SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Social Policy - JSB521
Title: Úvod do sociální politiky
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 60 / 60 (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Incompatibility : JSB026
Is incompatible with: JSB026
Is pre-requisite for: JSB522
Is interchangeable with: JSB026
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

Po absolvování kurzu student:
- má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika;
- má zkušenost s týmovou prací.
Účast na přednáškách není povinná, ale velmi se doporučuje vzhledem k domácí přípravě na jednotlivé semináře.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (24.11.2021)

Splnění studijních povinností:

Závěrečné hodnocení je podmíněno přípravou a účastí na seminářích (viz dále semináře) a napsáním závěrečného testu z předmětu vycházejícího z povinné literatury (hodnotí garantky kurzu). Minimální počet bodů pro znalostní test je 25 bodů. Minimální počet získaných bodů z úkolů a aktivit seminářů je 26.

 

Celkové hodnocení kurzu:

 

Aktivity

Maximální počet bodů

Písemná zkouška (test věcných znalostí)

50 

Požaduje se minimální počet bodů za znalostní test 25

Semináře (hodnoceny zvlášť)

50 (5 x 10)

Požaduje se splnění všech úkolů a aktivit, minimálně 26 bodů cekem

Celkem

100

 

Výsledné hodnocení

Body

Výsledek

91 – 100

A – výtečně

Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

81 – 90

B – velmi dobře

Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

71 – 80

C – dobře

Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

61 – 70

D – uspokojivě

Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

51 – 60

E – dostatečně

Výkon splňuje minimální požadavky

0 – 50

F – nedostatečně, neprospěl/a

Je zapotřebí značné množství další práce

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů (25 za písemný test, 26 za semináře).

 

Semináře:

  • Náplň prvních čtyř seminářů seskládá (a) z vypracování písemné přípravy – úkolu -  ve dvojicích  (b) ze seminárních aktivit na Moodle s tématem daného semináře.

  • (a) Úkol na seminář je nutno splnit vždy. Úkoly na semináře studenti připravují ve dvojicích – jedná se přečtení textu a následnou písemnou příprava, kterou je potřeba odevzdat do Moodlu nejpozději do dne konáním semináře (tedy půlnoci příslušných úterý).  Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Zadání seminářů a texty jsou na Moodlu. Každý úkol je hodnocena max. 5 body.

  • (b) Aktivity na seminář je rovněž nutno splnit vždy, a to nejpozději do půlnoci příslušných úterý). Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Aktivity na semináři plní studenti/ky jednotlivě. V případech, kde je to možné hodnotit, je třeba aktivity splnit alespoň na 60 %, takovéto aktivity lze opakovat. Splněné aktivity na každý seminář jsou hodnoceny celkem max. 5 body.

  • V případě, že odevzdané úkoly/aktivity nebudou splňovat zadání, mohou být vedoucí/m semináře vráceny k dopracování či přepracování.

  • V případě neshod v týmu je třeba vždy kontaktovat obě garantky kurzu (Jelínkova, Angelovská).

  • Na poslední - pátý -  seminář si vždy 4 studenti v týmu (tj. dvě dvojice dohromady) připraví krátké video v Powtoon (https://www.powtoon.com) na předem zadané téma ze sociální politiky. Zadání na video dostanete na prvním semináři. Téma je možno konzultovat s vedoucími seminářů nebo garantkami kurzu. Za včas nahrané video v Powtoonu dostává každý z tvůrců max. 10 bodů, pokud není garantkám zaslaná informace, že se některých člen týmu nepodílel atp.

  • Hodnocení seminářů – shrnutí: 4 x 5 bodů (max) za včas odevzdaný seminárního úkolu, 4 x 5 (max) bodů za včasné splnění seminárních aktivit, 1 x 10 bodů (max) za Powtoon video. V případě pozdního odevzdání se za každý zpožděný den odečítá jeden bod od maximálního počtu získaných bodů. Všechny úkoly, semináře i video v Powtoonu je třeba pro absolvování kurzu splnit.

 

Doplňující informace

  • V případě neodevzdání povinných příprav (úkoly, aktivity, video v Powtoonu) na semináře, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

  • V případě závažných zdravotních a jiných potíží, které nedovolují včas a dle zadání plnit přípravu na seminář, je třeba garantky kurzu kontaktovat neprodleně.

  • Studenti sespeciálními potřebami, nechť kontaktují garantky na počátku semestru. Garantky jsou otevřené tomu vytvářet férové a přijatelné podmínky pro studenty/ky se speciálními potřebami.

 

 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html