovině listopadu bude hodnocen výsledek krátkého písemného testu z dosud probrané látky. V závěru semestru bude hodnocena projektová seminární práce a delší závěrečný písemný test.

Ukončení předmětu: Zkouška bude sestávat z hodnocení projektové seminární práce a závěrečného písemného testu z obou částí přednášek. Nejlepší seminární práce budou bonifikovány. Úspěšné složení zkoušky je nutnou podmínkou pro zapsání kurzů JSB015 Kvantitativní metody výzkumu a JSB014 Kvalitativní metody.
Jednotlivé úkoly k ní budou studentům zadány na cvičeních!

Osnova práce ve cvičeních (bude přesně specifikováno v rámci cvičení):
1. sepsat tři výzkumné problémy; pro každý výzkumný problém sestavit tři pracovní hypotézy
2. pro zvolený problém zkonstruovat 6 kompletních znaků (2 nominální, 2 pořadové, 2 číselné)
3. pro všechny znaky vytvořit otázky pro standardizovaný rozhovor nebo pro dotazník (min. 12 otázek)
4. přidat smysluplné identifikační otázky a sestavit dotazník – záznamový arch pro standardizovaný rozhovor (15-20 otázek)
5. provést 10 rozhovorů, pořídit jejich záznam a sepsat zprávu z pilotáže
6. odevzdat editovaný soubor všech úkolů s návazností jednotlivých etap jako projektovou seminární práci

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (30.09.2016)

Základní literatura:

Adamec, Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu. Československá sociologická společnost při ČSAV 1976 s. 3- 22
Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp.
(10th ed.) 2004, kap. 1, 2, 4, 5, 7, 15
Becker, H. S. Tricks of the trade: How to think about your research while you're doing it. University of Chicago Press, 2008.
Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000.
Hakim, C. Research Design. London, Allen& Unwin 1987
Jeřábek, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná dílna. Naše společnost. (Bulletin CVVM), 2005, č.2, str. 20-24. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=102&shw=100048
Jeřábek, H.: Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. In: Novák, M. a kol.: Úvod do studia politiky. Praha, Slon 2012, str. 433-467
Jeřábek,H.: Úvod do sociologického výzkumu. (skriptum) Praha, Univerzita Karlova 1992; přístupno elektronicky:
Kaufmann, J-C. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010,.
Řehák,J.: K pojmu znak v sociologii. Sociologický časopis 1972,č.6, s.615-625
Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005. (v knihovně též anglická verze)
Švaříček, R, Šeďová, K. a další. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

Doporučená literatura:

Disman,M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda 1969
Kane, Eileen: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars 1985
Kerlinger,F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972 kapitoly 1-4,26,28.
Labovitz,S.- Hagedorn,R.: Introduction to Social Research. New York-, McGraw-Hill 2nd ed. 1976
kapitola 4 Research Design s. 55 -70 viz. Sborník textů ke kurzu.
Moser,C.A. - Kalton,G.: Survey Methods in Social Investigation. London-, Heinemann (2nd ed.) 1971
Možný,I. - Rabušic,L.: Úvod do metodologie vědy pro sociologii. Brno, UJEP (MU) 1989 kap. 1-5, 12.
Noelleová,E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1969
Hendl, J. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (26.11.2018)

Charakteristika studia: Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně, cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.

1. Sociální výzkum, teorie a empirie, formulace výzkumného problému (Babbie, kap. 1), (Jeřábek kap. 1-3)
- Hledání skutečnosti: tradice, autorita, věda
- Chyby v poznávání a jak nás věda chrání před těmito chybami: nepřesná pozorování, přílišné zobecňování, výběrové pozorování, nelogické uvažování
- Co je skutečně skutečné? - před-moderní, moderní a postmoderní hledisko
- Co je to vědecký výzkum?
- Postup výzkumníka
- Místo teorie a empirie v sociologickém výzkumu
- Vztah teorie a empirie
- Výběr a formulace výzkumného problému. Kritéria problémů.
- Příklady formulace problémů

2. Základy sociálního výzkumu, proces konceptualizace, hypotézy (Babbie, kap.1, kap.5 -1.část), (Jeřábek kap.2)
- Základy společenské vědy: hledání sociálních pravidelností; řešení námitek; agregáty, ne individua; jazyk proměnných
- Dialektika sociálního výzkumu: idiografické a nomotetické vysvětlení, induktivní a deduktivní teorie, kvalitativní a kvantitativní data, základní a aplikovaný výzkum
- Představy, pojmy a konstrukty, proces konceptualizace
- Indikátory, dimenze, typy definic, pojmové uspořádání
- Hypotézy. Kritéria dobrých hypotéz.
- Příklady formulace hypotéz

3. Tradiční model vědy. Deduktivní a induktivní uvažování. Proces operacionalizace. Znaky – proměnné. Reliabilita a validita. Měření. (Babbie, kap.2, kap.5-2.část), (Jeřábek kap.4)
- Tradiční model vědy
- Deduktivní a induktivní uvažování
- Proces operacionalizace, definice proměnných (znaků) a jejich hodnot
- Znak (proměnná) v sociologii
- Klasifikace znaků (proměnných)
- Kritéria kvality měření, reliabilita (spolehlivost), validita (platnost)

4. Paradigmata, prvky procesu vědeckého poznání. Teorie a empirie. (Babbie, kap.2)
- Paradigmata ve společenské vědě
- Makro a mikroteorie, ranný pozitivismus, sociální darvinismus
- Strukturní funkcionalismus, konfliktualistické paradigma, feministické paradigma
- Symbolický interakcionismus, etnometodologie
- Odpovědi pozitivismu na kritiku
- Prvky sociální teorie: pozorování, fakta, pojmy, teorie, zákony, axiomy, postuláty, hypotézy

5. Modely a dimenze uspořádání výzkumu (research design) (Babbie, kap. 4)
- Účel výzkumu
- Principy kauzality
- Jednotky analýzy
- Předmět (téma) výzkumu
- Časová dimenze
- Jak připravit projekt výzkumu
- Žádost o podporu výzkumu (research proposal)

6. Model elaborace (Babbie, kap. 15)
- Principy elaborace
- Příklady z historie – vznik a vývoj modelu elaborace
- Základní pojmy modelu elaborace
- Model opakování
- Model vysvětlení (explanace)
- Model interpretace
- Model specifikace
- Složitější modely
- Vztah modelu elaborace a ex-post facto výzkumu

7a. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu I. (Hakim kap. 1, 4, 5, 7, 8)
- Využití dokumentačních a evidenčních záznamů
- Jednorázové výběrové šetření - survey
- Pravidelně opakovaná výběrová šetření
- Panelový výzkum
- Longitudinální výzkum

7b. Kvalitativní výzkum jeho ukotvení v sociologickém myšlení (Disman 284-303, Silverman 13-25) prezentace
- Principy kvalitativního výzkumu
- Pravidla a pravidelnosti
- Porozumění a interpretace
- Podoby kvalitativního výzkumu

8a. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu II. (Hakim, kap. 2, 3, 6, 9) (Jeřábek 2005)
- Případová studie
- Kvalitativní výzkum
- Experimentální sociologický výzkum
- Sekundární využití výzkumů a výzkumy založené na existujících datových souborech
- Kombinace výzkumných přístupů

8b. Proces kvalitativního výzkumu (Švaříček, Šeďová 53-82) prezentace
- Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánování
- Stanovení cílů výzkumu
- Vytvoření konceptuálního rámce
- Definování výzkumných otázek
- Rozhodnutí o metodách

9a. Populace, výběry, reprezentativita (Babbie, kap. 7, Jeřábek kap. 5)
- Smysl výběrového šetření
- Reprezentativita výběrového souboru
- Kvótní výběr a ostatní nepravděpodobnostní výběry
- Teorie a logika pravděpodobnostních výběrů
- Populace, základní a výběrový soubor
- Pravděpodobnostní výběry, náhodný výběr a jeho výhody
- Typy pravděpodobnostních výběrů

9b. Výběr a vzorkování v kvalitativním výzkumu (Silverman 114-124, Becker kap. 3 ) prezentace
- Teoretické vzorkování
- Reprezentativnost vůči jevu
- Saturace vzorku

10a. Proces sociologického výzkumu (Jeřábek, kap. 7 a 17)
- Výzkumný problém
- Pojmový rámec, operacionalizace, tvorba znaků
- Populace a výběrový soubor
- Výzkumný projekt - uspořádání výzkumu
- Terénní sběr dat, pilotáž, předvýzkum
- Metody sběru dat
- Příprava a čistění dat
- Analýza a interpretace
- Prezentace a závěry

10b. Typy designu kvalitativního výzkumu (Švaříček, Šeďová 83-141, Disman 304-321) prezentace
- Případová studie
- Etnografická studie
- Biografická studie
- Postup zakotvené teorie (Grounded Theory)

11a. Typy dat a typologie úloh pro analýzu dat (Jeřábek kap.13, 14)
- Typy vstupních dat
- Primární data a transponovaná matice dat
- Četnostní data
- Časové řady
- Agregovaná data
- Relační data
- Možnosti uspořádání dat
- Práce s vynechávanými údaji
- Modifikace a transformace dat
- Typologie analytických úloh: úloha deskripce, komparace, měření asociací, korelační analýza
- Metody mnohorozměrné analýzy dat a typy dat, s nimiž pracují

11b. Typy dat v kvalitativním výzkumu (Silverman 131-149, Kaufman 56-66) prezentace
- Interview
- Poznámky z terénu
- Texty
- Vizuální data

12a. Opakování: (diskuse k předem zadaným otázkám)
- Diskuse o obecných metodologických otázkách sociologického výzkumu (témata 1-4)
- Možnosti uspořádání výzkumu (témata 5-7)
- Proces výzkumu, modely výběry, typy dat a analytické metody (témata 8,9,11)
- Model elaborace a jeho využití v sociologickém výzkumu a analýze (téma 10)
Závěrečný zkušební test !!! - předtermín

12b. Kvalita kvalitativního výzkumu (Silverman 188-202, Kaufman 69-83) prezentace
- Validita v KV
- Reliabilita v KV
- Transparence v KV

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html